NAME

Question types


Start with


Question limit

of 100 available terms

Print test

85 Matching questions

 1. Him
 2. Goodbye
 3. All
 4. Honest
 5. 89
 6. At
 7. Who
 8. Allow
 9. Are
 10. Some
 11. Kidnap
 12. Out
 13. Daughter
 14. My
 15. Full
 16. Fruit
 17. Them
 18. 21
 19. No
 20. Enough
 21. Many
 22. Everyday
 23. Said
 24. Number
 25. Time
 26. House
 27. What
 28. Loose
 29. Lots
 30. First
 31. Each
 32. With
 33. Enemy
 34. For
 35. 22
 36. We
 37. Water
 38. Used for someone
 39. Jungle
 40. Go
 41. Laugh
 42. Up
 43. In
 44. English
 45. Two
 46. This
 47. Your
 48. 23
 49. Come Over
 50. Grass
 51. Make
 52. See
 53. More
 54. Daughter in-law
 55. Camera
 56. About
 57. Had
 58. Clever/Smart
 59. Blame
 60. Look
 61. That
 62. Dark
 63. Elephant
 64. Groan
 65. People
 66. Use
 67. Eat
 68. Like
 69. When
 70. Fry
 71. Lose
 72. Pin
 73. But
 74. Write
 75. Hole
 76. One
 77. Word
 78. These
 79. Call
 80. Kick
 81. Ring
 82. 90
 83. 88
 84. Move
 85. Or
 1. a Luag
 2. b Cuaj caum
 3. c Tom
 4. d Saib
 5. e Leej twg
 6. f Kib
 7. g Lawv
 8. h Tau
 9. i Ncaws
 10. j Nws
 11. k Mus
 12. l Pu
 13. m Ib co
 14. n Dab tsi
 15. o Ntau mi ntsis
 16. p Ntau
 17. q Tsev
 18. r Yim caum cuaj
 19. s Yog
 20. t Sau
 21. u Nyiam
 22. v Ob
 23. w Liam
 24. x Tsis ruaj
 25. y As kiv
 26. z Cov nov
 27. aa Tsaus ntuj
 28. ab Nplhaib
 29. ac Siv
 30. ad Ntxhais
 31. ae Tib neeg
 32. af Koob
 33. ag Tag nrho
 34. ah Thawj
 35. ai Rau
 36. aj Kuv
 37. ak Tab sis
 38. al Hauv
 39. am Los
 40. an Tsiv
 41. ao Sauv
 42. ap Tuaj
 43. aq Ncaj
 44. ar Txaus
 45. as Koj li
 46. at Txog
 47. au Qhov
 48. av Moo
 49. aw Noj
 50. ax Lej
 51. ay Nyom
 52. az Yeeb ncuab
 53. ba Nrog
 54. bb Yim caum yim
 55. bc Hais
 56. bd Wb
 57. be Coob
 58. bf Nov
 59. bg Lus
 60. bh Nees nkaum ib
 61. bi Tus
 62. bj Sib ntsib dua
 63. bk Nrauv
 64. bl Kam
 65. bm Ua
 66. bn Ntxhw
 67. bo Nees nkaum ob
 68. bp Dej
 69. bq Tsis
 70. br Koob thaij duab
 71. bs Ntse
 72. bt Ib
 73. bu Txhua hnub
 74. bv Hu
 75. bw Txiv
 76. bx Nyab
 77. by Ntawv
 78. bz Nees nkaum peb
 79. ca Ntsaj
 80. cb Nyiag minyuam
 81. cc Swb
 82. cd Hav zoov
 83. ce Ib yam
 84. cf Thaum twg
 85. cg Pom