NAME

Question types


Start with


Question limit

of 100 available terms

Print test

100 True/False questions

 1. Npua tebWorship

        

 2. SwbZip/lose

        

 3. Kab laum70

        

 4. Qab ntsevLazy

        

 5. Plaub caug peb48

        

 6. Rau caum xa67

        

 7. Qab zibGay

        

 8. QisLow/Short

        

 9. Plaub caug tsib48

        

 10. Xa caum ib71

        

 11. LausOld(People)

        

 12. ZooUsed for alot of things

        

 13. SabUsed for the other half

        

 14. Ob2

        

 15. Yim caum xa87

        

 16. Khav theebRags

        

 17. TaisBowl

        

 18. IbMilk

        

 19. CeevFast

        

 20. Nrig muagEmbarrassed

        

 21. PebWorship

        

 22. NtsibMeet

        

 23. TxhaisUsed for a pair

        

 24. PluagUsed for something round

        

 25. Minyuam mivKitten

        

 26. NtxovLoud

        

 27. CuagReach

        

 28. Yim caum plaub64

        

 29. Yim caum tsib65

        

 30. YuagSour

        

 31. NqiMilk

        

 32. SeemPress

        

 33. Siv tawvNie

        

 34. NtaubMeet

        

 35. ChimPrickly

        

 36. Rau caum rau86

        

 37. Nas thisMinute

        

 38. Xa caum70

        

 39. Rau caum cuaj69

        

 40. PomGood

        

 41. Yim caum rau83

        

 42. NrovUsed for alot of things

        

 43. Plaub caug plaub46

        

 44. Koom hmooLuck

        

 45. TswbZip/lose

        

 46. Xou xwmNews

        

 47. NtshaiScared

        

 48. LubSour

        

 49. Yim cuam ob82

        

 50. NRuab nrabRags

        

 51. Txiv neejMan

        

 52. Khaub hlabCockroach

        

 53. NagRain

        

 54. Plaub caug yim48

        

 55. SajUsed for the other half

        

 56. MisBowl

        

 57. Txaj muagMedicine

        

 58. NyemRead

        

 59. HlausKick

        

 60. Hoo maum70

        

 61. NkausBent

        

 62. IabUsed for the other half

        

 63. Plaub caug xa47

        

 64. LigUsed for something round

        

 65. Ntsej muag50

        

 66. Tsib caugCockroach

        

 67. Rau caum peb63

        

 68. Plaub caug cuaj49

        

 69. NraimUsed for something flat

        

 70. Yim caum peb83

        

 71. Tsev txiasFuneral Home

        

 72. KimExpensive

        

 73. Siab zooGay

        

 74. CoobMany

        

 75. Tub nkeegSleepy

        

 76. Rau caum yim68

        

 77. Yuam kevBoar(Pig)

        

 78. RiamKnife

        

 79. Leej muamMs.

        

 80. Teb chawsKick

        

 81. CovPrickly

        

 82. Hnab taisGay

        

 83. Rau caum plaub64

        

 84. HlauYoung

        

 85. NcawsKick

        

 86. TshuajMedicine

        

 87. Ib tag hmoBelt

        

 88. Plaub caug rau47

        

 89. ZajUsed for say,speech,poem

        

 90. Roob risCrab

        

 91. KhibAngry

        

 92. QhibOpen

        

 93. QuabOpen

        

 94. Tsib caug ib51

        

 95. MaisMile

        

 96. ChobMany

        

 97. Ua luam dejSwim

        

 98. NkeesSleepy

        

 99. NyeemRead

        

 100. Rau caum tsib65