NAME

Question types


Start with


Question limit

of 287 available terms
(3 exact duplicates found)

Print test

279 Matching questions

 1. stye
 2. ankle
 3. fungus
 4. stitch
 5. leukemia
 6. gastritis
 7. normal
 8. shiver
 9. stroke
 10. fetus
 11. midwife
 12. mucus
 13. exhale
 14. x-ray
 15. earlobe
 16. blood test
 17. external
 18. windpipe
 19. hand
 20. bulge
 21. massage
 22. cause
 23. sore
 24. arm
 25. fever
 26. odor
 27. suicide
 28. sunstroke
 29. yawn
 30. syphilis
 31. gonorrhea
 32. migraine
 33. nerve
 34. eczema
 35. leg
 36. rib
 37. chin
 38. ejaculation
 39. waist
 40. mumps
 41. menopause
 42. breastfeed
 43. tapeworm
 44. gland
 45. abdomen
 46. sneeze
 47. born
 48. measles
 49. weight
 50. function
 51. eardrum
 52. menstruation
 53. energy
 54. brain
 55. sore throat
 56. gum
 57. calf
 58. gall stone
 59. tongue
 60. masturbation
 61. hip
 62. shoulder blade
 63. stimulate
 64. lice (louse)
 65. face
 66. bowel
 67. cartilage
 68. small intestine
 69. fatigued
 70. scalp
 71. emergency
 72. sense
 73. burn
 74. body
 75. chart
 76. flatulence
 77. rupture
 78. cataract
 79. bump
 80. spleen
 81. genitals
 82. knee
 83. clean
 84. complexion
 85. collar bone
 86. color blind
 87. malaria
 88. numb
 89. eyebrow
 90. nurse
 91. salpingitis
 92. obesity
 93. elimination
 94. eyelash
 95. callus
 96. cholera
 97. bloody
 98. bronchitis
 99. female
 100. scab
 101. eat
 102. swell
 103. maternity
 104. rub
 105. nutrition
 106. labia
 107. nose bleed
 108. mouthwash
 109. sensitivity
 110. chronic
 111. gas
 112. examination
 113. sputum
 114. gall bladder
 115. canker
 116. farsighted
 117. embolism
 118. back
 119. caesarian section
 120. blood
 121. sweat (noun)
 122. fat
 123. bowel movement
 124. emetic
 125. mosquito bite
 126. cheek
 127. calorie
 128. exhaustion
 129. naked
 130. clinic
 131. skeleton
 132. womb
 133. faint
 134. flesh
 135. miscarriage
 136. wrist
 137. forearm
 138. surgery
 139. ringworm
 140. buttocks
 141. large intestine
 142. skin
 143. calm
 144. leprosy
 145. malnutrition
 146. breast
 147. fracture
 148. ophthalmologist
 149. meningitis
 150. system
 151. bone
 152. epilepsy
 153. limb
 154. food
 155. lactation
 156. specialist
 157. hair
 158. sunburn
 159. blood vessel
 160. choke
 161. colitis
 162. electric shock
 163. smell
 164. circumcision
 165. gastrointestinal
 166. shot
 167. shin
 168. scrotum
 169. fear
 170. colon
 171. nipple
 172. rhinology
 173. mole
 174. cancer
 175. wheeze
 176. lung
 177. germ
 178. blood sugar
 179. circulation
 180. gargle
 181. resuscitation
 182. cirrhosis
 183. head
 184. nasal
 185. chew
 186. liver
 187. flea
 188. expectorant
 189. nostril
 190. bloated
 191. electrocardiogram (EKG)
 192. narcotic
 193. lip
 194. formula
 195. larynx
 196. blood type
 197. small pox
 198. seasick
 199. bruise
 200. spine
 201. glans
 202. nearsighted
 203. expectorate
 204. spasm
 205. foreskin
 206. sick
 207. congenital
 208. obstetrician
 209. congestion
 210. embryo
 211. side
 212. feel
 213. elbow
 214. blood pressure
 215. cold
 216. medicine
 217. glaucoma
 218. stiff
 219. heart
 220. rheumatism
 221. suffocate
 222. coma
 223. chafe
 224. feed
 225. stomach ache
 226. semen
 227. concussion
 228. flu
 229. clitoris
 230. broken
 231. snore
 232. chicken pox
 233. coitus
 234. weakness
 235. stool
 236. tooth
 237. stillborn
 238. symptom
 239. booster
 240. laxative
 241. taste
 242. chest
 243. boil
 244. shoulder
 245. scratch
 246. cavity
 247. saliva
 248. sweat (verb)
 249. risk
 250. breathe
 251. skull
 252. laryngitis
 253. swallow
 254. conception
 255. feet
 256. medical
 257. eye
 258. forehead
 259. nausea
 260. male
 261. breath
 262. ear
 263. neck
 264. eyelid
 265. finger
 266. sprain
 267. ear wax
 268. mouth
 269. erection
 270. fingernail
 271. complain
 272. heel
 273. toe
 274. navel (belly button)
 275. sedative
 276. shock
 277. stomach
 278. muscle
 279. blow (nose)
 1. a taub hau noov (lub raum qaib)
 2. b daim npluas qhov ntsej uas hnov lus
 3. c mob yeeg
 4. d lub ntsej muag
 5. e quav ntswg
 6. f txhav-txhav, tawv
 7. g ua qoob
 8. h txha taub hau
 9. i txiav daim tawv noov
 10. j caj ntswg
 11. k mob ua tsis tau pa, hais tsis tau lus
 12. l lub dag/lub zog
 13. m roob hlaub
 14. n tus tav
 15. o tsw, lub ntxhiab
 16. p lub tshib
 17. q kuab puab, kiav txhab
 18. r txhuaj ua kom hnoog tawm
 19. s qaug dab peg
 20. t kiv-kiv, tsaus muag
 21. u qaug tshav ntuj
 22. v mob ntsim
 23. w tshav kub ces hle tawv qaib
 24. x mob uav, mob kas cees
 25. y o tuaj, nqaij su tuaj
 26. z nchi
 27. aa tsa sawv ntseg ntsos, qau tawv
 28. ab nkees, tsi muaj zog
 29. ac tuv, dev mub
 30. ad pob txha mos
 31. ae ntshav
 32. af tsis muaj mob, siv tau lawm
 33. ag tus ntxhiab, pom, hnov, chwv, thiab saj
 34. ah txoj cai, txhooj
 35. ai doog, tsoo es doog
 36. aj kev tsaug, tsis muaj zog
 37. ak kua paus, pa, cua
 38. al hlab ntsha
 39. am txiv neej cov noob (phev)
 40. an kev tso tawm, kev txiav tawm
 41. ao koob tshuaj txhaj faj seeb kab mob
 42. ap lub plawv
 43. aq kev so, tawm rooj
 44. ar zuaj, mos ib ce
 45. as qe yoov
 46. at teb zaub mov ua zoo rau neeg noj
 47. au kab mob mob hnyuv
 48. av raug puas, puas, npav hmoov
 49. aw chaw mos
 50. ax ib sab
 51. ay mob ib sab taub hau
 52. az xeev siab, xeev ntuav
 53. ba tawg
 54. bb plhaub noob qes
 55. bc xwb pwg
 56. bd ncov txig
 57. be di ncauj
 58. bf tus nplaig
 59. bg lub cos taw
 60. bh o, su tuaj
 61. bi kws kho mob txhwj xeeb
 62. bj thooj taub qab
 63. bk cov qog, ua rwj
 64. bl kho mob, kev noj qab nyob zoo
 65. bm txha nqaj qaum
 66. bn yug menyuam, kev tau tub ki
 67. bo tes taw, ceg ntoo
 68. bp nyob twj ywm, ntsiag to
 69. bq ua no, ua npaws
 70. br ua pa mus los
 71. bs lub puab tsaig
 72. bt hlab qhov cua hauv lub ntsws
 73. bu noj zaub mov tsis txaus
 74. bv yug tau yeej tuag lawm
 75. bw kev txuas phev tawm
 76. bx mob uav (kas cees)
 77. by qhov ntswg
 78. bz yaug caj pas
 79. ca xov ntshav me me
 80. cb txhais caj npab
 81. cc ua qhua taum
 82. cd ua haujlwm
 83. ce mob qhov muag fam
 84. cf kws kho cov pojniam cev tsis tab seeb
 85. cg daim ntawv qhia txog tus mob
 86. ch muab hluav tawv xob yees duab
 87. ci ua ntsej muag txawv
 88. cj ntshav dhia
 89. ck tso pa tawm
 90. cl cev pob txha tib neeg
 91. cm pob menyuam, nchuav menyuam
 92. cn mob tuag ib tsig
 93. co ntshauv
 94. cp rau tes
 95. cq qhov muag
 96. cr txhais tes
 97. cs txiv neej
 98. ct yam ntshav, hom ntshav
 99. cu tseg tsis coj khaub ncaws lawm
 100. cv tus qaig
 101. cw mob qhua taum
 102. cx los ntshav ntswg
 103. cy ua/pib hauv paus
 104. cz caj npab nqia
 105. da ntshav txhaws, daig
 106. db thooj nqaij
 107. dc lov, tawg, dam
 108. dd daim tawv nqaij
 109. de hnyuv taub
 110. df poj niam muaj menyuam
 111. dg lub duav
 112. dh kab mob ntshav dawb
 113. di soj ntsuam kab mob
 114. dj tsam plab
 115. dk lub chaw kho mob me
 116. dl tshuaj yaug ncaug
 117. dm mob txia, mob pob yeeb
 118. dn ua qaj
 119. do hnyuv o
 120. dp tsu/nyem kom paug tawm
 121. dq lub ntsws
 122. dr plab mos
 123. ds kav ceg
 124. dt txoj hnyuv mos
 125. du lub cev
 126. dv mob khib hiv, mob txhab txiaj npib
 127. dw rwj muag dev
 128. dx ntshuaj zoo ntuav
 129. dy so, plhws, zuaj ib ce
 130. dz phais menyuam
 131. ea tshuaj loog, tshuaj tsaug zog
 132. eb los ntshav
 133. ec paj hlwb
 134. ed kev xeeb tub
 135. ee hais ntsig txog cov plab hnyuv
 136. ef tus pab muab menyuam thaum yug
 137. eg mob, tsis xis nyob
 138. eh daig caj pas, ua pa tsis tau
 139. ei zaub mov
 140. ej zaum tsaws
 141. ek ib ya, ib thooj
 142. el kev pab cawm txoj sia
 143. em tus menyuam hauv plab
 144. en muaj kua mis
 145. eo daim di (daim tawv)
 146. ep rua lo
 147. eq sib deev, pws ua ke
 148. er kab mob
 149. es tshuaj ntxuav cev, tshuaj noj kom thoj plab
 150. et plaub hau
 151. eu yam uas ua hluav taws sov hauv yus lub cev
 152. ev rhoob kom phev los
 153. ew daim pwg pu
 154. ex pob txha
 155. ey tshuaj noj kom nyob twj ywm
 156. ez txhuam los puas kos es to
 157. fa tsw
 158. fb mob ruas
 159. fc ntshai
 160. fd lub luj taws
 161. fe qaug nkoj
 162. ff tawm hws
 163. fg qaub ncaug
 164. fh kotaw
 165. fi rog
 166. fj hnoog tawm, nto pov tseg
 167. fk lub dab tes
 168. fl hnoos qeev
 169. fm pom deb xwb
 170. fn tus neeg tu neeg mob, saib mob
 171. fo caj dab
 172. fp pom kev tsis zoo
 173. fq lub tshuab ntsuas lub plawv dhia
 174. fr plaub qhov muag
 175. fs tshuab ntswg
 176. ft tus kws kho qhov muag
 177. fu hlab ntshav tsis ua haujlwm
 178. fv hauv pliaj
 179. fw pom tsis deb
 180. fx tua tus kheej, yus tua yus tuag
 181. fy hlab pas
 182. fz quav ntsej
 183. ga taub ntsej
 184. gb tshuaj
 185. gc qhov ncauj
 186. gd xeeb tus menyuam hauv plab
 187. ge kho plab hnyuv
 188. gf hluav taws xob kub
 189. gg nqaij
 190. gh plab
 191. gi hnyuv taub, hnyuv laus
 192. gj lub qhov cua (pa tawm) sab saud
 193. gk tus keeb, tus qauv
 194. gl tau khaub thuas
 195. gm hnyav
 196. gn qab, tsos qab, saj
 197. go ntsoog tas
 198. gp cig mus los
 199. gq plaub tsag muag
 200. gr lub hauv siab
 201. gs kaus hniav
 202. gt nkaug tshuaj
 203. gu tsis meej pem lawm
 204. gv lub rwj
 205. gw menyuam noj niam mis
 206. gx sab nraud
 207. gy tawv muag
 208. gz plab hlaub
 209. ha caj qaum
 210. hb lub tsib muaj pob zeb
 211. hc tawv taub hau
 212. hd khib kaj (tsis kis)
 213. he tsis txaus siab, ntsoo
 214. hf ua kub ua no, tshee-tshee
 215. hg hniav lwj, kab noj hniav
 216. hh pom tus mob tshwm
 217. hi ntiv taw
 218. hj txoj pa, nqus pa mus los
 219. hk mob caj pas
 220. hl mob hnyuv menyuam
 221. hm tshuaj ntshav
 222. hn lub txiv mis
 223. ho hnov, xav
 224. hp tus ntiv tes
 225. hq coj khaub ncaws, ua pojniam
 226. hr yoov tshaj cum tom
 227. hs ntxuav, huv
 228. ht chob, xaws tawv nqaij
 229. hu ua tsis taus pa, pa tu
 230. hv tus txiav
 231. hw qaug zog, tsaug heev
 232. hx ceev xeev
 233. hy lub siab
 234. hz qia tes, qis taw
 235. ia tus ple
 236. ib mob txhab caug
 237. ic tsam, kev o, su pob tuaj
 238. id mob plab
 239. ie mob muag hlav/dig muag
 240. if tsev menyuam
 241. ig sawv pob, su tuaj
 242. ih nqos dej, nqos tshuaj
 243. ii lub ntsag twv
 244. ij lub pob hauv caug
 245. ik xwm txheej kub, kev kub ntxhov
 246. il lub mis
 247. im kub hnyiab
 248. in khaub thuas
 249. io neeg rog
 250. ip ntsuab, doog ntshav
 251. iq khawb, kos
 252. ir mob npaws, ua npaws tshee
 253. is lub tsib
 254. it loog
 255. iu yeej muaj thaum yug los
 256. iv liab qab
 257. iw txoj hnyuv quav loj, tso quav
 258. ix pub rau noj
 259. iy tawb taub hau qau
 260. iz kev phais
 261. ja pos hniav
 262. jb kiav txhab
 263. jc txhub
 264. jd lub puj ntaws
 265. je noj
 266. jf lub taub hau
 267. jg mob txhab txiaj npib
 268. jh quav
 269. ji mob ntev los lawm
 270. jj lub pob ntseg
 271. jk mov hlav, mob kas xes
 272. jl mob ib ce
 273. jm mob hlawb ntawm txoj leeg xib qwb
 274. jn nto hws
 275. jo tus cab npluaj
 276. jp pojniam
 277. jq ntshav qab zib
 278. jr kawm txog kab mob qhov ntswg
 279. js zom zaub mov