NAME

Question types


Start with


Question limit

of 16 available terms

Print test

16 Matching questions

 1. rubber band jump rope
 2. soccer
 3. see-saw
 4. swing
 5. tree house
 6. slide
 7. merry-go-round
 8. sand box
 9. play ground
 10. dribble
 11. monkey bars
 12. run
 13. jump-rope
 14. hop-scotch
 15. top-spinning
 16. jacks
 1. a lub zawv zawg
 2. b dhia yas
 3. c ua nas
 4. d dhia hlua
 5. e lub tsev ntoo
 6. f khiav
 7. g lub ua dev tuav cos
 8. h lub kiv
 9. i lub tiaj ua si
 10. j ua txwv
 11. k lub thawv xuab zeb
 12. l ncaws pob
 13. m tso tub lub
 14. n lub viav vias
 15. o lub nqaj hlau
 16. p theev pob