New

Long-Term Learning

Learn efficiently and remember over time.

Start Long-Term Learning

Get personalized study reminders at intervals optimized for better retention.
Track your progress on this set by creating a folder
Or add to an existing folder

Add this set to a folder

 • coitianta

  common

  deacrachtaí

  difficulties

  chuile

  every

  ghlúin

  generation

  nádúrtha

  natural

  go háirithe

  particularly

  deighilt aois

  age division

  ar go leor bealaí

  in many ways

  ceannaireachta

  leadership

  dóchas

  hope

  éadóchas

  hopeless

  ag streachailt

  struggling

  ganntannas

  shortage

  ina measc

  including

  i ndiadh

  following

  is annamh

  rarely

  tuariscítear

  reported

  go forleathan

  widely

  cé comh

  how

  ag do na geirbe

  irritating

  éileamh

  demand

  chumann

  society

  ar nós

  such as

  riamh chomh

  never as

  adhmaise go

  I admit

  dochreidte

  unbelievable

  ní leor a thuilleadh

  it's not enough

  go deo

  forever

  ceangal

  link

  d'fheadfainn a rá

  I would say

  lochtú

  criticism

  caitheann siad

  they spend

  ceapann siad

  they think

  braitheann siad ar

  they depend on

  éagsúla

  various

  galair itheacháin

  eating disorder

  aiste bia

  diet

  forbhia

  food supplement

  matáin a neartu

  strengthen muscles

  meacháin

  weights

  in ísle brí

  depressed

  lagmhisneach

  discouraged

  cailleann siad misneach

  they lose courage

  íobartach

  victim

  bhéim

  emphasis

  teastaíonn ó daoine

  people want

  breathnú maith

  look good

  moltar dúinn

  we are advised

  tionchar ollmhór

  huge influence

  cuir síoda ar ghabhar agus is gabhar i gcónaí é

  put silk on a goat and it will always be a goat

  líon daoine

  number of people

  oibrithe deonacha

  volunteers

  milleán

  blame

  dáiríre

  seriously

  i bhfad Éireann níos casta

  Ireland is more complex

  é sin ráite

  having said that

  mar sin

  however

  thit an tóin as an ngeilleagar

  the bottom feel out of the economy

  i bhfiacha

  in debt

  ar deireadh thiar

  eventually

  thar sáile

  abroad

  dream

  group

  san fhaopach

  in trouble

  ní thuigeann an sách seang

  the rich don't understand

  ag dul i ndonas

  getting worse

  chomh maith leis sin

  as well as this

  i bhfáinne an bhochtanais

  cycle of poverty

  lagtra

  crisis

  córas leasa shóisialaigh

  social welfare

  níl lá dá dtéann thart

  not a day goes by

  ar éigean

  hardly

  athrú tubaisteach

  catastrophic change

  go hiomlán

  completely

  na laethanta seo

  these days

  bancbhriste

  bankrupt

  ardú

  rise

  le blianta beaga anuas

  in recent years

  faoi láthair

  currently

  beagnach

  almost

  as obair

  out of work

  ceimithe

  graduates

  ag teach amach as na hollscoileanna

  coming out of college

  bliain i ndiaidh bliana

  year after year

  de laghad

  minimal

  post a fhail

  get a job

  clanna iomlána

  whole families

  os cionn

  over

  go rachaidh

  there will be

  de dheascha

  due to

  ní mhor do dhaoine dul

  people have to

  náireach

  embarrasing

  truamhéalach

  pathetic

  scartar

  seperated

  bhíonn dhá thaobh le gach scéal

  2 sides to every story

  dearcadh dearfach

  positive outlook

  tionscal na tógala

  construction industry

  billí a íoc

  bills to pay

  tháinig imní

  become worried

  ar an drochuair

  sadly

  mothaigh siad gan mhaith

  they don't feel good

  a fhorbairt

  to develop

  in aghaidh na blianta

  per year

  is dócha

  likely

  ní mór

  must

  muiníne

  confidence

  ag leanúint sampla

  following example

  daoine fásta

  adults

  éalú ó bhrú na scoile

  escape from pressure of school

  ag bréaga insint

  telling lies

  andúil faoi rún aige

  secret addiction

  leithleach

  selfish

  féin lárnach

  self centered

  iarmhairtí

  consequences

  amach go déanach

  out late

  atriail

  repeating

  rólchúspaí

  role models

  cráite

  tortured

  faiteach

  shy

  grá gan choinníol

  unconditional love

  casadh pointe

  turning point

  rian na snáthaide

  needle tracks

  Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

  Having trouble? Click here for help.

  We can’t access your microphone!

  Click the icon above to update your browser permissions above and try again

  Example:

  Reload the page to try again!

  Reload

  Press Cmd-0 to reset your zoom

  Press Ctrl-0 to reset your zoom

  It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

  Please upgrade Flash or install Chrome
  to use Voice Recording.

  For more help, see our troubleshooting page.

  Your microphone is muted

  For help fixing this issue, see this FAQ.

  Star this term

  You can study starred terms together

  NEW! Voice Recording

  This is a Plus feature