NAME

Question types


Start with


Question limit

of 287 available terms
(3 exact duplicates found)

Print test

287 True/False questions

 1. lub tsib muaj pob zebgall stone

        

 2. lub luj tawship

        

 3. taub ntsejlung

        

 4. taub hau noov (lub raum qaib)glans

        

 5. tuv, dev mubfarsighted

        

 6. kho plab hnyuvskull

        

 7. tsa sawv ntseg ntsos, qau tawvemetic

        

 8. tus cab npluajmedicine

        

 9. yoov tshaj cum tommosquito bite

        

 10. tshuaj loog, tshuaj tsaug zognarcotic

        

 11. mob npaws, ua npaws tsheefever

        

 12. tau khaub thuascold

        

 13. qaub ncaughair

        

 14. tus neeg tu neeg mob, saib mobsymptom

        

 15. quavstool

        

 16. tshuaj ntxuav cev, tshuaj noj kom thoj plablaxative

        

 17. tswsmell

        

 18. mob ua tsis tau pa, hais tsis tau luslaryngitis

        

 19. kev tso tawm, kev txiav tawmrhinology

        

 20. qhov ntswgmucus

        

 21. rau tesfingernail

        

 22. soj ntsuam kab mobexamination

        

 23. so, plhws, zuaj ib cerub

        

 24. coj khaub ncaws, ua pojniammenstruation

        

 25. kev phaisleprosy

        

 26. ua qajboil

        

 27. ntshuaj zoo ntuavemetic

        

 28. lub ntsag twvwaist

        

 29. tawm hwsfingernail

        

 30. mob plableprosy

        

 31. teb zaub mov ua zoo rau neeg nojmalnutrition

        

 32. mob ib cesore throat

        

 33. ua tsis taus pa, pa tusunstroke

        

 34. o, su tuajwaist

        

 35. tus txiavspleen

        

 36. tshuajfear

        

 37. nchiflesh

        

 38. doog, tsoo es doogmassage

        

 39. hluav taws xob kubelectric shock

        

 40. hlab paswindpipe

        

 41. caj npab nqiablood vessel

        

 42. tus nplaigheart

        

 43. tshuab ntswgmucus

        

 44. mob yeegrheumatism

        

 45. ntiv tawtoe

        

 46. daim di (daim tawv)labia

        

 47. los ntshavblood

        

 48. loognumb

        

 49. tsw, lub ntxhiabearlobe

        

 50. lub taub hauhead

        

 51. yeej muaj thaum yug loscongenital

        

 52. tawv nqaijskin

        

 53. tsev menyuamsensitivity

        

 54. lub plawvlung

        

 55. tawv muagleg

        

 56. pom tus mob tshwmsymptom

        

 57. kho mob, kev noj qab nyob zoocongestion

        

 58. lub miswindpipe

        

 59. tawb taub hau qauskull

        

 60. quav ntswgmucus

        

 61. kiav txhabnaked

        

 62. qhov muagseizure

        

 63. muab hluav tawv xob yees duabx-ray

        

 64. tshuaj yaug ncaugbuttocks

        

 65. kev txuas phev tawmnose bleed

        

 66. rhoob kom phev losshin

        

 67. di ncaujlip

        

 68. mob, tsis xis nyobsick

        

 69. phais menyuamsalpingitis

        

 70. nojeat

        

 71. zuaj, mos ib cefinger

        

 72. rwj muag devstye

        

 73. qia tes, qis tawformula

        

 74. ua qhua taumchicken pox

        

 75. hnov, xavfeel

        

 76. ntshav txhaws, daigshock

        

 77. yam ntshav, hom ntshavblood type

        

 78. ntshavsmell

        

 79. qaug zog, tsaug heevexhaustion

        

 80. txiv neej cov noob (phev)sperm

        

 81. txhubsneeze

        

 82. ntsoog tastoe

        

 83. lub pob ntsegcirrhosis

        

 84. plab moswindpipe

        

 85. poj niam muaj menyuamsalpingitis

        

 86. rogfat

        

 87. mob khib hiv, mob txhab txiaj npibresuscitation

        

 88. lub tshibbone

        

 89. neeg rogobesity

        

 90. mob uav (kas cees)glaucoma

        

 91. tsis muaj mob, siv tau lawmnormal

        

 92. nkaug tshuajscab

        

 93. hnyuv taublarge intestine

        

 94. plaub qhov muageyelash

        

 95. tshuaj ntshavblood test

        

 96. tsis meej pem lawmexhale

        

 97. mob ruaswindpipe

        

 98. los ntshav ntswgfinger

        

 99. mov hlav, mob kas xescancer

        

 100. kaus hniavbloody

        

 101. yug menyuam, kev tau tub kibreastfeed

        

 102. zom zaub movchew

        

 103. mob hlawb ntawm txoj leeg xib qwbmeningitis

        

 104. ncov txigtoe

        

 105. qab, tsos qab, sajtaste

        

 106. noj zaub mov tsis txauscancer

        

 107. mob qhua taumchicken pox

        

 108. lov, tawg, damshoulder blade

        

 109. tes taw, ceg ntoolimb

        

 110. raug puas, puas, npav hmoovbreath

        

 111. pom kev tsis zoocolor blind

        

 112. lub chaw kho mob meophthalmologist

        

 113. tus pab muab menyuam thaum yugcholera

        

 114. tshuaj noj kom nyob twj ywmsedative

        

 115. lub hauv siabburn

        

 116. ntsuab, doog ntshavbruise

        

 117. qaug nkojseasick

        

 118. lub cos tawbody

        

 119. chob, xaws tawv nqaijsick

        

 120. daim ntawv qhia txog tus mobchart

        

 121. plab hlaubexternal

        

 122. tshav kub ces hle tawv qaibsunburn

        

 123. plabstomach

        

 124. lub cevbody

        

 125. pojniamflesh

        

 126. mob yeegcirrhosis

        

 127. tus kws kho qhov muagophthalmologist

        

 128. thooj taub qabbuttocks

        

 129. daim npluas qhov ntsej uas hnov luseardrum

        

 130. yaug caj paswrist

        

 131. ntshauvfear

        

 132. ua no, ua npawsgargle

        

 133. mob caj passore throat

        

 134. txoj pa, nqus pa mus losforeskin

        

 135. kev phaissurgery

        

 136. qhov ntswgnostril

        

 137. txha nqaj qaumscalp

        

 138. qe yoovmole

        

 139. tua tus kheej, yus tua yus tuagsuicide

        

 140. mob qhov muag famchronic

        

 141. lub ncov txigcheek

        

 142. kab mob mob hnyuvfever

        

 143. kev so, tawm roojbowel movement

        

 144. thooj nqaijmuscle

        

 145. pos hniavrib

        

 146. paj hlwbnasal

        

 147. tus plesmell

        

 148. hniav lwj, kab noj hniavexpectorate

        

 149. ntshav qab zibblood pressure

        

 150. hais ntsig txog cov plab hnyuvgastrointestinal

        

 151. lov, tawg, damhead

        

 152. ib sabliver

        

 153. kuab puab, kiav txhabknee

        

 154. lub txiv misbreast

        

 155. hnoos qeevsputum

        

 156. rua loyawn

        

 157. caj dabexternal

        

 158. hnyuv taub, hnyuv lauscolon

        

 159. sab nraudexternal

        

 160. tus tavspleen

        

 161. lub duavbody

        

 162. txoj hnyuv moscirculation

        

 163. lub ntswselbow

        

 164. koob tshuaj txhaj faj seeb kab mobbooster

        

 165. kev tsaug, tsis muaj zogbowel movement

        

 166. nqos dej, nqos tshuajbloated

        

 167. lub dag/lub zogenergy

        

 168. txiv neejmale

        

 169. kiv-kiv, tsaus muagbowel movement

        

 170. txiav daim tawv noovbowel movement

        

 171. mob txia, mob pob yeebringworm

        

 172. ua/pib hauv pausfever

        

 173. chaw mosneck

        

 174. kev pab cawm txoj siaresuscitation

        

 175. ib ya, ib thoojflu

        

 176. kev xeeb tubconception

        

 177. txoj hnyuv quav loj, tso quavbowel

        

 178. nkees, tsi muaj zogfatigued

        

 179. ua pa mus loscause

        

 180. lub dab tesheel

        

 181. hauv pliajclitoris

        

 182. ua ntsej muag txawvlactation

        

 183. txhuam los puas kos es tochafe

        

 184. nqaijstimulate

        

 185. xov ntshav me mebloody

        

 186. o tuaj, nqaij su tuajswallow

        

 187. lub rwjboil

        

 188. kub hnyiabburn

        

 189. lub tsibgall bladder

        

 190. plhaub noob qesflu

        

 191. liab qabnaked

        

 192. muaj kua misback

        

 193. sawv pob, su tuajbump

        

 194. mob ib sab taub haumigraine

        

 195. mob tuag ib tsiggland

        

 196. txiv neej cov noob (phev)cavity

        

 197. pub rau nojwrist

        

 198. hnyavstool

        

 199. mob ntsimsore

        

 200. kws kho mob txhwj xeebsymptom

        

 201. ua haujlwmfeed

        

 202. xwb pwgshoulder

        

 203. kotawnumb

        

 204. khib kaj (tsis kis)color blind

        

 205. mob txhab txiaj npibringworm

        

 206. mob txhab caugcanker

        

 207. txhav-txhav, tawvstiff

        

 208. nto hwssweat (noun)

        

 209. mob hnyuv menyuamsalpingitis

        

 210. cov qog, ua rwjmumps

        

 211. mob ntev los lawmglaucoma

        

 212. hlab ntshablood vessel

        

 213. hnoog tawm, nto pov tsegexpectorate

        

 214. daim tawv nqaijskin

        

 215. tawgfat

        

 216. pom tsis debcolor blind

        

 217. qaug dab pegshoulder blade

        

 218. ua qoobsmall pox

        

 219. tsis txaus siab, ntsoosunstroke

        

 220. ua kub ua no, tshee-tsheelung

        

 221. tus ntxhiab, pom, hnov, chwv, thiab sajlarynx

        

 222. pob txhabone

        

 223. hlab qhov cua hauv lub ntswsbronchitis

        

 224. lub pob hauv caugknee

        

 225. quav ntsejear wax

        

 226. txhuaj ua kom hnoog tawmexpectorant

        

 227. tsam plabflatulence

        

 228. plaub hauliver

        

 229. lub siabliver

        

 230. txoj cai, txhoojsystem

        

 231. tawv taub hauconception

        

 232. ntxuav, huvclean

        

 233. roob hlaubbrain

        

 234. hlab ntshav tsis ua haujlwmembolism

        

 235. caj qaumback

        

 236. tsam, kev o, su pob tuajcongestion

        

 237. hnyuv ocolitis

        

 238. tus keeb, tus qauvsprain

        

 239. ntshairib

        

 240. txha taub hauskull

        

 241. tso pa tawmmeasles

        

 242. ntshav dhiablood

        

 243. kua paus, pa, cuagas

        

 244. tseg tsis coj khaub ncaws lawmmenopause

        

 245. ceev xeevsensitivity

        

 246. lub qhov cua (pa tawm) sab saudclinic

        

 247. kab mobgerm

        

 248. zaub movabdomen

        

 249. menyuam noj niam mismassage

        

 250. tus qaigcollar bone

        

 251. daim pwg pushoulder blade

        

 252. xeeb tus menyuam hauv plabembryo

        

 253. kawm txog kab mob qhov ntswgrhinology

        

 254. kws kho cov pojniam cev tsis tab seebskeleton

        

 255. zaum tsawswheeze

        

 256. mob muag hlav/dig muagnerve

        

 257. tus ntiv testoe

        

 258. sib deev, pws ua kesprain

        

 259. xwm txheej kub, kev kub ntxhovemergency

        

 260. tus menyuam hauv plabfetus

        

 261. pom deb xwbstomach ache

        

 262. kav cegleg

        

 263. nyob twj ywm, ntsiag tosore

        

 264. pob menyuam, nchuav menyuammiscarriage

        

 265. tsu/nyem kom paug tawmbulge

        

 266. caj ntswgnostril

        

 267. yug tau yeej tuag lawmcoma

        

 268. plaub tsag muagcalf

        

 269. yam uas ua hluav taws sov hauv yus lub cevx-ray

        

 270. lub ntsej muaghead

        

 271. txhais teswindpipe

        

 272. khawb, kosscratch

        

 273. cig mus loshand

        

 274. txhais caj npabflatulence

        

 275. qhov ncaujnostril

        

 276. khaub thuasflu

        

 277. mob uav, mob kas ceesgonorrhea

        

 278. lub tshuab ntsuas lub plawv dhiachin

        

 279. lub puj ntawsnavel (belly button)

        

 280. cev pob txha tib neegcanker

        

 281. kab mob ntshav dawbhip

        

 282. pob txha mosbone

        

 283. daig caj pas, ua pa tsis tauchoke

        

 284. xeev siab, xeev ntuavbruise

        

 285. luj tshibliver

        

 286. lub puab tsaigelbow

        

 287. qaug tshav ntujepilepsy