New

Long-Term Learning

Learn efficiently and remember over time.

Start Long-Term Learning

Get personalized study reminders at intervals optimized for better retention.
Track your progress on this set by creating a folder
Or add to an existing folder

Add this set to a folder

 • Chun an fhírinne a rá, táim idir dhá chomhairle faoi sin

  To tell the truth, Im in two minds about that.

  Mar a deirtear, is maith an scéalaí an aimsir agus tús maith leath na hoibre

  As it is said, time will tell and a good start is half the work

  Tá an rialtas ag iarraidh leigheas a chur ar an scéal lá i ndiaidh lae, seachtain i ndiaidh seachtaine, bliain i ndiaidh bliana ach ta bealach fada le dul fós, i mo thuairim.

  The government is trying to cure the story , day after day, week after week, year after year but there is a long way to go in my opinion.

  Caithfear a admháil go bhfuil neart fadhbanna timpeall na háite, cuirim i gcás, fadhb an bhruscair, truailliú na timpeallachta, fadhb na ndrugaí, fadhb an óil, agus fadhb na dífhostaíochta

  It must be admitted that there are many problems around the place , for example, the litter problem, pollution of the environment, the drugs problem, the drink problem and unemployment

  Ina theannta sin, tá fadhbanna ann chomh maith le hiompar frithshóisialta, le gadaíocht carranna, le bradmharcaíocht, le torann agus leis na comharsana

  There are problems as well with the stealing of cars, with joy riding, with noise and with the neighbours

  Cothaíonn spórt féinmhúinín agus féinmheas, mothaíonn tú ar fheabhas tar éis cleachtadh coirp a dhéanamh. Foghlaimítear scileanna atá tábhachtach don saol, mar shampla scileanna sóisialta agus a bheith ag comhoibriú lena chéile

  Sport promotes self-confidence and self esteem, you feel great after exercise. Important skills are learned for example social skills and how to cooperate with each other.

  Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

  Having trouble? Click here for help.

  We can’t access your microphone!

  Click the icon above to update your browser permissions above and try again

  Example:

  Reload the page to try again!

  Reload

  Press Cmd-0 to reset your zoom

  Press Ctrl-0 to reset your zoom

  It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

  Please upgrade Flash or install Chrome
  to use Voice Recording.

  For more help, see our troubleshooting page.

  Your microphone is muted

  For help fixing this issue, see this FAQ.

  Star this term

  You can study starred terms together

  NEW! Voice Recording

  This is a Plus feature