NAME

Question types


Start with


Question limit

of 73 available terms

Print test

71 Matching questions

 1. Where are you going
 2. I miss you
 3. Thank you
 4. How
 5. You're slow
 6. What are those
 7. Why
 8. I'm here
 9. Are you done
 10. Stand up
 11. Hand
 12. I'm eating
 13. This
 14. So much
 15. Neck
 16. Where are you
 17. Come here
 18. Good morning
 19. Be careful
 20. How are you
 21. Leg
 22. Now
 23. I'm fine
 24. Rice
 25. We're at -
 26. I love you
 27. Hurry up
 28. Forgot
 29. We're eating
 30. Where are we going
 31. Expensive
 32. Yes
 33. Sit down
 34. Ulam
 35. It's raining
 36. We're going to -
 37. Not even
 38. My name is Charlie
 39. Tonight
 40. Ear
 41. Here
 42. I'll see you tomorrow
 43. Delicious
 44. White
 45. No
 46. Where
 47. Foot
 48. Knee
 49. These
 50. You're fast
 51. Black
 52. There
 53. Eyebrow
 54. I don't know
 55. I'm going/I'm leaving
 56. Where do you live
 57. It's hot
 58. Want to
 59. You're dumb
 60. Where is the area that you live
 61. I'm going to -
 62. I'm going to eat
 63. What
 64. I ate
 65. Let's go
 66. Nose
 67. Tomorrow
 68. Wait a second
 69. Just tell them I called
 70. What is that
 71. What is your name
 1. a Ay-ayaten ka
 2. b Imbaga mo la ung uhn na tumawagak
 3. c Mang-mang-anak
 4. d Haan
 5. e Umay-kad-toy
 6. f Mang-mangan kami
 7. g (items) Dagi-toy
 8. h Naimbag nga malem
 9. i Mapa akon
 10. j Kayat
 11. k Mapan kami diay
 12. l Apay
 13. m Nang-anak
 14. n Dara-sum
 15. o Tat-ta
 16. p Sungo
 17. q In-tono rabii
 18. r Sida
 19. s In-tayon
 20. t Pa-pa-nam
 21. u Puraw
 22. v Nasaya-at met
 23. w Pag-gag-gyan'am
 24. x Ki-day
 25. y Unay
 26. z Nagbuntog ka
 27. aa Anya dagita
 28. ab Kamusta kayon
 29. ac Tumeng
 30. ad Nag mono ka
 31. ae Anya dayta
 32. af Agin-inayad
 33. ag In-apoy
 34. ah Djay (dyay) or Di-jay (diyay)
 35. ai Nalipatam
 36. aj Pa-pa-nan-ta
 37. ak Na ngina
 38. al Sadino/dino/ayan
 39. am Nangisit
 40. an Nalpas na
 41. ao Anya ti nagan mo
 42. ap Ag-kita-tano-biga
 43. aq Charlie ti nagan ko
 44. ar La-payag
 45. as Teng-nged
 46. at Ag-tugaw ka
 47. au Anya
 48. av Na-pudot
 49. aw Mang-anak
 50. ax Aguray ka
 51. ay Indyak ammo
 52. az (item) Day-toy
 53. ba Ag-yamanak
 54. bb Mapa-nak diay
 55. bc Adad-toyak
 56. bd Saka
 57. be Adadtoy kami
 58. bf In-tono bigat
 59. bg Kasa-no
 60. bh Gurong
 61. bi Ima
 62. bj Dinod toy ti ayan mo
 63. bk Ag-tud-tudo
 64. bl Wen
 65. bm Mailiwak-kenka
 66. bn Ditoy
 67. bo Haan met
 68. bp Nagpardas ka
 69. bq Ayan mo
 70. br Ak-takdir ka
 71. bs Na-imas