Hungarian FSIU4 flashcards |
Create a new class

Create a new folder

Create a new class

Your School

Share this set

New

This is a Free Service provided by Why Fund Inc. (a 501 C3 NonProfit) We thank you for your donation!


(1. Click on the course Study Set you wish to learn.) (2. If you wish you can click on "Print" and print the test page.) (3. When you want to take a test...click on anyone of the tests for that Study Set.) (4. Click on "Check Answers" and it will score your test and correct your answers.) (5. You can take all the tests as many times as you choose until you get an "A"!) (6. Automated college courses created from lecture notes, class exams, text books, reading materials from many colleges and universities.)

<

Learn efficiently and remember over time.

Start Long-Term Learning

Get personalized study reminders at intervals optimized for better retention.
Track your progress on this set by creating a folder
Or add to an existing folder

Add this set to a folder

 • The boy goes to the English grammar school, and the girl to high school

  A fiú az angol elemibe jár, a kislány meg középiskola

  The boy's 8 years old

  A fiú nyolc éves

  In the pharmacy

  A gyógyszertárban

  Herend china is world famous

  A herendi porcelán világhires

  I'll buy the blue ones

  A kékeket megveszem

  The girl's already past 12

  A kislány már tizenkét éves elmúlt

  Hungarian cigarettes are very strong

  A magyar cigaretta nagyon erős

  At the cashier's

  A pénztárnál

  The rooms are quite cool

  A szobák elég hűvosok

  Give me a dozen

  Adjon egy tucatot

  bed

  ágy (at)

  then

  akkor

  Then let's go there

  Akkor menjünk oda

  to that

  annak

  I'm really happy about that

  Annak igazán nagyon örülök

  aspirin

  aszpirin

  table

  asztal

  That's very expensive

  Az nagyon drága

  On the street

  Az utcán

  In the store

  Az üzletben

  those

  azok

  Those are only 160 forints

  Azok csak százhatvan forintba kerülnek

  furnished

  berendezve

  blouse

  blúz

  in Buda

  Budán

  We live in a big apartment in Buda

  Budán lakunk egy nagy lakásban

  Cigarettes, however, you get at the tobacco shop

  cigarettat pedig a dohányboltban

  I want to buy only plain glasses

  Csak egyszerű poharakat akar venni

  cup

  csesze

  saucer

  csészealj (at)

  wrap (pack (command))

  csomagolja be (imperative)

  to wrap (to pack)

  csomagolni

  But I've got to go now

  De most megyek

  box (carton)

  doboz

  tobacco shop

  dohánybolt

  to smoke

  dohányozni

  you smoke (he, she smokes)

  dohányzik

  Is it expensive?

  Drága?

  completely

  egészen

  We have to buy a radio and a few lamps

  Egy rádiót és néhány lámpát kell venni

  plain, simple

  egyszerű

  Quite expensive

  Elég drága

  Cool enough?

  Elég hűvös?

  elementary, grammar

  elemi

  to forget

  elfelej teni

  I forgot

  elfelej tettem

  I forgot to buy some aspirin and cigarettes

  Elfelejtettem aszpirint és cigarettát venni

  past (gone)

  elmúlt

  to this

  ennek

  strong

  erős

  And I want a small bottle of antiseptic

  És kérek egy kis üveg fertótlenítót

  And please wrap them also

  És kérem, csomagolja be azokat is

  And how much do those blue ones cost?

  És mennyibe kerülnek azok a kékek?

  year

  év

  years old

  éves

  That's 70 forints altogether

  Ez osszesen hetven forint.

  these

  ezek

  These plates are very expensive

  Ezek a tányérok nagyon drágák

  These are beautiful and not expensive

  Ezek szépek és nem drágák

  underclothing (linen)

  fehérnemű

  disinfectant (antiseptic)

  fertótlenító

  boy

  fiú

  mild (weak)

  gyenge

  child

  gyerek

  pharmacy

  gyógyszertár

  grateful

  hálás

  how old

  hány éves

  How old are the children?

  Hány évesek a gyerekek?

  stocking

  harisnya

  famous

  híres

  Where do I pay?

  Hol fizetek?

  Where can I get them?

  Hol lehet azt kapni?

  Where do they go to school?

  Hova járnak iskolába?

  Then I'll bring some for you too

  hozok maguknak is

  cool

  hűvös

  really

  igazán

  school

  iskola

  to attend school

  iskolába járni

  Here we are on Louis Kossuth street

  Itt vagyunk a Kossuth Lajos utcában

  Here's a hundred forints.

  Itt van száz forint.

  to go, walk

  járni

  O.K.?

  Jó?

  future

  jövő

  next week

  jövő hét

  Next week I'm going to Vienna

  Jövő héten megyek Bécsbe. Akkor

  spoon

  kanál, kanalat

  pleasant (agreeable)

  kellemes

  picture

  kép

  I want a box of aspirin

  Kérek egy doboz aszpirint

  Please wrap them

  Kérem, csomagolja be

  knife

  kés

  narrow

  keskeny

  Narrow

  Keskenyet kérek

  glove

  kesztyű

  They cost 200 forints

  Kétszáz forintba kerül

  bandage

  kötszer

  middle

  közép

  high school

  középiskola

  apartment (flat)

  lakás

  your (their) apartment

  lakásuk

  to live in (dwell)

  lakni

  lamp

  lámpa

  Is it possible to get American cigarettes?

  Lehet amerikai cigarettát kapni?

  I'll be

  leszek

  for you (to you)

  maguknak (plural)

  in Hungary

  Magyarországon

  already

  mar

  Is the apartment already furnished?

  Már be van a lakás rendezve?

  Don't you want anything else?

  Mást nem parancsol?

  I'm still going to buy two pairs of children's stockings

  Még két pár gyerekharisnyát veszek.

  Not eompletely yet

  Még nem egészen

  I go

  megyek

  what does it cost?

  mennyibe kerül?

  How much do these six plates cost?

  Mennyibe kerül ez a hat tányér?

  we

  mi

  We usually get them in Vienna

  Mi Bécsben szoktunk venni

  What can I do for you?

  Mi tetszik?

  How's your apartment?

  Milyen a lakásuk?

  What's the summer like in Hungary?

  Milyen a nyár Magyarországon?

  What kind of glasses do you have?

  Milyen poharak vannak?

  What beautiful dishes there are in the show window

  Milyen szép edények vannak a kirakatban

  What kind do you want?

  Milyent parancsol?

  all

  mind

  Both are good students

  Mind a ketté jó tanuló

  I'll be very grateful if you do

  Nagyon hálás leszek, ha hoz

  Very pleasant

  Nagyon kellemes

  I'd like a few glasses also

  Néhány poharat is szeretnék

  difficult

  nehéz

  Aren't you acquainted with it?

  Nem ismeri?

  Not too hot

  Nem túl meleg

  soon, before long

  nemsokára

  Summer will soon be here

  Nemsokára itt van a nyár

  to be glad, delighted, pleased

  örülni

  medicine

  orvossag

  You can get medicine only in a pharmacy

  Orvosságot csak gyógyszertár ban lehet kapni

  at home

  otthon

  on the other hand, however

  pedig

  money

  pénz

  cash desk

  pénztár

  It's difficult to get them in Pest.

  Pesten nehéz kapni

  china

  porcelán

  radio

  radio

  I hope

  remélem

  I hope you find nice lamps

  Remélem talál szép lámpákat

  to hope

  remélni

  Unfortunately quite a lot

  Sajllos, elég sokat

  even

  sima

  Do you smoke very much?

  Sokat dohányzik?

  wardrobe

  szekrény

  See More

  Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

  Having trouble? Click here for help.

  We can’t access your microphone!

  Click the icon above to update your browser permissions above and try again

  Example:

  Reload the page to try again!

  Reload

  Press Cmd-0 to reset your zoom

  Press Ctrl-0 to reset your zoom

  It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

  Please upgrade Flash or install Chrome
  to use Voice Recording.

  For more help, see our troubleshooting page.

  Your microphone is muted

  For help fixing this issue, see this FAQ.

  Star this term

  You can study starred terms together

  NEW! Voice Recording

  This is a Plus feature

  Create Study Set
  Powered by Quizlet.com