NAME

Question types


Start with


Question limit

of 19 available terms

Print test

19 Matching questions

 1. October
 2. March
 3. June
 4. November
 5. August
 6. Sunday
 7. Tuesday
 8. Monday
 9. February
 10. May
 11. Wednesday
 12. Friday
 13. Saturday
 14. July
 15. Thursday
 16. January
 17. September
 18. December
 19. April
 1. a Keem Com
 2. b Peem Tshais
 3. c Zwj Quag
 4. d Tov Liaj
 5. e Zwj Hnub
 6. f Huaj Xeeb
 7. g Zwj Teeb
 8. h Tsiab Kub Leej
 9. i Ceeb Cua
 10. j Looj Keev Txheem
 11. k Yeej Ceeb
 12. l Zwj Cag
 13. m Zwj Feej
 14. n Kub Nuj
 15. o Kub Xeeb
 16. p Npuag Cawb
 17. q Zwj Kuab
 18. r Yaj Kiav
 19. s Zwj Hli