NAME

Question types


Start with


Question limit

of 24 available terms

Print test

23 Matching questions

 1. back piece
 2. money sash
 3. skirt
 4. head piece
 5. penny sized coins
 6. collar piece
 7. creases
 8. beads
 9. earring
 10. shirt column
 11. sash
 12. jewel (on the earring)
 13. velvet (fabric)
 14. stockings
 15. head wrapping
 16. hat
 17. whole necklace
 18. decorative hat
 19. necklace symbol
 20. french coins
 21. money pouch
 22. skirt column
 23. ???
 1. a Cov nyiaj hob
 2. b txoj nrhoob
 3. c daim phiaj
 4. d Cov nyiaj npib
 5. e cov nre tiab
 6. f tus ntiag tsho
 7. g Lub Tshwb Ntauh Tshiab Liag
 8. h Cov hlaws
 9. i lub xauv
 10. j lub hnab nyiaj
 11. k cov ncais
 12. l daim sev
 13. m lub dab tshos
 14. n lub ntsej tsho
 15. o txoj hlab si/se
 16. p (Txoj/thooj/hau) phuam
 17. q lub kausmom
 18. r tus npauj
 19. s txoj siv ceeb
 20. t lub qhws tsej
 21. u lub phuam paj
 22. v txoj hlab nyiaj
 23. w daim tiab