NAME

Question types


Start with


Question limit

of 43 available terms

Print test

43 True/False questions

 1. NaipetNarrow

        

 2. NarabawLow

        

 3. AtiddogLong

        

 4. DaanNew

        

 5. Killo; Saan nga NalintegClear

        

 6. NakapsotHeavy

        

 7. BassitNarrow

        

 8. NadulasClean

        

 9. NangatoHigh

        

 10. NaluknengSoft; Tender

        

 11. Awan Karga NaExpensive

        

 12. Malinaw; NalawagClear

        

 13. Nalag-anDurable; Sturdy

        

 14. NangudelDull

        

 15. NadagsenHeavy

        

 16. NarugitExpensive

        

 17. NalawaWide

        

 18. BassitFew; Little

        

 19. BaroNew

        

 20. NanginaSmooth; Fine

        

 21. AduNew

        

 22. NatademSharp

        

 23. BaliktadCheap; Inexpensive

        

 24. NababaShort

        

 25. AbabaLow

        

 26. NapinoNice; Good-looking; Pretty

        

 27. NabasaWet

        

 28. DiretsoStraight

        

 29. NalakaCheap; Inexpensive

        

 30. PatagOld

        

 31. DakkelOld

        

 32. NapintasNice; Good-looking; Pretty

        

 33. NapuskolThick

        

 34. NalawlawWide

        

 35. NabangloFragrant

        

 36. NaingpisThin

        

 37. Nalaad; NaalasUgly

        

 38. NalagdaDurable; Sturdy

        

 39. Napunno; NapnoFull

        

 40. NaunegNarrow

        

 41. NadadaelDestroyed; Broken

        

 42. Naangot; NabangsitUgly

        

 43. NatangkenHeavy