NAME

Question types


Start with


Question limit

of 100 available terms

Print test

100 True/False questions

 1. TusUsed for someone

        

 2. UaDo

        

 3. SauvTo

        

 4. LejNumber

        

 5. LusGo

        

 6. ObTwo

        

 7. LosOr

        

 8. SaibOne

        

 9. Ua ntejWhat

        

 10. NrauvOut

        

 11. SivUse

        

 12. Tib neegPeople

        

 13. TxivFruit

        

 14. Yim caum cuaj89

        

 15. Nees nkaum ob21

        

 16. QhovHole

        

 17. SwbWe

        

 18. Cov novThese

        

 19. DejNumber

        

 20. NwsHer

        

 21. NyomAre

        

 22. NovEat

        

 23. RauTo

        

 24. NwsUsed for someone

        

 25. KoobFry

        

 26. YogThis

        

 27. TauLots

        

 28. NtauLots

        

 29. Koj liYour

        

 30. TxogAbout

        

 31. NtawvHim

        

 32. NtxhwElephant

        

 33. KamAllow

        

 34. NwsHim

        

 35. Thaum twgWho

        

 36. KibOne

        

 37. UaMake

        

 38. NcajDaughter in-law

        

 39. Leej twgWhat

        

 40. Tsaus ntujFirst

        

 41. HuMy

        

 42. LuagLaugh

        

 43. NtxivThat

        

 44. Nees nkaum ib21

        

 45. Ib coSome

        

 46. Ib yamEach

        

 47. TauHave

        

 48. IbOne

        

 49. NcawsKick

        

 50. TuajMake

        

 51. TsevHouse

        

 52. Nyiag minyuamKidnap

        

 53. YogIs

        

 54. MooMany

        

 55. KuvMy

        

 56. Ntau mi ntsisBut

        

 57. Nees nkaum pebWhen

        

 58. TxausHave

        

 59. NojHonest

        

 60. CoobMany

        

 61. NwsHe

        

 62. TsisMove

        

 63. NtseHis

        

 64. RauFor

        

 65. NyabDaughter in-law

        

 66. KuvI

        

 67. PuWrite

        

 68. NplhaibDaughter

        

 69. NtsajHonest

        

 70. Yim caum yim88

        

 71. Yeeb ncuabEach

        

 72. Dab tsiWhat

        

 73. NwsShe

        

 74. TsivHouse

        

 75. HaisLook

        

 76. LawvThey

        

 77. NrogThis

        

 78. TomEat

        

 79. Txhua hnubEveryday

        

 80. NyiamLike

        

 81. LawvThat

        

 82. PomSee

        

 83. LawvThem

        

 84. Cuaj caum90

        

 85. MusUsed for someone

        

 86. Tsis ruajLoose

        

 87. ThawjHas

        

 88. LiamLaugh

        

 89. Hav zoovJungle

        

 90. TauHas

        

 91. Koob thaij duabGoodbye

        

 92. NtxhaisDaughter

        

 93. SauWrite

        

 94. NtawvThere

        

 95. HauvIn

        

 96. Tag nrhoFirst

        

 97. Tab sisBut

        

 98. Sib ntsib duaGoodbye

        

 99. As kivMove

        

 100. WbWe