NAME

Question types


Start with


Question limit

of 17 available terms

Print test

17 Matching questions

 1. peach
 2. grapefruit
 3. grape
 4. lychee
 5. pineapple
 6. papaya
 7. cherry
 8. watermelon
 9. banana
 10. coconut
 11. strawberry
 12. pear
 13. mango
 14. oarnge
 15. guava
 16. lemon
 17. apple
 1. a txiv maj moos
 2. b txiv dauj
 3. c maj naus
 4. d txiv kab ntxwv
 5. e txiv quab
 6. f txiv tsawb
 7. g txiv grape
 8. h txiv tsawb thoj
 9. i diab liab
 10. j txiv leem tsib
 11. k txiv pear
 12. l txiv poov luj
 13. m maj phaub
 14. n txiv cherry
 15. o txiv strawberry
 16. p txiv aiv paum
 17. q taub ntoos