NAME

Question types


Start with


Question limit

of 285 available terms
(2 exact duplicates found)

Print test

285 True/False questions

 1. tais mov txuasticky rice

        

 2. lub maustausmotorcycle

        

 3. lub Teb Chaws MoosnkausliasMalaysia

        

 4. lub ncuav qab zibcheek

        

 5. lub roobqhibmountain

        

 6. mob heev heeva lot of pain

        

 7. txoj hnyuv ntxwm movrice sausage

        

 8. lub tsuacliff

        

 9. kubhot

        

 10. tshav ntujriver

        

 11. pluasdry

        

 12. lub yajtsajhip

        

 13. tus ntiv tes rwgqabpinky

        

 14. nthwv cua khaubliggroin

        

 15. daim di muageye lid

        

 16. res zaub txig ntsesbasil

        

 17. tais nqaij qab zibfried dish

        

 18. daim siabliver

        

 19. txoj hlab plawvstate

        

 20. nkoogharden, frozen

        

 21. lub dabtawsankle

        

 22. lub plabhlaubcalves

        

 23. tus kwjtwbutt crack

        

 24. lub qhovtsosarmpit

        

 25. tus hniav puashorse

        

 26. tais mov nplaumreqular rice

        

 27. lub pobtsaigyhatt

        

 28. lub qhovntsejear hole

        

 29. av qeegearth quake

        

 30. nphavtip out

        

 31. lub Teb Chaws SuavIndia

        

 32. cimonitor

        

 33. yuavsell

        

 34. lub dabtegwrist

        

 35. lub hlwbstomach

        

 36. lub hauvpliajforehead

        

 37. lub tiaj suabpuammovie theatre

        

 38. lub nroogcity

        

 39. lub/tus kaujtsaimpalm

        

 40. tus ntxhwelephant

        

 41. daim nploojntsegear

        

 42. txhais npabntuglower leg

        

 43. lub Teb Chaws IsdiaIndia

        

 44. lub tsev vavbus

        

 45. lub tsheb kaujvabBicycle

        

 46. lub ncuav qov tsw hamillet cake

        

 47. siaba lot

        

 48. tais fawmbuffalo

        

 49. lub/sab plhuforehead

        

 50. cov plaubmuageye lash

        

 51. lub xibtegface of your hand

        

 52. lub ncuav txaum puabrice cake

        

 53. los naggums

        

 54. npauexamine

        

 55. kivhot

        

 56. lub lavstomach

        

 57. txoj hlab ntshavein

        

 58. kubgold

        

 59. kob nag xob nag cuathunderstorm

        

 60. txhais kotawhand

        

 61. txhajsilver

        

 62. lub plabtonsel

        

 63. lub qhovntswgboat

        

 64. res pumhubelephant

        

 65. lub phuajraft

        

 66. txhuascool

        

 67. lub pujntawsbutt

        

 68. diaspain

        

 69. hauvold

        

 70. nyiamlike

        

 71. tus hniav tabmeejnurse

        

 72. lub xubpwgprovince

        

 73. tus kabliayhatt

        

 74. nthwv cua suabpuamsandstorm

        

 75. pos haubkidney

        

 76. qab zibsweet

        

 77. lub pobntsegear

        

 78. txhoovlead/alluminum

        

 79. txoj hmabvine

        

 80. ncu/ xwvsimmer

        

 81. ntevlong

        

 82. lub tsheb tavxiseye (white)

        

 83. toj roob hauv pesnature, landscape

        

 84. lub duavroof

        

 85. tus cajtswmnose bridge

        

 86. lub pajflower

        

 87. lub tsheb ciav hlautrain

        

 88. lub tsev somotel/hotel

        

 89. kob tefry

        

 90. lub tajlajstore

        

 91. tus ntiv tes tawthumb

        

 92. tus thaj maumback

        

 93. mob loog logsharp pain

        

 94. muagpound

        

 95. qhov chawmosgroin

        

 96. txoj hnyuv lojcolon

        

 97. lub xeevprovince

        

 98. qaugoverdose

        

 99. iabwarm

        

 100. toj pobvine

        

 101. cov ntaub ntawvbelly button

        

 102. txoj hlab ntswslong vein

        

 103. cov plaubhaumsg

        

 104. tas/tagfinish

        

 105. tus ntiv tes xoothumb

        

 106. lub hoobkasmountain

        

 107. tais nqaij ncusimmered meat

        

 108. lub ncuav qos ntoosoybean cake

        

 109. lub Teb Chaws PhabmabBurma

        

 110. tus dej tsaws tsagwaterfall

        

 111. lub Teb Chaws NkislisyasFrench Guyana

        

 112. cov peeb vammsg

        

 113. qabdelicious

        

 114. mob haujsimcloudy

        

 115. lub Teb Chaws Nplogrice cake

        

 116. puvin

        

 117. chav haujlwmgroin

        

 118. txhais kavhlaubthigh

        

 119. tsob tsawbbanana tree

        

 120. cov ntsevsalt

        

 121. kob daus xib daus npugsnow blizzard

        

 122. tus ntiv tes xeesmiddle finger

        

 123. lub nkojflower

        

 124. lub Teb Chaws KasnasdasCanada

        

 125. cov txiv xyabtxobthumb

        

 126. cubsteam

        

 127. daim duab x-rayAsophagus

        

 128. lub taubntsegear hole

        

 129. lub nrabqaumback

        

 130. txoj hlab paslong vein

        

 131. lub ntsiagmuagcheek

        

 132. ntaua lot

        

 133. lub tshav ntaus pobsoccer field

        

 134. mob ncus nothrobbing pain

        

 135. hlauboil

        

 136. nthwv cuagalanga

        

 137. lub hauvcaugeye

        

 138. lub Teb Chaws XeeskaspausCanada

        

 139. lub chaw tos tshebtennis court

        

 140. txhais npabqialower arm

        

 141. txhais teshand

        

 142. lub kua txobchili, pepper

        

 143. toojwarm

        

 144. tevfrozen

        

 145. tais nqaij kibsteamed dish

        

 146. lub thav dav hlauairport

        

 147. tais mijummella

        

 148. lub vaj tsiajchest

        

 149. lub tshav ncaws pobsoccer field

        

 150. npojlong

        

 151. nojeat

        

 152. nthwv cua daj cua dubsandstorm

        

 153. tus niam maumnurse

        

 154. lausold

        

 155. dej nyabflood

        

 156. lub ncovtxigtonsel

        

 157. lub Teb Chaws NyablajIndia

        

 158. lub ntsaghip

        

 159. tuavexamine

        

 160. muagpound

        

 161. lub pobtwbutt

        

 162. lub rooj kuaj mobexam table

        

 163. txoj hlab raumkidney vein

        

 164. daim ntswslung

        

 165. tais khaubpoobsteamed rice

        

 166. lub ntsiab dawbpupil

        

 167. lub tsev teev ntujyucca cake

        

 168. lub ncuav phemsoybean cake

        

 169. kob nagsnow

        

 170. tso, nyemhorse

        

 171. tus neescow

        

 172. zawsold

        

 173. tais zaub kibsalted kimchee

        

 174. tus nyujcow

        

 175. tais zaub ntsesalted kimchee

        

 176. tais zaub cubsalted dish

        

 177. cov txiv puajkaumwild pepper

        

 178. ntsibto see

        

 179. tais nqaij qaubsour pork

        

 180. txoj hnyuvtwshand

        

 181. daim popancreas

        

 182. tais mov kibfriend rice

        

 183. txiascool

        

 184. lub Teb Chaws KhabmeemKorea

        

 185. ntiv qhiavliver

        

 186. saibmonitor

        

 187. lub Teb Chaws ThaibThailand

        

 188. lub taubtegfingertip

        

 189. lub teb chawsland,county

        

 190. siavspinning

        

 191. poshniavspinning

        

 192. nkapeel

        

 193. hauv qabflower

        

 194. lub lujtshibcliff

        

 195. tais zaub qabsalted dish

        

 196. saum tojabove

        

 197. lub ncuav piasplane

        

 198. tawvhard

        

 199. nqigoverdose

        

 200. lub hauvsiabchest

        

 201. tus nruroof

        

 202. ntiv qhashorse

        

 203. lub rooj zauj ib cemassage table

        

 204. txoj hnyuv mesmall intestine

        

 205. lub chaw tos npavbus station

        

 206. qaubsour

        

 207. mobpain

        

 208. lub tiaj nragyhatt

        

 209. lub roob povtxwvbus station

        

 210. tais zaub tsibvermicelli noodles

        

 211. hnavcooked

        

 212. lub zais ziscliff

        

 213. lwjsmooth

        

 214. cov plaubmuagfingertip

        

 215. lub zosvillage

        

 216. zawvpain

        

 217. hauboil

        

 218. tus twmbuffalo

        

 219. lub ncuav nplejrice cake

        

 220. lub tshebcar

        

 221. lub ruvroof

        

 222. lub qogtonsel

        

 223. txhais ncejpuabthigh

        

 224. lub hliavtxwvocean

        

 225. lub plawvheart

        

 226. lub roobmountain

        

 227. tsob dossnow

        

 228. tus ntiv tes ntaindex finger

        

 229. chav phais neegeye brows

        

 230. tus taujdubfingertip

        

 231. zovto care for

        

 232. lub qhovncaujmouth

        

 233. kibhot

        

 234. lub taubhauhead

        

 235. txoj hnyuv ntxwm nqaijmeat sausage

        

 236. tais zaub tsuagunsalted boiled dish

        

 237. lub dav hlauplane

        

 238. lub ncuav pobkwssoybean cake

        

 239. lub tsawjtegface of your hand

        

 240. xeev siabnaseous

        

 241. tsob ntoohip

        

 242. txhuavrinse

        

 243. chav tos qhuaguest room

        

 244. Lub Teb Chaws fabkisFrance

        

 245. tus dejflower

        

 246. cov hwjtxobmudslide

        

 247. cov txiv siavdocuments

        

 248. rhaubwarm

        

 249. kob lawgrainy

        

 250. txoj hlab siabliver vein

        

 251. tausa lot

        

 252. mob ntsia ntseespoke pain

        

 253. khovfrozen

        

 254. lub pasdejlake

        

 255. lub qhovmuageye

        

 256. lub Teb Chaws AmesliskasAmerica

        

 257. mob hlais rhesharp pain

        

 258. saummonitor

        

 259. nplooj luamlawsculantro

        

 260. kuajexamine

        

 261. lub Teb Chaws MaslesxiasFrench Guyana

        

 262. lub plabmogabdamin

        

 263. lub Teb Chaws KauslimFrench Guyana

        

 264. tais nqaij hausalted dish

        

 265. nyiajsilver

        

 266. lub roob hluavtawsvolcano

        

 267. lub ntsiab dubhip

        

 268. lub ncaujplabpart connected to stomach

        

 269. tus kws muag tshuajunsalted boiled dish

        

 270. tsob qijgarlic

        

 271. lub Teb Chaws NyivpoojJapan

        

 272. tsob xyoogarlic

        

 273. lub tsibkidney

        

 274. sovslim

        

 275. lub tsev yeebyammotel/hotel

        

 276. lub raumkidney

        

 277. hnooscoughing

        

 278. lub quavnpabopposite of elbow

        

 279. lub tsheb npavmotel/hotel

        

 280. ncueat

        

 281. res zaub txhwbunsalted boiled dish

        

 282. thooj hlwbbrain

        

 283. kob daussnow

        

 284. tais mov cubsteamed rice

        

 285. qispain