New

Long-Term Learning

Learn efficiently and remember over time.

Start Long-Term Learning

Get personalized study reminders at intervals optimized for better retention.
Track your progress on this set by creating a folder
Or add to an existing folder

Add this set to a folder

 • teach scoite

  a detached house

  teach leathscoite

  a semi-detached house

  teach sraithe

  a terraced house

  teach dhá stór

  a two story house

  eastát tithiochta

  a housing estate

  árasán

  apartment

  seomra suí

  sitting room

  seomra codlata

  bedroom

  halla

  hall

  cistin

  kitchen

  seomra folctha

  bathroom

  leithreas

  toilet

  áiléar

  an attic

  íoslach

  basement

  bord

  table

  cathaoir

  chair

  cathaoir uilleach

  an armchair

  tolg

  couch

  leaba

  a bed

  cófra

  press

  cuisneoir

  fridge

  reoiteoir

  freezer

  sorn

  cooker

  doras

  door

  an doras tosaigh

  the front door

  an doras cúil

  the back door

  fuinneog

  window

  staighre

  stairs

  thuas staighre

  upstairs

  thíos staighre

  downstairs

  teas lárnach

  central heating

  Tá sé ar imeall na cathrach

  It's on the edge of the city

  Tá sé ar imeall an bhaile

  It's on the edge of town

  Tá sé i lár na cathrach

  It's in the city centre

  Tá sé i lár an bhaile

  It's in the centre of town

  Tá sé san eastát nua sin

  It's in that new estate

  Tá sé faoin tuath

  It's in the country

  Téim ag snámh

  I go swimming

  Téim ag rith

  I go running

  Imrím leadóg

  I play tennis

  Imrím peil

  I play peil

  Féachaim ar an teilifís

  I watch television

  Éistim le ceol

  I listen to music

  Éistim leis an raidió

  I listen to the raio

  Téim go dtí an phictiúrlann

  I go to the cinema

  Téim go dtí an teach tábhairne

  I go to the pub

  spórt

  sport

  peil Ghaelach

  Gaelic football

  iománaíocht

  hurling

  sacar

  soccer

  rugbaí

  rugby

  leadóg

  tennis

  cispheil

  basketball

  amharclann

  theater

  dráma

  play

  pictiúrlann

  cinema

  scannán

  film

  teach tábhairne

  pub

  seisiún ceoil

  music session

  ceolchoirm

  concert

  ceol

  music

  amhrán

  song

  ceol traidisiúnta

  traditional music

  ceol tíre

  folk music

  popcheol

  pop music

  rac-cheol

  rock music

  snagcheol

  jazz

  ceol tuaithe

  country music

  a haon a cholg

  one oclock

  a dó a cholg

  two oclock

  a trí a cholg

  three oclock

  a ceathair a chlog

  four oclock

  a cúig a chlog

  five oclock

  a sé a chlog

  six oclock

  a seacht a chlog

  seven oclock

  a hocht a chlog

  eight oclock

  a naoi a chlog

  nine oclock

  a deich a chlog

  ten oclock

  a haon déag a chlog

  eleven oclock

  a dó dhéag a chlog

  twelve oclock

  ceathrú tar éis

  a quarter past

  leathuair tar éis

  half past

  ceathrú chun

  a quarter to

  ar maidin

  in the morning

  tráthnóna

  in the evening

  san oíche

  at night

  ag / meán lae

  at / midday

  meán oíche

  midnight

  bricfeasta

  breakfast

  lón

  lunch

  dinnéar

  dinner

  sos tae

  a tea break

  sos caife

  coffee break

  rothar

  bicycle

  traein

  train

  obair

  work

  oifig

  office

  de ghnáth

  usually

  anois is arís

  now and again

  uaireanta

  sometimes

  go minic

  often

  i gcónaí

  always

  An Luan

  MOnday

  An Mháirt

  Tuesday

  an Chéadaoin

  Wednesday

  an Déardaoin

  Thursday

  an Aoine

  Friday

  an Satharn

  Saturday

  an Domhanach

  Sunday

  Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

  Having trouble? Click here for help.

  We can’t access your microphone!

  Click the icon above to update your browser permissions above and try again

  Example:

  Reload the page to try again!

  Reload

  Press Cmd-0 to reset your zoom

  Press Ctrl-0 to reset your zoom

  It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

  Please upgrade Flash or install Chrome
  to use Voice Recording.

  For more help, see our troubleshooting page.

  Your microphone is muted

  For help fixing this issue, see this FAQ.

  Star this term

  You can study starred terms together

  NEW! Voice Recording

  This is a Plus feature