NAME

Question types


Start with


Question limit

of 99 available terms
(1 exact duplicate found)

Print test

99 True/False questions

 1. NtajTaste

        

 2. LosCome

        

 3. KawgLast

        

 4. SivBathroom

        

 5. Kas poomBend Over

        

 6. Tsov tomTiger Bite

        

 7. KotwTail

        

 8. TsisStare

        

 9. Kuv nyiamI like

        

 10. MosPlastic

        

 11. HnoosTable

        

 12. HniaCarry

        

 13. Peev xwmApologize

        

 14. Sib ntsib duaShare

        

 15. XwbOnly

        

 16. ChawPlace

        

 17. LubBig

        

 18. Zoo siabHappy

        

 19. Kuv losI am

        

 20. TigTurn

        

 21. Thov tximApologize

        

 22. YaugRinse

        

 23. KovTouch

        

 24. TshajNew

        

 25. IbOne

        

 26. TshiabNew

        

 27. ZooPlanting

        

 28. Ua paBreath

        

 29. CogPlanting

        

 30. RoojTable

        

 31. Kuv tauI have

        

 32. Ntaub pau roojNow

        

 33. Txaus siabOffended

        

 34. KhoovBend Over

        

 35. KhesPlastic

        

 36. Kuv yogI go

        

 37. Kuv qhiaI find

        

 38. Kuv hlubI come

        

 39. Ib pliagBreath

        

 40. ThiabNot

        

 41. Nyob zooRock

        

 42. Pob zabOffended

        

 43. SajTaste

        

 44. NpauGet

        

 45. Kuv nrhiaI find

        

 46. NrauvOut

        

 47. NtsaimBlink

        

 48. MuabA

        

 49. Me meTalk/Communicate

        

 50. Tam Sim NoNow

        

 51. QabChicken

        

 52. Puas TaBefore

        

 53. VimBecause

        

 54. NtevLong

        

 55. Pheej yigCheap

        

 56. NrhiaFind

        

 57. TauGet

        

 58. Xa caum obBreath

        

 59. Sib faibShare

        

 60. TshajMuch

        

 61. YasTaste

        

 62. NceClimb

        

 63. TxawvCage

        

 64. Ib zaug ntxivI find

        

 65. Mob siabOffended

        

 66. Ntsej muagBlink

        

 67. VivTouch

        

 68. Kuv musI go

        

 69. Kuv uaI am

        

 70. PhajPlate

        

 71. ChawPosition

        

 72. NovBig

        

 73. ChavPosition

        

 74. Dim lub tximSalvation

        

 75. NtawvThat

        

 76. LojBig

        

 77. Tsis zooNot

        

 78. QaibChicken

        

 79. Qaub ncuagI like

        

 80. TawbGet

        

 81. NqaCarry

        

 82. TamTalk/Communicate

        

 83. LubA

        

 84. Kuv paubI have

        

 85. NtsiaStare

        

 86. NtavMore

        

 87. LawvLast

        

 88. HnubGet

        

 89. TomBite

        

 90. NtauMany

        

 91. Xa caum pebCallous

        

 92. kaub puabSaliva

        

 93. Phooj yugFriend

        

 94. Ua ntejBefore

        

 95. ThovHere

        

 96. Hais lusI go

        

 97. Ib yamAfter

        

 98. PibOne

        

 99. Vim li casAfter