New

Long-Term Learning

Learn efficiently and remember over time.

Start Long-Term Learning

Get personalized study reminders at intervals optimized for better retention.
Track your progress on this set by creating a folder
Or add to an existing folder

Add this set to a folder

 • The Engineer

  an t-innealtóir/ na hinnealtóirí

  The Footballer

  an peileadóir/ na peileadóirí

  The manager

  an bainisteoir/ na bainisteoirí

  The visitor

  an cuairteoir/ na cuairteoirí

  The Politician

  an polaiteoir/ na polaiteoirí

  The Reader

  an léitheoir/ na léitheoirí

  The Doctor

  an dochtúir/ na dochtúirí

  The Singer

  an t-amhránaí/ na hamhránaithe

  The Fisherman

  an t-iascaire/ na hiascairí

  The Student

  an mac léinn/ na mic léinn

  The Nurse

  an bhanaltra/ na banaltraí

  The Dentist

  an fiaclóir/ na fiaclóirí

  The Lawyer

  an dlíodóir/ na dlíodóirí

  The Musician

  an ceoltóir/ na ceoltóirí

  The Speaker

  an cainteoir/ na cainteoirí

  The Writer

  an scríbhneoir/ na scríbhneoirí

  The Teacher

  an múinteoir/ na múinteoirí

  The Carpenter

  an siúinéir/ na siúinéirí

  The Secretary

  an rúnaí/ na rúnaithe

  The Priest

  an sagart/ na sagairt

  The Professor

  an t-ollamh/ na hollúna

  The Cop

  an garda/ na gardaí

  well

  go maith

  bad

  go holc/dona

  miserable

  go hainnis

  no complaints

  Ní gearánta dhom

  fair to middling

  Cuíosach gan a bheith maíteach

  ok

  ceart go leor

  all right

  ceart go leor

  wonderful

  go diail

  humid

  meirbh

  wet

  fliuch

  bright

  geal

  dark

  dorcha

  sunny

  grianmhar

  windy

  gaofar

  raining

  ag cur báistí

  lovely

  go haoibhinn

  beautiful

  go hálainn

  snowing

  ag cur sneachta

  speaking to

  ag caint le

  listening to

  ag éisteacht le

  looking at

  ag féachaint le

  eating

  ag ithe

  drinking

  ag ól

  walking

  ag siúl

  running

  ag rith

  dancing

  ag rince

  singing

  ag amhrán

  writing

  ag scríobh

  reading

  ag léamh

  working

  ag obair

  complaining

  ag gearán

  crying

  ag gol

  laughing

  ag gáirí

  studying

  ag staidéar

  learning

  ag foghlaim

  doing

  ag déanamh

  here

  anseo

  there

  ansin

  early

  go luath/moch

  late

  go déanach

  earlier

  níos luaithe

  later

  níos déanaí

  again

  arís

  ever

  riamh

  outside in

  amuigh sa

  last night

  aréir

  tonight

  anocht

  tomorrow night

  oíche amárach

  this morning

  ar maidin inniu

  evening

  tráthnóna

  this evening

  tráthnóna inniu

  tomorrow evening

  tráthnóna amárach

  last week

  an tseachtain seo caite

  this week

  an tseachtain seo

  next week

  an tseachtain seo chugainn

  last year

  anuraidh

  this year

  i mbliana

  next year

  anbhliain seo chugainn

  when

  caithain

  where (past tense)

  cár

  boy/s

  buachaill/í

  girl/s

  cailín/í

  woman

  bean

  women

  mná

  parent/s

  tuismitheoir/í

  father

  athair

  mother

  máthair

  brother/s

  Deartháir/Deartháireacha

  sister/s

  deirfiúr/acha

  sons

  clann mhac

  daughter/s

  Clann Iníon/acha

  grandfather

  seanathair

  grandmother

  seanmháthair

  friend/s

  cara/cairde

  white

  bán

  black

  dubh

  yellow

  buí

  green

  glas

  brown

  donn

  pink

  bándearg

  grey

  liath

  navy

  dúghorm

  red-haired

  rua

  fair-haired

  fionn

  regret

  aiféala

  happiness

  áthas

  sadness

  brón

  pride

  bród

  sleep

  codladh

  hurry

  deabhadh

  dissapointment

  díomá

  haste

  deifir

  fearr

  eagla

  anger

  fearg

  improvement

  feabhas

  worry

  imní

  wonder

  ionadh

  laziness

  leisce

  great joy

  lúcháir

  shame

  náire

  hunger

  ocras

  thirst

  tart

  tiredness

  tuirse

  ache

  tinneas

  joy

  gliondar

  suspicion

  amhras

  loneliness

  uaigneas

  jealousy

  éad

  headache

  tinneas cinn

  toothache

  tinneas fiacaile

  a cold

  slaghdán

  See More

  Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

  Having trouble? Click here for help.

  We can’t access your microphone!

  Click the icon above to update your browser permissions above and try again

  Example:

  Reload the page to try again!

  Reload

  Press Cmd-0 to reset your zoom

  Press Ctrl-0 to reset your zoom

  It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

  Please upgrade Flash or install Chrome
  to use Voice Recording.

  For more help, see our troubleshooting page.

  Your microphone is muted

  For help fixing this issue, see this FAQ.

  Star this term

  You can study starred terms together

  NEW! Voice Recording

  This is a Plus feature