NAME

Question types


Start with


Question limit

of 71 available terms

Print test

69 Matching questions

 1. pu
 2. go
 3. ku
 4. ta
 5. bo
 6. ra
 7. po
 8. to
 9. de
 10. shi
 11. o (pronounced oh)
 12. n/m
 13. hi
 14. do
 15. bu
 16. pe
 17. be
 18. ru
 19. pi
 20. mi
 21. wa
 22. ga
 23. u (pronounced as oo)
 24. ri
 25. he
 26. ze
 27. e (pronounced like the e in elk)
 28. mu
 29. zu
 30. ha
 31. nu
 32. ne
 33. se
 34. ke
 35. bi
 36. ka
 37. ko
 38. me
 39. zo
 40. tsu (pronounced like sue)
 41. fu
 42. ge
 43. so
 44. da
 45. ba
 46. za
 47. te
 48. sa
 49. ho
 50. na
 51. ki
 52. ni
 53. re
 54. su
 55. a (pronounced ahh)
 56. yu
 57. wo
 58. no
 59. ro
 60. pa
 61. gu
 62. i (pronounced as e, as in eat)
 63. ji
 64. yo
 65. ya
 66. mo
 67. chi
 68. ma
 69. gi
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. aa
 28. ab
 29. ac
 30. ad
 31. ae
 32. af
 33. ag
 34. ah
 35. ai
 36. aj
 37. ak
 38. al
 39. am
 40. an
 41. ao
 42. ap
 43. aq
 44. ar
 45. as
 46. at
 47. au
 48. av
 49. aw
 50. ax
 51. ay
 52. az
 53. ba
 54. bb
 55. bc
 56. bd
 57. be
 58. bf
 59. bg
 60. bh
 61. bi
 62. bj
 63. bk
 64. bl
 65. bm
 66. bn
 67. bo
 68. bp
 69. bq