NAME

Question types


Start with


Question limit

of 55 available terms

Print test

55 True/False questions

 1. Queen Elizabeth wa, nani jin desu ka.What nationality is Yoko?

        

 2. Shigeru kun ohayoo.Goodbye Shigeru.

        

 3. Doozo yoroshikuNice to meet you.

        

 4. Hanamatsuri desu.It's the Cherry Blossom festival.

        

 5. Konban waGood evening

        

 6. Yoko chan wa, nani jin desu ka.What nationality is Mary?

        

 7. Shigeru kun wa, nani jin desu ka.What nationality is Tom?

        

 8. Nani jin desu ka.What nationality are you ?

        

 9. Yoko chan, sayoonara.Goodbye Yoko.

        

 10. Watashi wa Yoko desu.Yes, that's right.

        

 11. Yoko chan, konban wa.Good evening Yoko.

        

 12. Arigatoo gozaimashita.Good morning.

        

 13. Dunham sensei, ohayoo gozaimasu.Thank you Mrs Dunham.

        

 14. Hai, genki desuYes, that's right.

        

 15. Wadsworth sensei, konnichi wa.Good afternoon Mr Wadsworth.

        

 16. Wadsworth sensei wa, nani jin desu ka.Is Mr Wasworth French ?

        

 17. Ritchie McCaw wa, nani jin desu ka.What nationality is Yoko?

        

 18. Suwatte kudasai.Please listen.

        

 19. Dunham sensei wa nihon jin desu ka.What nationality is Mr Wadsworth?

        

 20. Hai, soo desu.Yes, that's right.

        

 21. Wadsworth Sensei wa furansujin desu ka.What nationality is Mr Wadsworth?

        

 22. Ohayoo gozaimasu.Good morning.

        

 23. Shigeru kun, konban wa.See you later Shigeru.

        

 24. Ritchie McCaw wa oosutorariajin desu ka.What nationality is Ritchie McCaw ?

        

 25. Dunham sensei, sayoonara.Good morning Mrs Dunham.

        

 26. Setsubun desu.She's English.

        

 27. Shizuka ni shite kudasai.Be quiet please.

        

 28. Kiite kudasai.Please listen.

        

 29. Konnichi waGood evening

        

 30. Boku wa Shigeru desu.I'm Shigeru.

        

 31. Nyuujiirandojin desu.I'm Australian.

        

 32. Mary desu ka.Are you Yoko?

        

 33. Oosutorariajin desu.I'm Australian.

        

 34. Shigeru kun, sayoonara.Goodbye Shigeru.

        

 35. Tom desu ka.Are you Tom?

        

 36. Mary chan wa, nani jin desu ka.What nationality is Yoko?

        

 37. Shigeru kun, ja mata.See you later Shigeru.

        

 38. Yoko chan, arigatoo.Hi, Yoko.

        

 39. Hinamatsuri desu.It's the Doll Festival.

        

 40. Doo itashimashiteNice to meet you.

        

 41. Yoko desu ka.Are you Tom?

        

 42. Dunham sensei, arigatoo gozaimasu.Good morning Mrs Dunham.

        

 43. Ja mata.Here you are.

        

 44. Iie, Ritchie McCaw wa nyuujiirandojin desu.Is Ritchie McCaw Australian ?

        

 45. Shigeru desu ka.Are you Shigeru?

        

 46. Tatte kudasai.Please listen.

        

 47. Nihonjin desu.She's English.

        

 48. Ogenki desu ka.How are you?

        

 49. Igirisujin desu.I'm Japanese.

        

 50. Yoko chan, ohayoo.Thanks Yoko.

        

 51. Dunham sensei wa, nani jin desu ka.What nationality is Mrs Dunham?

        

 52. Chuugokujin desu.I'm Chinese.

        

 53. Queen Elizabeth wa igirisujin desu ka.Is Queen Elizabeth English?

        

 54. Tom kun wa, nani jin desu ka.What nationality is Yoko?

        

 55. Doozo.Here you are.