New

Long-Term Learning

Learn efficiently and remember over time.

Start Long-Term Learning

Get personalized study reminders at intervals optimized for better retention.
Track your progress on this set by creating a folder
Or add to an existing folder

Add this set to a folder

 • Dia dhuit

  Hello (sg.)

  Conas atá tú?

  How are you?

  Cad is ainm duit?

  What is your name?

  Is ainm dom

  Is my name

  Go raibh maith agat

  Thank you (sg.)

  Go raibh maith agaibh

  Thank you (pl.)

  Seo é Liam

  This is Liam

  Seo í Síle

  This is Síle

  Seo iad Liam agus Síle

  These are Liam and Síle

  A Thómais

  Thomas (vocative)

  Tá sé go deas bualadh leat

  Nice to meet you

  Uimher

  Number

  Cad as duit?

  Where are you from?

  Éireann

  Ireland

  Sasana

  England

  An Fhrainc

  France

  An Spáinn

  Spain

  An Iodáil

  Italy

  Meiriceá

  America

  Is as Meiriceá dom

  I am from America

  Is Meiricanach me

  I am American

  Cá bhfuil tú i do chónaí?

  Where are you living?

  Cad é d'uimher theileafoin?

  What is your phone number?

  Cá bhfuil sé sin?

  Where is that?

  in aice le

  near

  Gar do

  close to

  Cúpla mile ó

  couple miles from

  ciliméadar

  kilometer

  faoin tuath

  in the countryside

  cuis farraige

  by the sea

  An bhfuil áiseanna maith i do cheantar?

  Are there good facilities in your area?

  scoil

  school

  ollscoil

  college

  margadh

  market

  ollmhargadh

  supermarket

  séipéal

  chapel

  óstán

  hotel

  pictiúrlann

  cinema

  leabherlann

  library

  oifig an phoist

  post office

  bialann

  restaurant

  sólann

  leisure center

  teach tábhairne

  pub

  oispidéal

  hospital

  amharclann

  theatre

  Cén seoladh atá agat?

  What is your address?

  tríocha

  30

  daichead

  40

  seachtó

  70

  daichead a trí

  43

  Gabh mo leithsceal

  excuse me

  Nios moille, le do thoil

  slower, please

  An bhfuil sé sin ceart go leor?

  Is that alright?

  An dtuigean sibh

  Do you understand?

  Ní thuigim

  I do not understand

  duine amháin

  one person

  beirt

  two people

  triúr

  three people

  ceathrar

  four people

  cúigear

  five people

  seisear

  six people

  seachtar

  seven people

  ochtar

  eight people

  naoiníúr

  nine people

  deichniúr

  ten people

  Cé mhéad duine atá ann?

  How many people are there?

  buachaill

  boy

  cailín

  girl

  An bhfuil tú go maith?

  Are you well?

  A dó dheag a chlog

  12 o clock

  roimh nóin

  Before noon (a.m.)

  iar nóin

  After noon (p.m.)

  Ar maidin

  Morning

  Meánlae

  Midday

  San iarnóin

  In the afternoon

  Sa tráthnóna

  In the evening

  San oíche

  In the nighttime

  Meán oíche

  Midnight

  Máthair

  Mother

  Deartháir

  Brother

  Iníon

  Daughter

  Uncail

  Uncle

  Athair

  Father

  Deirfiúr

  Sister

  Seanathair

  Grandfather

  Aintín

  Aunt

  Tuismitheoirí

  Parents

  Teaghlach

  Household

  Freisin

  Also

  Pósta le

  Married to

  Go fóill

  Yet

  Súil

  Expecting

  Siúl

  Walking

  Stádas pósta

  Marriage status

  Duine singil

  Single person

  Duine pósta

  Married person

  Fear céile

  Husband

  Bean chéile

  Wife

  Geallta

  Promised

  Páirtí

  Partner

  Scartha

  Separated

  Colscartha

  Divorced

  Baintreach

  Widow

  Baintreach fir

  Widower

  Cád é do stádas pósta?

  What is your marriage status?

  Tá mé singil

  I am single

  Tá sé casta

  It's complicated

  Tá buachaill agam

  I have a boyfriend

  Tá cailín agam

  I have a girlfriend

  Tá siad colscartha

  They are divorced

  Is baintreach í

  She is a widow

  Mo chlann

  My family

  Leasmháthair

  Stepmother

  Leathdheartháir

  Half brother

  Seanmháthair

  Grandmother

  Seanathair

  Grandfather

  Cé mhéad duine ata i do chlann?

  How many persons in your family?

  Tá seisear i mo chlann

  There a six people in my family

  Níl aon pháistí agam

  I don't have any children

  Baile Átha Cliath

  Dublin

  Doire

  Derry

  Dún na nGall

  Donegal

  Gaillimh

  Galway

  Corcaigh

  Cork

  Sligeach

  Sligo

  Laois

  Laois

  Liatroim

  Leitrim

  Maigh Eo

  Mayo

  Muineachán

  Monaghan

  Ros Comáin

  Roscommon

  An Clár

  Clare

  bord/tábla

  table

  cathaoir

  chair

  oighean

  oven

  cuisneoir

  refrigerator

  See More

  Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

  Having trouble? Click here for help.

  We can’t access your microphone!

  Click the icon above to update your browser permissions above and try again

  Example:

  Reload the page to try again!

  Reload

  Press Cmd-0 to reset your zoom

  Press Ctrl-0 to reset your zoom

  It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

  Please upgrade Flash or install Chrome
  to use Voice Recording.

  For more help, see our troubleshooting page.

  Your microphone is muted

  For help fixing this issue, see this FAQ.

  Star this term

  You can study starred terms together

  NEW! Voice Recording

  This is a Plus feature