NAME

Question types


Start with


Question limit

of 35 available terms

Print test

35 Matching questions

 1. to understand
 2. to come
 3. to do one's best
 4. to sing
 5. to exist/be
  (used for inanimates)
 6. to board/ride
 7. to drink
 8. to take
 9. to write
 10. to go
 11. to see/watch
 12. to talk/speak
 13. to leave
 14. to eat
 15. to call
 16. to exist/be
  (used for animates)
 17. to listen/hear
 18. to say
 19. to make
 20. to read
 21. to play
 22. to sleep/go to bed
 23. to meet
 24. to hold / to carry
 25. to return
 26. to do
 27. to work
 28. to wake up
 29. to teach
 30. to stand
 31. to use
 32. to sit
 33. to study
 34. to wait
 35. to help
 1. a
  あそびます
  asobimasu
 2. b
  もちます
  mochimasu
 3. c
  うたいます
  utaimasu
 4. d
  べんきょうします
  benkyoushimasu
 5. e
  いきます
  ikimasu
 6. f
  てつだいます
  tetsudaimasu
 7. g
  ねます
  nemasu
 8. h
  おきます
  okimasu
 9. i
  ききます
  kikimasu
 10. j
  すわります
  suwarimasu
 11. k
  でんわします
  denwashimasu
 12. l
  つかいます
  tsukaimasu
 13. m
  はなします
  hanashimasu
 14. n
  たべます
  tabemasu
 15. o
  でかけます
  dekakemasu
 16. p
  います
  imasu
 17. q
  はたらきます
  hatarakimasu
 18. r
  のります
  norimasu
 19. s
  かえります
  kaerimasu
 20. t
  のみます
  nomimasu
 21. u
  たちます
  tachimasu
 22. v
  みます
  mimasu
 23. w
  まちます
  machimasu
 24. x
  します
  shimasu
 25. y
  つくります
  tsukurimasu
 26. z
  がんばります
  ganbarimasu
 27. aa
  あります
  arimasu
 28. ab
  よみます
  yomimasu
 29. ac
  おしえます
  oshiemasu
 30. ad
  あいます
  aimasu
 31. ae
  かきます
  kakimasu
 32. af
  いいます
  iimasu
 33. ag
  とります
  torimasu
 34. ah
  わかります
  wakarimasu
 35. ai
  きます
  kimasu