NAME

Question types


Start with


Question limit

of 6 available terms

Print test

6 Matching questions

 1. As it is said, time will tell and a good start is half the work
 2. To tell the truth, Im in two minds about that.
 3. It must be admitted that there are many problems around the place , for example, the litter problem, pollution of the environment, the drugs problem, the drink problem and unemployment
 4. Sport promotes self-confidence and self esteem, you feel great after exercise. Important skills are learned for example social skills and how to cooperate with each other.
 5. The government is trying to cure the story , day after day, week after week, year after year but there is a long way to go in my opinion.
 6. There are problems as well with the stealing of cars, with joy riding, with noise and with the neighbours
 1. a Cothaíonn spórt féinmhúinín agus féinmheas, mothaíonn tú ar fheabhas tar éis cleachtadh coirp a dhéanamh. Foghlaimítear scileanna atá tábhachtach don saol, mar shampla scileanna sóisialta agus a bheith ag comhoibriú lena chéile
 2. b Mar a deirtear, is maith an scéalaí an aimsir agus tús maith leath na hoibre
 3. c Caithfear a admháil go bhfuil neart fadhbanna timpeall na háite, cuirim i gcás, fadhb an bhruscair, truailliú na timpeallachta, fadhb na ndrugaí, fadhb an óil, agus fadhb na dífhostaíochta
 4. d Tá an rialtas ag iarraidh leigheas a chur ar an scéal lá i ndiaidh lae, seachtain i ndiaidh seachtaine, bliain i ndiaidh bliana ach ta bealach fada le dul fós, i mo thuairim.
 5. e Chun an fhírinne a rá, táim idir dhá chomhairle faoi sin
 6. f Ina theannta sin, tá fadhbanna ann chomh maith le hiompar frithshóisialta, le gadaíocht carranna, le bradmharcaíocht, le torann agus leis na comharsana