New

Long-Term Learning

Learn efficiently and remember over time.

Start Long-Term Learning

Get personalized study reminders at intervals optimized for better retention.
Track your progress on this set by creating a folder
Or add to an existing folder

Add this set to a folder

 • is maith liom ceal mar tá sé suimiúil

  i like music because its intereresting

  is fuath liom staidéar gnó már ní mhíníonn an múinteoir rudaí

  i dont like business because the teacher doesnt explain things

  is maith liom corpoideachas már tá mé maith aici

  i like pe because im good at it

  ní maith liom gaeilge mar ta sé leadranach

  i dont like irish because its boring

  is maith liom bearla mar tá se easca

  i like engish because it is easy

  ní maith liom mata mar tá sé dheacair

  i dont like maths because its hard

  is maith liom gearmáinis már táim go maith ag teangacha

  i like geramn because im good at langueges

  is fuath liom tíreeolaíocht már nílim go maith aici

  i dont like geography because im not bgood at it

  ní dhéanaim tíos

  i dont do home ec

  ní dhéanaim fraincis

  i dont do french

  ar maith leat stair?

  do you like history

  is maith liom ossp már ta sé suimiúil

  i like cspe because its interesting

  ní dheanaim iodáilis

  i dont do italain

  is maith liom an fhuiam spáinnis

  i like the sound of spanish

  cad é léann clasaiceach

  what is classical studies

  Tá ealaín spraoi

  art is fun

  i taitneamh a bhaint as eolaíocht

  i enjoy science

  An séipéal a úsáidtear chun labhairt làidin

  The church used to speak Latin

  I Ghréig labhraíonn siad Sean ghrèigis

  In greece they used to speak ancient Greek

  Ní ár scoil a dhéanamh adhmad obair

  Our school doesnt do wood work

  Ní ár scoil a dhéanamh miotaòireacht

  Our school doesnt do metalwork

  I matamaitic a dhéanann muid graphic theicniùil

  In maths we do technical graphs

  An domhan na teicneolaíochta

  The world of technology

  I rang ríomhaireachta cineál againn

  In computer class we type

  Eolas imshaoil adds deoneolas

  Environmental and social studies

  Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

  Having trouble? Click here for help.

  We can’t access your microphone!

  Click the icon above to update your browser permissions above and try again

  Example:

  Reload the page to try again!

  Reload

  Press Cmd-0 to reset your zoom

  Press Ctrl-0 to reset your zoom

  It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

  Please upgrade Flash or install Chrome
  to use Voice Recording.

  For more help, see our troubleshooting page.

  Your microphone is muted

  For help fixing this issue, see this FAQ.

  Star this term

  You can study starred terms together

  NEW! Voice Recording

  This is a Plus feature