NAME

Question types


Start with


Question limit

of 27 available terms

Print test

26 Matching questions

 1. a noog
 2. b puam sem
 3. c miv
 4. d nees txaij
 5. e ntxhw
 6. f twj kum
 7. g ntses ( shark)
 8. h nab qas dev
 9. i dev ( basset)
 10. j kab npis
 11. k tug muv
 12. l me nyuam yaj
 13. m ntses (whale)
 14. n liab
 15. o dev (poodle)
 16. p luav
 17. q tug cws
 18. r ntsaum
 19. s hma
 20. t heev nyuj
 21. u qav kaws
 22. v tsov ntxuav
 23. w tsov txaij nraum
 24. x pliag deg
 25. y qwj
 26. z dev