New

Long-Term Learning

Learn efficiently and remember over time.

Start Long-Term Learning

Get personalized study reminders at intervals optimized for better retention.
Track your progress on this set by creating a folder
Or add to an existing folder

Add this set to a folder

 • seanfhocal 1

  ...

  possessive adjective

  mo, do, s

  Possessive adjectives

  mo, do, a (f doesn't lenite), ár, bhur, a

  Internet cafe

  caifé idirlín

  Post office

  oifig an phoist

  Video shop

  siopa físeán

  News agent

  siopa nuachtán

  Supermarket

  ollmhargadh

  Butcher's

  búistáera

  Chemist

  -Poitigéara

  Fitness center

  -t-ionad aclaíochta

  Travel agent

  Gníomhairí taistil

  Primary school

  bunscoil

  Secondary school

  méanscoil

  Husband

  Fear céile

  Wife

  Bean chéile

  Father

  athair

  Mother

  máthair

  Grandfather

  seanathair

  Grandmother

  seanmháthair

  Daughter

  iníon

  Infant

  Naíonán

  Child

  páiste

  Child

  leanbh

  Boy

  buachaill

  Girl

  cailín

  Twins

  cúpla

  Brother

  deatháir

  Sister

  deirfiúr

  Grandchild

  garpháiste

  Grandson

  Garmhac

  Granddaughter

  gariníon

  Emphatic form

  mise, tusa, seisean, sise, muidne, sibhse, siadsan

  Niece

  neacht

  Nephew

  nia

  Counting rules

  one to six lenites, 7 to ten eclipse

  Detached house

  Teach scoite

  Semidetached house

  teach leathscoite

  Terraced house

  teach sraithe

  Apartment

  árasán

  Mortgage

  morgáiste

  Neighbor

  comharsa

  Sitting room

  seomra suí

  Kitchen

  cistin

  Dining room

  seomra bia

  Bedroom

  seomra leapa

  Bathroom

  seomra folctha

  Toilet

  leithras

  Stairs

  staighre

  Hall

  halla

  Attic

  áiléar

  Cellar

  íoslach

  Roof

  díon

  Ceiling

  síleáil

  Front door

  doras tosaigh

  Back door

  doras cúil

  Wall

  balla

  Press

  cófra

  Gate

  geata

  Garage

  garáiste

  Hedge

  fál

  Lawn

  faiche

  Fence

  sconsa

  Driveway

  cabhsa

  Noisy

  glórach

  Handy

  áisiúil

  Dark

  dorcha

  Imperative form

  -aígí/ígí

  Cooker

  cócaireán

  Washing machine

  meaisín níocháin

  Dryer

  Triomadóir

  Dishwasher

  niteoir soithí

  Fridge

  cuisneoir

  Freezer

  reoiteoir

  Sink

  doirteal

  Waste bin

  bosca bruscair

  Switch

  lasc

  Plug

  plócoid

  Handle

  murlán

  Socket

  soicéad

  Video recorder

  fístaifeadán

  Curtain

  cuirtín

  Bookcase

  leabhragán

  Mantlepiece

  metal

  Fireplace

  teallach

  Bath

  Folcadán

  Shower

  cithfholcadán

  Drawer

  tarraicéan

  Wardrobe

  vardrús

  Mirror

  Scáthan

  Brat úrlair

  carpet

  Radiator

  radaitheoir

  Central heating

  teas lárnach

  Duration of a month

  I gceann míosa

  Question form rule past test

  eclipse

  Negative past tense answer rule

  lenite

  January

  mí eanáir

  February

  mí feabhra

  March

  mí an mhárta

  April

  -mí aibreáin

  May

  mí na bealtaine

  June

  mí an mheithimh

  July

  mí iúil

  August

  mí lúnasa

  September

  mé mhéan fómhair

  October

  mé dheireadh fómhair

  November

  mí na samhna

  December

  mí nollag

  under

  faoi

  from (a person)

  ó

  before

  roimh

  through

  trí

  preposition rule

  eclipse except t and d; always lenite sa/san/

  schooling

  scolaiocht

  primary education

  bunscoilaiocht

  community school

  pobaolscoil

  transition year

  idirbhliain

  the leaving cert

  an ardteist

  the junior certificate

  an teastas soisearach

  play group

  naíonra

  Institute of technology

  institiúid teicneolaíchta

  Lecturer

  léachóir

  Teacher

  múinteoir

  Tutor

  teagascóir

  Teaching

  ag teagasc

  Teaching (2)

  ag múineadh

  Course

  -cúrsa

  Class

  rang

  Diploma

  dioplóma

  Qualification

  cáilíocht

  Degree

  céim

  Arts degree

  céim ealaíon

  Science degree

  céim san eolaíocht

  Post-grad degree

  iarchéim

  Certificate

  teastas

  Difficult

  Deacair

  Interesting

  suimiúil

  Spring

  t-earrach

  See More

  Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

  Having trouble? Click here for help.

  We can’t access your microphone!

  Click the icon above to update your browser permissions above and try again

  Example:

  Reload the page to try again!

  Reload

  Press Cmd-0 to reset your zoom

  Press Ctrl-0 to reset your zoom

  It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

  Please upgrade Flash or install Chrome
  to use Voice Recording.

  For more help, see our troubleshooting page.

  Your microphone is muted

  For help fixing this issue, see this FAQ.

  Star this term

  You can study starred terms together

  NEW! Voice Recording

  This is a Plus feature