New

Long-Term Learning

Learn efficiently and remember over time.

Start Long-Term Learning

Get personalized study reminders at intervals optimized for better retention.
Track your progress on this set by creating a folder
Or add to an existing folder

Add this set to a folder

 • say

  abair, rá, ráite

  catch/bear/bring

  beir, breith, beirthe

  hear

  clois, cloisteáil, cloiste

  do/make

  déan, déanamh, déanta

  get

  faigh, fáil, faighte

  see

  feic, feiceáil, feicthe

  eat

  ith, ithe, ite

  give

  tabhair, tabhairt, tugtha

  come

  tar, teacht, tagtha

  go

  téigh, dul, dulta

  be

  bí, bheith

  swell

  at, at, ataithe

  move/warm

  bog, bogadh, bogtha

  sell to

  díol le, díol, díolta

  sell for

  díol ar, díol, díolta

  pay for

  díol as, díol, díolta

  spill

  doirt, doirteadh, doirte

  climb

  dreap, dreapadh, dreaptha

  close

  dún, dúnadh, dúnta

  wet

  fliuch, fliuchadh, fliuchta

  promise

  geall, gealladh, geallta

  clean

  glan, glanadh, glanta

  dress

  gléas, gléasadh, gléasta

  light

  las, lasadh, lasta

  lay down

  leag, leagadh, leagtha

  follow

  lean, leanúint, leanta

  spread

  leath, leathadh, leata

  seek/ask

  lorg, lorg, lorgtha

  swing/sway

  luasc, luascadh, luasctha

  bend

  lúb, lúbadh, lúbtha

  live

  mair, maireachtaint, martha

  forgive

  maith, maitheamh, maite

  praise/recommend

  mol, moladh, molta

  save

  sábháil, sábháilt, sábháilte

  write

  scríobh, scríobh, scríofa

  walk

  siúl, siúl, siúlta

  take/build

  tóg, tógáil, tógtha

  take off

  bain de, baint, bainte

  break

  bris, briseadh, briste

  strike

  buail, bualadh, buailte

  lose

  caill, cailliúnt, caillte

  throw/spend/wear

  caith, caitheamh, caite

  put/send

  cuir, cur, curtha

  return

  fill, filleadh, fillte

  yield, submit

  géill, géilleadh, géillte

  protrude/stick out

  gob, gobadh, gobtha

  cry

  goil, gol, golta

  jump

  léim, léim, léimte

  read

  léigh, léamh, léite

  let/permit

  lig, ligint, ligthe

  fill

  líon, líonadh, líonta

  destroy/ruin

  mill, milleadh, millte

  run

  rith, rith, rite

  divide/share

  roinn, roinnt, roinnte

  loose[n]/shoot

  scaoil, scaoileadh, scaoilte

  stretch

  sín, síneadh, sínte

  show

  taispeáin, taispeáint, taispeánta

  fall

  tit, titim, tite

  try/test

  triail, triail, trialta

  understand

  tuig, tuiscint, tuigthe

  listen to

  éist le, éisteacht, éiste

  return/wrap

  fill, filleadh, fillte

  ask of

  iarr ar, iarraidh, iarrtha

  fit

  oir do, oiriúint

  drink

  ól, ól, ólta

  leave

  fág, fágáil, fágtha

  stay

  fan, fanacht, fanta

  grow

  fás, fás, fásta

  look at

  féach ar, féachaint, féachtha

  press/crush

  brúigh, brú, brúite

  annoy

  cráigh, crá, cráite

  wither

  feoigh, feo, feoite

  call

  glaoigh, glaoch, glaoite

  lie down

  luigh, luí, luite

  wash

  nigh, ní, nite

  sit down

  suigh, suí, suite

  agree

  aontaigh, aontú, aontaithe

  change

  athraigh, athrú, athraithe

  buy

  ceannaigh, ceannach, ceannaithe

  organize

  eagraigh, eagrú, eagraithe

  escape

  éalaigh, éalú, éalaithe

  ask for info

  fiafraigh de, fiafraí, fiafraithe

  hurt

  gortaigh, gortú, gortaithe

  turn

  iompaigh, iompú, iompaithe

  carry

  iompair, iompar, iompartha

  attack

  ionsaigh, ionsaí, ionsaithe

  think/consider

  machnaigh, machnamh, machnaithe

  kill

  maraigh, marú, maraithe

  increase/multiply

  méadaigh, méadú, méadaithe

  decorate/adorn

  maisigh, maisiú, maisithe

  strengthen

  neartaigh, neartú, neartaithe

  order

  ordaigh, ordú, ordaithe

  satisfy

  sásaigh, sásamh, sásta

  frighten/scare

  scanraigh, scanrú, scanraithe

  avoid

  seachain, seachaint, seachanta

  arrange/settle

  socraigh, socrú, socraithe

  need

  teastaigh ó, teastáil, teastáilte

  begin

  tosnaigh ar, tosnú, tosnaithe

  count/reckon/figure

  áirigh, áireamh, áirithe

  move, transfer, translate

  aistrigh, aistriú, aistrithe

  collect

  bailigh, bailiú, bailithe

  assess/adjudicate

  breithnigh, breithniú, breithnithe

  keep

  coinnigh, coinneáilt, coinneáilte

  remember

  cuimhnigh ar, cuimhneamh, cuimhnithe

  straighten

  dírigh, díriú, dírithe

  wake up

  dúisigh, dúiseacht, dúisithe

  demand

  éiligh, éileamh, éilithe

  get up

  éirigh, éirí, éirithe

  reveal, publish

  foilsigh, foilsiú, foilsithe

  go

  imigh, imeacht, imithe

  explain

  mínigh, míniú, mínithe

  agree

  toiligh, toiliú, toilte

  pull/draw

  tarraing, tarraingt, tarraingthe

  tie to

  ceangail de, ceangailt, ceangailte

  sleep

  codail, codladh/codailt, codalta

  keep/hold

  coimeád, coimeád, coimeádta

  learn

  foghlaim, foghlaim, foghlamtha

  answer

  freagair, freagairt, freagartha

  attend, serve

  freastail, freastal, freastailte

  speak to

  labhair le, labhairt, labhartha

  open

  oscail, oscailt, oscailte

  play

  imir, imirt, imeartha

  tell to

  inis do, insint, inste

  He has said that before; I heard him

  Tá sé sin ráite aige cheana; chuala mé é

  We have heard that before

  Tá sé sin cloiste againn cheana

  They had made breakfast, but they hadn't made coffee

  Bhí bricfeasta déanta acu, ach ní raibh caifé déanta acu

  Has she gotten money from her father before?

  An bhfuil airgead faigthe óna hathair aici cheana

  I have seen the movie, but ye haven't seen it yet

  Tá an scannán feicthe agam, ach níl sé feicthe agaibh fós

  They had eaten dinner when we got there, but they hadn't eaten dessert

  Bhí dinnéar ite acu nuair a tháinig muid ann, ach ní raibh milseog ite acu

  Have they given you any money to buy food?

  An bhfuil aon airgead tugtha acu duit chun bia a cheannach?

  He had come home and gone out again while I was at work

  Bhí sé tagtha abhaile agus imithe amach arís fad a bhí mé ag obair

  My parents have sold their house to Sean, but he hasn't paid for it yet

  Tá a dtigh díolta ag mo thuismitheoirí le Seán, ach ní díolta aige as go fóill

  Have they closed the store already?

  An bhfuil an siopa dúnta acu cheana

  I will have the house cleaned and the letter written by tomorrow

  Beidh an tigh glanta agus an litir scríofa agam fé amárach

  He knows what you're talking about; he has walked that walk many times before

  Tá a fhios aige cad air a bhfuil tú ag caint; tá an siúl sin siúlta aige go minic cheana

  You had taken off you clothes and gone to sleep when I got home last night

  Bhí do chuid éadaigh bainte díot agat agus tú dulta a chodladh nuair a tháinig mé abhaile aréir

  He has hit my car for the second time today and broken the light

  Tá mo charr buailte aige don dara huair inniu agus tá an solas briste aige

  They had sent the money, like they said, but we hadn't yet received it by Friday

  Bhí an t-airgead curtha acu, mar a dúirt siad, ach ní raibh sé faighte againn fós faoin Aoine

  We have run that race many times before

  Tá an rás sin rite againn go minic cheana

  She has listened to him talking about that before, but she's too lazy to do anything

  Tá éiste aici leis ag caint mar gheall air sin cheana, ach tá sí róleisciúil chun rud a dhéanamh mar gheall air

  You have drank beer before; you're not afraid of it!

  Tá beoir ólta agat cheana; níl eagla ort roimhe

  He had collected all the money from them by Tuesday

  Bhí an t-airgead go léir bailithe aige uatha faoin Máirt

  We have bought the big green house from her father

  Tá an tigh mór glas ceannaithe againn óna hathair

  I had washed my hands and sat down when he came in

  Bhí mo lámha nite agam agus mé suite síos nuair a tháinig sé isteach

  He had woken up the house, but he has paid for it

  Bhí an tigh dúisithe aige, ach tá díolta aige as

  We have learned Spanish, but we haven't learned any Irish at UM

  Tá an Spáinnis foghlamtha again, ach níl aon Ghaeilge foghlamtha againn i UM

  They had tied the bike to that rail, but it was gone when they came back

  Bhí an rothar ceangailte den ráille acu, ach bhí sí imithe nuair a tháinig siad ar ais

  Has she answered any question today?

  An bhfuil aon cheist freagartha aici inniu?

  I had opened the store early for him, but he hadn't yet arrived by noon

  Bhí an siopa oscailte go luath agam dó, ach ní raibh sé tagtha faoi nóin

  See More

  Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

  Having trouble? Click here for help.

  We can’t access your microphone!

  Click the icon above to update your browser permissions above and try again

  Example:

  Reload the page to try again!

  Reload

  Press Cmd-0 to reset your zoom

  Press Ctrl-0 to reset your zoom

  It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

  Please upgrade Flash or install Chrome
  to use Voice Recording.

  For more help, see our troubleshooting page.

  Your microphone is muted

  For help fixing this issue, see this FAQ.

  Star this term

  You can study starred terms together

  NEW! Voice Recording

  This is a Plus feature