New

Long-Term Learning

Learn efficiently and remember over time.

Start Long-Term Learning

Get personalized study reminders at intervals optimized for better retention.
Track your progress on this set by creating a folder
Or add to an existing folder

Add this set to a folder

 • It was...

  Bhí sé...

  It was not...

  Ní raibh sé...

  Was it...?

  An raibh sé...?

  Wasn't it...?

  Nach raibh sé...?

  It is...

  Tá sé...

  It isn't...

  Níl sé...

  Is it...?

  An bhfuil sé...?

  Isn't it...?

  Nach bhfuil sé...?

  It does be...

  Bíonn sé...

  It doesn't be...

  Ní bhíonn sé...

  Does it be...?

  An mbíonn sé...?

  Doesn't it be...?

  Nach mbíonn sé...?

  It will be...

  Beidh sé...

  It won't be...

  Ní bheidh sé...

  Will it be...?

  An mbeidh sé...?

  Won't it be...?

  Nach mbeidh sé...?

  Postman

  Fear an phoist

  Priest

  Sagart

  Secretary

  Runaí

  Doctor

  Dochtúir

  Teacher

  Múinteoir

  Nurse

  Altra (Banaltra is female)

  Singer/Artist

  Amhranaí

  Butcher

  Búistéir

  Baker

  Báicéir

  Dentist

  Fiaclóir

  Farmer

  Feirmeoir

  Electrician

  Leictreoir

  Lecturer

  Léachtóir

  Driver

  Tiománaí

  Sailor

  Mairnéalach

  Chef/cook

  Cócaire

  Barber

  Gruagaire

  Fisherman

  Iascaire

  Waiter

  Freastalaí

  Carpenter

  Siúnéir

  Pharmacist

  Poitigéir

  Nun

  Bean Rialta

  Flight Attendant

  Aeróstach

  Builder

  Tógalaí

  Pilot

  Píolata

  Soldier

  Saighdiúir

  Mechanic

  Meicneoir

  Plummer

  Plúiméir

  Mother

  Máthair

  Father

  Athair

  Parents

  Tuishmitheoirí

  Husband

  Fear céile

  Wife

  Bean chéile

  Child

  Páiste

  Children

  Páistí

  Daughter

  Iníon

  Daughters

  Iníonacha

  Brother

  Deartháir

  Brothers

  Deartháireacha

  Sister

  Deirfiur

  Sisters

  Deirfiúracha

  Uncle

  Uncail

  Aunt

  Aintín

  Person

  Duine

  People

  Daoine

  Counting people (1-10)

  1 Amháin, 2 beirt, 3 triúr, 4 ceathrar, 5 cúigear,
  6 seisear, 7 seachtar, 8 ochtar, 9 naonúr, 10 deichniúr

  How many brothers and sisters do you have?

  Cé mhéad deartháir agus deirfiúr atá agat?

  How many children do you have?

  Cé mhéad páistí atá agat?

  3 ways to ask for someone's name

  Cén ta-ainm atá ort?
  Cad is ainm duit?
  Cé tusa?

  3 ways to tell someone your name

  NAME an t-ainm atá orm.
  NAME is ainm dom.
  Is mise NAME.

  How is the weather?

  Conas atá an aimsir?

  Sunny

  grianmhar

  windy

  gaofar OR ag séideadh (blowing)

  Raining

  ag cur báistí

  Snowing

  ag cur sneachta

  foggy

  ceomhar

  storming

  stoirm

  Monday

  Luan

  Tuesday

  Mairt

  Wednesday

  Céadaoin

  Thursday

  Déardaoin

  Friday

  Aoine

  Saturday

  Satharn

  Sunday

  Domhnach

  It was raining on Friday

  Bhí sé ag cur báistí ar an Aoine

  last night

  aréir

  tonight

  anocht

  the morning

  ar maidin

  in the afternoon

  sa tránthóna

  in the night

  san oiche

  yesterday

  inné

  today

  inniú

  tomorrow

  amárach

  the winter

  An Geimhreadh

  the Spring

  An tEarrach

  the summer

  An Samhradh

  the fall

  An Fómhar

  What time is it?

  Cén t-am é?

  It is one o'clock

  Ta sé a haon a' chlog

  it is a quarter past seven

  Ta sé ceathrú tar éis seacht

  it is half past three

  Ta sé leathuair (law-hore) tar éis trí

  it is five past one

  Ta sé cúig nóiméad tar éis a haon

  10 to 10

  deich chun deich

  27 minutes past______

  seacht nóiméad is fiche tar éis ______

  noon

  meán lae

  midnight

  meán oiche

  me too

  mise leis

  do you have any pets?

  An bhfuil peatai agat?

  Engineer

  Innealtóir

  Businessman/
  Business woman

  Fear gnó
  Bean gnó

  Salesperson

  Díolacháin

  Lawyer

  Dlíodóir

  Manager

  Bainisteoir

  Scientist

  Eolaí

  Accountant

  Cuntasóir

  Psychologist

  Siceolaí

  Musician

  Ceoltóir

  University Student

  Mac Léinn

  High School Student

  Scolaire

  Young student/pupil

  Dalta

  Actor

  Aisteoir

  Dancer

  Rinceoir

  Writer

  Scribhneoir

  Tutor

  Teagascóir

  Professor

  Ollamh

  January

  Eanáir

  February

  Feabhra

  March

  Márta

  April

  Aibreán

  May

  Bealtaine

  June

  Meitheamh

  August

  Lúnasa

  September

  Meán Fómhair

  October

  Deireadh Fómhair

  November

  Samhain

  December

  Nollaig

  Tiredness

  Tuirse

  Sadness

  Brón

  Happiness

  Áthas

  Hungry

  Ocras

  Thirsty

  Tart

  Angry

  Fearg

  Worried

  Imní

  Confused

  Mearbhall

  Excited

  Sceitiminí

  Every day

  Gach lá

  See More

  Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

  Having trouble? Click here for help.

  We can’t access your microphone!

  Click the icon above to update your browser permissions above and try again

  Example:

  Reload the page to try again!

  Reload

  Press Cmd-0 to reset your zoom

  Press Ctrl-0 to reset your zoom

  It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

  Please upgrade Flash or install Chrome
  to use Voice Recording.

  For more help, see our troubleshooting page.

  Your microphone is muted

  For help fixing this issue, see this FAQ.

  Star this term

  You can study starred terms together

  NEW! Voice Recording

  This is a Plus feature