NAME

Question types


Start with


Question limit

of 100 available terms

Print test

99 Matching questions

 1. Mean/rude
 2. Pliers
 3. Prepare
 4. Ocean
 5. Sunny
 6. Chew
 7. Have/got
 8. Swallow
 9. Needle
 10. Careful
 11. Night
 12. Sun
 13. Word
 14. Full
 15. Swear
 16. Clean
 17. Spicy
 18. 16
 19. Nausea
 20. Color
 21. Destroy
 22. 12
 23. Warm
 24. Music/song
 25. Sweetheart
 26. Black
 27. Satan
 28. Loud
 29. Smell
 30. 15
 31. Bring
 32. 17
 33. All
 34. 75
 35. Shiver
 36. Near
 37. Nail
 38. 19
 39. Okay
 40. Save
 41. Plow
 42. Borrow
 43. Spell/write
 44. 20
 45. 13
 46. Bag
 47. Punish
 48. Thirsty
 49. Oil
 50. Queen
 51. Wood
 52. Love
 53. Stay
 54. Puke
 55. 74
 56. Drink
 57. Pocket
 58. Slave
 59. Sweep
 60. Scold
 61. Pull
 62. Clothes
 63. Object
 64. Bruise
 65. Chop
 66. World
 67. Choose
 68. 18
 69. Bed
 70. Black Pepper
 71. Worry
 72. Sweat
 73. Old
 74. Odur
 75. Cloud
 76. 14
 77. Argue
 78. Sky
 79. Cigarette
 80. Shiny
 81. Handsome
 82. Go
 83. Disapprove
 84. Once
 85. Teacher
 86. Beautiful
 87. Naked
 88. Quick
 89. Need
 90. Teakettle
 91. Narrow
 92. Punch
 93. Heal
 94. Funny
 95. Push
 96. Progress
 97. Nationality
 98. Beans
 99. Slice
 1. a Haiv neeg
 2. b Ib zaug
 3. c (Kev) vam meej
 4. d Huab
 5. e Tawm hws
 6. f Ceev faj
 7. g Xim
 8. h Sai
 9. i Hwj kais
 10. j Kaum rau
 11. k Mus
 12. l Nrov
 13. m Txhawj
 14. n Puas
 15. o Zoo nraug
 16. p Khoom
 17. q Rau txim
 18. r Nees nkaum
 19. s laij
 20. t Xeev siab
 21. u Kaum tsib
 22. v Fwj txob
 23. w Tsw
 24. x Koob
 25. y Sau
 26. z Taum
 27. aa Tau
 28. ab Zom
 29. ac Kho
 30. ad Cawm
 31. ae Tshav ntuj
 32. af Zoo nkauj
 33. ag Huv
 34. ah Ciaj
 35. ai Hnab
 36. aj Kaum xa
 37. ak Nkauj
 38. al Liab qab
 39. am Xaiv
 40. an Ntuav
 41. ao Kaum peb
 42. ap Ntiaj teb
 43. aq Txaj
 44. ar Ntsia hlau
 45. as Thawv
 46. at Ntuj
 47. au Phem
 48. av Tshee
 49. aw Tsuav
 50. ax Kaum yim
 51. ay Rub
 52. az Nqhis dej
 53. ba Dej hiav txwv
 54. bb Hnab Tshos
 55. bc Hlais
 56. bd Nyob
 57. be Qiv
 58. bf Hlub
 59. bg Txaus luag
 60. bh Dub
 61. bi Tsis pom zoo
 62. bj Kaum cuaj
 63. bk Hnub
 64. bl Khaub ncaws
 65. bm Qhev
 66. bn Ze
 67. bo Poj huab tais
 68. bp Sov
 69. bq Nais khu
 70. br Hmo ntuj
 71. bs Kaum ob
 72. bt Ntaus nrig
 73. bu Ntsim
 74. bv Cem
 75. bw Qub
 76. bx Ci
 77. by Ro
 78. bz Tub hlub
 79. ca Doog ntshav
 80. cb Lus
 81. cc Dag ntxwg nyoog
 82. cd Xa caum plaub
 83. ce Ntxhiab
 84. cf Tsau plab
 85. cg Sib ceg
 86. ch Haus
 87. ci Nqos
 88. cj Xa caum tsib
 89. ck Kaum plaub
 90. cl Cheb
 91. cm Aws
 92. cn Hais lus phem
 93. co Tas ncho
 94. cp Nqa
 95. cq Taws
 96. cr Luam yeeb
 97. cs Yuav tsum tau
 98. ct Npaj
 99. cu Nqaim ti