NAME

Question types


Start with


Question limit

of 209 available terms

Print test

209 True/False questions

 1. ntxhaisdaughter

        

 2. hluas nkaujgirlfriend

        

 3. txiv lwm tsibbanana

        

 4. huabcloud

        

 5. taum laglong bean

        

 6. tshav ntujleft

        

 7. ntses tuaj kubcoconut

        

 8. taub ntswg mesmall ears

        

 9. coj tsom iav qhov muagyounger female cousin's husband (PN)

        

 10. phiaj degclam

        

 11. qhov muag mesmall eyes

        

 12. taum moglong bean

        

 13. nyabtall

        

 14. qab tebcabbage

        

 15. muam npawsboyfriend

        

 16. txiv laum huab xeebcherry

        

 17. ceg luvshort legs

        

 18. npawvson-in-law

        

 19. niam txivolder sister (PN)

        

 20. kwvwarm

        

 21. nram nradgoing down south

        

 22. nus npawgyounger brother (PN)

        

 23. hluas nraugevening

        

 24. zaub pob qebrussel sprouts

        

 25. nyabdaughter-in-law

        

 26. ib puasone hundred

        

 27. plaub hau luvshort hair

        

 28. nquabdaughter-in-law

        

 29. pob ntseg lojbig nose

        

 30. txiv pos txhostrawberry

        

 31. taub ntswg lojbig nose

        

 32. rogcold

        

 33. npluaslippery

        

 34. txiv tsawbbanana

        

 35. los nag tshuavsprinkling

        

 36. txiv maj phaubstrawberry

        

 37. zwj-seempurple

        

 38. zais plabbig belly

        

 39. qhov ncuaj lojbig ears

        

 40. txiasgirl

        

 41. caij nplooj hlavspring

        

 42. ib tawone trillion

        

 43. txiv cuab thojguava

        

 44. sovonion

        

 45. tubgold

        

 46. zaub pobcabbage

        

 47. khaub lig cuacurly hair

        

 48. txiv ntxawmfather's younger brother

        

 49. muam hloblovable

        

 50. zwj-faiWeekday

        

 51. txiv hlobfather's older brother

        

 52. dib ntsuabcucumber

        

 53. txiv nkhaus tawolder female cousin's husband (PN)

        

 54. viv ncausone trillion

        

 55. caij ntuj sovshort arms

        

 56. txiv quav mivtamarind

        

 57. txiv phuab laspassion fruit

        

 58. zaub pajflower vegetables

        

 59. qig taubshort

        

 60. txiv qaumgrapes

        

 61. maj lam nyaislong arms

        

 62. ceg ntevlong legs

        

 63. ntxim hlublovely

        

 64. zaub paj ntsuabcauliflower

        

 65. pem pedgoing west

        

 66. me nyuam yauschildren

        

 67. cwsshrimp

        

 68. qaum teblong bean

        

 69. niam ntxawmyounger brother's wife (TN)

        

 70. zoonkaujfemale cousins (PN)

        

 71. yawm txivmother's sister's husband

        

 72. yuagsister (TN)

        

 73. nyiajsilver

        

 74. nqaij ntsespork

        

 75. cuawind

        

 76. nqaij qaibchicken

        

 77. txiv lausolder female cousin's husband (PN)

        

 78. txiv kab ntxwvorange

        

 79. poggrandmother (txiv sab)

        

 80. hnub hmos ubfather's older brother's wife

        

 81. hnub hmos2 days ago

        

 82. sab hnub poobleft

        

 83. dib liabone billion

        

 84. puag nraus4 days from now

        

 85. hluascloud

        

 86. pog suab yawg suabshort hair

        

 87. ntxhais hluassingle woman

        

 88. tsuas ntujevening

        

 89. plaub hau cawscurly hair

        

 90. plaub hau ntevlong hair

        

 91. nqaij osbuffalo

        

 92. niam hlobolder sister (TN)

        

 93. nusshrimp

        

 94. dos ntsuabcucumber

        

 95. pob kwscorn

        

 96. qhov muag yeejbig mouth

        

 97. txiv ev paumpineapple

        

 98. niam ntxawmgoing down south

        

 99. zoonraughandsome

        

 100. vauvson-in-law

        

 101. xeeb ntxwvnephews/nieces or grandchildren

        

 102. niam tijmother's sister

        

 103. niam dab laugmother's brother's wife

        

 104. kubskinny

        

 105. tsev neegrelatives

        

 106. sab xisright

        

 107. txiv pos nphuabpineapple

        

 108. zaub paj dawbcauliflower

        

 109. roob riscrab

        

 110. taum pauvolder female cousin's husband (PN)

        

 111. nag hmoolder brother (PN)

        

 112. zaub dejwatercress

        

 113. yawg lausgrandfather (txiv sab)

        

 114. zwj-kuabFriday

        

 115. txiv hluasolder female cousin's husband (PN)

        

 116. niam tijfather's older brother's wife

        

 117. sab hnub tuajtofu

        

 118. nofat

        

 119. zaub pooj pwmbrussel sprouts

        

 120. caj nplab luvshort arms

        

 121. do hauyounger brother (PN)

        

 122. txivfather

        

 123. niam tais yawm txivgrandparents (niam sab)

        

 124. muamsister (TN)

        

 125. ib roobone million

        

 126. muaj fwj txwvorange

        

 127. nqaij nyuj zomground beef

        

 128. tij laugolder brother (TN)

        

 129. vaumbrother (PN)

        

 130. zaub txig teemnorth

        

 131. txiv lws zoovgrapefruit

        

 132. zwj-hnubTuesday

        

 133. puag nraus ub4 days from now

        

 134. tim tidgoing west

        

 135. npawggrandmother (txiv sab)

        

 136. pob ntseg mesmall nose

        

 137. nqaij nyujbeef

        

 138. maj mibjackfruit

        

 139. zwj-cagSaturday

        

 140. paj yeebThursday

        

 141. txiv lausbanana

        

 142. niammother

        

 143. yawgfat

        

 144. txiv duajgrapes

        

 145. nus yaumale cousins (PN)

        

 146. txiv hluasyounger female cousin's husband (PN)

        

 147. phaujchubby baby

        

 148. tsuas huabolder brother (PN)

        

 149. niam tais yawm txiv lausgreat grandparents (niam sab)

        

 150. niam laushusband and wife

        

 151. zwj-quagSunday

        

 152. tub hluassingle man

        

 153. tus txivhusband

        

 154. caj nplab ntevspring

        

 155. dosonion

        

 156. ntoo kaus momwear a hat

        

 157. nagrain

        

 158. niam tais yawm txiv suabgreat great grandparents (niam sab)

        

 159. ntxhaiscool

        

 160. tus poj niamtofu

        

 161. niam ntxawmolder sister (PN)

        

 162. yijquail

        

 163. hnyuv ntxwmfather's younger brother's wife

        

 164. viv ncausfemale cousins (PN)

        

 165. xob nrooone million

        

 166. ntxim hlublovable

        

 167. nus hlobolder brother (PN)

        

 168. caij ntuj nowinter

        

 169. zwj-teebThursday

        

 170. phamchubby baby

        

 171. tubgrandmother (txiv sab)

        

 172. phem quavugly

        

 173. sab laugleft

        

 174. ib txhiabwatermelon

        

 175. taum pajsister's husband (TN)

        

 176. kuav txobfather's older brother's wife

        

 177. niam hluasyounger sister (PN)

        

 178. dausold

        

 179. caij nplooj zeegfall

        

 180. nqaij npuas zombig eyes

        

 181. nqaij twmfish

        

 182. tom todgoing west

        

 183. txiv rojolive

        

 184. zaub ntsuabmustard green

        

 185. pliab ntswgflat nose

        

 186. txiv ntoo qaubolder sister's husband (PN)

        

 187. muam yauyounger brother (PN)

        

 188. nrajfat

        

 189. kubhot

        

 190. ntxim nyiamlovely

        

 191. plaub hau ncajstraight hair

        

 192. txhomother

        

 193. dab laugolder sister (PN)

        

 194. siabbrother's wife (PN)

        

 195. ib tasone trillion

        

 196. zaub txhwbcabbage

        

 197. pog koob yawg koobgreat grandparents (txiv sab)

        

 198. nqaij npuasground pork

        

 199. neeg kisyesterday

        

 200. yawm yijmother's sister's husband

        

 201. txiv puv lujpineapple

        

 202. qhov muag lojbig eyes

        

 203. tauj dublemon grass

        

 204. niam taisolder sister (PN)

        

 205. txiv tawb ntoospapaya

        

 206. nkosyounger brother (TN)

        

 207. cua daj cua dubstorm

        

 208. lausson-in-law

        

 209. yawm yijyounger sister (TN)