New

Long-Term Learning

Learn efficiently and remember over time.

Start Long-Term Learning

Get personalized study reminders at intervals optimized for better retention.
Track your progress on this set by creating a folder
Or add to an existing folder

Add this set to a folder

 • bord pl. boird

  table

  cóta pl. cótaí

  coat

  cupán pl. cupàin

  cup

  doras pl. doirse

  door

  duine pl. daoine

  person people

  fear pl. fir

  man, husband

  gasúr pl. gasúir

  child

  lampa pl. lampaí

  lamp

  múinteoir pl.múinteoirí

  teacher

  rud pl. rudaí

  thing

  teach pl. tithe

  house

  timpiste pl. timpistí

  accident

  eile

  other, another

  sásta

  satisfied, willing, pleased

  ann

  there

  anois

  now

  anseo

  here

  ansin

  there, then

  ansiúd

  there

  ar bith

  any...(at all), no...(at all)

  ach

  but, however

  ach a oiread

  either

  agus, is

  and

  (neither...), nor

  is

  níl

  is not

  an bhfuil

  question form (are you?)

  nach bhfuil

  negative question form (aren't you?)

  táthar

  one is, people are

  níltear

  one is not, people are not

  deir

  says

  mé, mise

  I

  tú, tusa

  you

  sé, seisean

  he, it

  sí, sise

  she

  muid, muide

  we

  sibh, sibhse

  you (pl.)

  siad, siadsan

  they

  airgead

  money, silver

  am pl. amanna

  time, pl. sometimes

  anam pl. anamnacha

  soul

  athair pl. athaireacha

  father

  bád pl. báid

  boat

  balla pl. ballí

  wall

  bóthar pl. bóithrí

  road

  cailín pl. cailíní

  girl

  feilméara pl. feilméaraí

  farmer

  fuinneoig pl. fuinneoga

  window

  garraí pl. garranta

  field, garden

  geata pl. geataí

  gate

  leabhar pl. leabhartha

  book

  mac pl. mic

  son

  mapa pl. mapaí

  map

  muintir

  near relations, inhabitants

  páipéar pl. páipéir

  paper, newspaper

  peictiúr pl. peictiúir

  picture

  seomra pl. seomraí

  room

  tarbh pl. toirbh

  bull

  uncail pl. uncaileacha

  uncle

  Meireacá

  America

  Sasana

  England

  feicim

  I see

  cá bhfuil?

  Where is?

  go leor

  plenty of, enough

  ar chor ar bith

  at all

  áit, pl. áiteacha

  place

  báisteach

  rain

  bean pl. mná

  woman

  cabaire pl. cabairí

  talkative person, natterer

  candáil

  auction

  ceann pl. ceanna

  head, end, roof; one

  cearc pl. cearca

  hen

  cláirseach pl. cláirseacha

  harp

  coláiste pl. coláistí

  college

  Éireannach pl. Éireannaí

  Irish Person

  feadaíl

  whistling

  fuacht

  cold (noun)

  fuar

  cold (adjective

  te

  hot

  Gaeilge

  Irish language

  Gaeltacht pl. Gaeltachtaí

  Irish-speaking area

  moladh pl. moltaí

  praise, suggestion

  náisiún pl. náisiúin

  nation

  póca pl. pócaí

  pocket

  pota pl. potaí

  pot

  sagart pl. sagairt

  priest

  scéalaí pl. scéalaithe

  storyteller

  scian pl. sceana

  knife

  scian phóca

  pocketknife, pen knife

  solas pl. soilse

  light (noun)

  talamh pl. taltaí

  ground, land

  tír pl. tíreacha

  country, land

  Éirinn

  Ireland

  álainn

  beautiful, lovely

  aoibhinn

  pleasant, delightful

  beag

  small, little

  breá

  fine

  cinnte

  certain(ly), sure(ly)

  deas

  nice

  dona

  bad, ill

  iontach

  wonderful, extraordinary, very

  leisciúil

  lazy

  falsa

  lazy

  maith

  good

  mór

  big

  olc

  bad, evil

  réasúnta

  reasonab(ly), fair(ly)

  a

  vocative particle - goes in front of name when speaking to someone

  an pl. na

  the

  ar aon chaoi

  at any rate, anyway, anyhow

  aríst

  again

  b'fhéidir (go/nach)

  maybe, perhaps

  bhoil

  well (pause word)

  abhainn pl. aibhneacha

  river

  Béarla

  English language

  bia

  food

  bliain pl. blianta

  year

  cathaoir pl. cathaoireacha

  chair

  cisteanach pl. cisteanacha

  kitchen

  cloch pl. clocha

  stone, stoneweight

  clog pl. cloganna

  clock, bell

  cupla

  few (followed by singular noun)

  deoch pl. deochanna

  drink

  éan pl. éanacha

  bird

  farc pl. farcanna

  fork

  fón pl. fónanna

  telephone

  Fraincis

  French language

  gloine pl. gloiniúcha

  glass

  láimh pl. lámha

  hand, handle

  leaba pl. leapacha

  bed

  oíche pl. oícheanta

  night

  orlár pl. orláir

  floor

  pláta pl. plátaí

  plate

  pláta beag

  dinner plate

  pláta mór

  side plate

  sásar pl. sásair

  saucer

  seomra codlata pl. seomraí codlata

  bedroom

  spúnóig pl. spúnóga

  spoon

  spúnóig bheag

  teaspoon

  spúnóig mhór

  tablespoon

  stail pl. staltracha

  stallion

  suíleáil pl. súileálacha

  ceiling

  taobh pl. taobhanna

  side

  tine pl. tintreacha

  fire

  amháin

  one, only

  an pl. na

  the

  ard

  high, tall

  See More

  Flickr Creative Commons Images

  Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com. Click to see the original works with their full license.

  Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

  Having trouble? Click here for help.

  We can’t access your microphone!

  Click the icon above to update your browser permissions above and try again

  Example:

  Reload the page to try again!

  Reload

  Press Cmd-0 to reset your zoom

  Press Ctrl-0 to reset your zoom

  It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

  Please upgrade Flash or install Chrome
  to use Voice Recording.

  For more help, see our troubleshooting page.

  Your microphone is muted

  For help fixing this issue, see this FAQ.

  Star this term

  You can study starred terms together

  NEW! Voice Recording

  This is a Plus feature