NAME

Question types


Start with


Question limit

of 99 available terms
(1 exact duplicate found)

Print test

99 True/False questions

 1. MuagSell

        

 2. SuaWrite

        

 3. NtseegBrush

        

 4. Phua ntawvDry

        

 5. Dab thuabOur

        

 6. Xaub qhwLock

        

 7. Rov qab losCome back

        

 8. NtsisBrush

        

 9. LuamPrint

        

 10. TebRespond

        

 11. PauvLock

        

 12. Kub nyiabBurn

        

 13. Daim duabPicture

        

 14. Phau ntawvBook

        

 15. HwjBottle

        

 16. Tsis nyiamDifficult

        

 17. NtxubHate

        

 18. SaibUsed for something long

        

 19. KhobPierce

        

 20. Txawv teb chawsForeign

        

 21. CaumChase

        

 22. Tsev muag tshuajBlink(Eyes)

        

 23. PoobFall

        

 24. NojTrip

        

 25. NpuavSuck

        

 26. HloovBlister

        

 27. MuagSoft

        

 28. Pob txhaCorn

        

 29. Zaum twgWhenever

        

 30. Hnub yugBirthday

        

 31. Tshaib plabHungry

        

 32. Txa/KhiavThat

        

 33. QuajDry

        

 34. Ntxim hlubCloth

        

 35. Peb lubBoth

        

 36. PaujSwitch/trade

        

 37. KhiavRun

        

 38. PabHelp

        

 39. TuClean

        

 40. Nag hmoYesterday

        

 41. ThuamSneeze

        

 42. XyooChange

        

 43. Au ncooEat

        

 44. TxhamHurry

        

 45. NcuavSuck

        

 46. SavWant

        

 47. LaumTickle

        

 48. Pob kwsBone

        

 49. Kas fesCoffee

        

 50. KwbLearn

        

 51. KhawbScratch

        

 52. NkojEat

        

 53. Muaj ZogStrong

        

 54. QeebSlow

        

 55. Xov toojPhone

        

 56. CaijChase

        

 57. NtogTrip

        

 58. MeName

        

 59. CeebSlow

        

 60. NtxeevTrust

        

 61. KawmScratch

        

 62. ThaivBlock

        

 63. piavCompare

        

 64. SwbUsed for something long

        

 65. Cog lusPromise

        

 66. PhoomYear

        

 67. Txiv moh phaubHungry

        

 68. KawLearn

        

 69. XaimCord

        

 70. NtausSlap/hit

        

 71. NtzeejLong

        

 72. PhimMatch

        

 73. Los voosDance

        

 74. QhuavRicecakes

        

 75. XauvLock

        

 76. TiagThat

        

 77. NtseTrust

        

 78. Ntsais muagBlink(Eyes)

        

 79. NyuajDifficult

        

 80. XawsStitch/Sew

        

 81. NtaubSlap/hit

        

 82. ChobYou scared me

        

 83. MovRice

        

 84. Mloog lusObediant

        

 85. TiasThat

        

 86. NpeName

        

 87. Dov qabRemember

        

 88. KhoPierce

        

 89. NoogAsk

        

 90. NtevTrip

        

 91. DabHelp

        

 92. CevBody

        

 93. PivHelp

        

 94. Ob leegBoth

        

 95. HlwvBody

        

 96. NrhiavRun

        

 97. Hauv QabRemember

        

 98. TsuagReal

        

 99. Nco qabRemember