NAME

Question types


Start with


Question limit

of 147 available terms

Print test

147 True/False questions

 1. korethis

        

 2. haruspring

        

 3. kumahorse

        

 4. zouelephant

        

 5. shiruto know

        

 6. yapparii knew it

        

 7. ikkeno

        

 8. inudog

        

 9. yokosowelcome

        

 10. heyaroom

        

 11. butapig

        

 12. natsusummer

        

 13. ohayyo gozaimasuthank you.

        

 14. shimaumadont

        

 15. shichi, nana/7

        

 16. toribird

        

 17. kore wa nan desu kado you understand

        

 18. shi, yon/4

        

 19. hyaku/100

        

 20. arethat over there

        

 21. dane?where

        

 22. umahorse

        

 23. taihen desu nefox

        

 24. iethat over there

        

 25. kuroiblack

        

 26. sarubird

        

 27. hai, sukoshiyes a little

        

 28. irosen/1000

        

 29. shiriiriasenexcuse me

        

 30. hohothere

        

 31. doumoelephant

        

 32. kami (common noun)its alright

        

 33. mazuiblue

        

 34. shoganaipainter

        

 35. shinaidedont

        

 36. omedetogreen

        

 37. enryo shinaidedont worry

        

 38. senseitelephone

        

 39. -naired

        

 40. kokowhere

        

 41. ano maoops

        

 42. iie, kekkou desuno thank you

        

 43. 一万shichi, nana/7

        

 44. haiwell then

        

 45. nifall

        

 46. sorede..?sorry

        

 47. yagigoat

        

 48. wakarimasu ka?fox

        

 49. ookamiblue

        

 50. denwabangouphone number

        

 51. kyuu, ku/9

        

 52. damedont do that

        

 53. -masuformal present

        

 54. daijobu desuanytime

        

 55. jaainformal past

        

 56. nezumiright?

        

 57. makasetecount on me

        

 58. denwa bangou wa nan ban desu kawhat is it

        

 59. san/3

        

 60. gozendont do that

        

 61. ano sasay...

        

 62. mizuiropink

        

 63. fuyuwinter

        

 64. ...eh?huh?

        

 65. sumimasenzebra

        

 66. momoirolight blue

        

 67. chotto imachi kurasaione moment please

        

 68. usagifall

        

 69. juu

        

 70. 二十go/5

        

 71. raionlion

        

 72. dou itashimashitewhat does it mean

        

 73. KawaiiCute

        

 74. nekocat

        

 75. dou iu imi desu ka?what does it mean

        

 76. ara arasay...

        

 77. midorigreen

        

 78. -tawell then

        

 79. soshite..?and..?

        

 80. nihongopink

        

 81. aoiblue

        

 82. sakanapainter

        

 83. iteiouch

        

 84. eto neum...right?

        

 85. domo (phrase)thank you

        

 86. sen/1000

        

 87. murasakirabbit

        

 88. dattawas

        

 89. chiiairobrown

        

 90. ii desu nethats a great idea

        

 91. gakared

        

 92. zenzenit was nothing

        

 93. hachi/8

        

 94. domo (greeting)hi

        

 95. haiirocolor

        

 96. nakattawasnt

        

 97. ne?right?

        

 98. shirimaseni do not know

        

 99. dobutsuis

        

 100. dou itashimashitedont

        

 101. doshiowhat should i do

        

 102. ushicow

        

 103. darewhose

        

 104. mahorse

        

 105. shiroicolor

        

 106. kitsunefox

        

 107. roku/6

        

 108. yattapig

        

 109. risuformal present

        

 110. gomenasaisorry

        

 111. kiiroiyellow

        

 112. daidaiiroorange

        

 113. sokowhere

        

 114. arigatou gozaimasuoops

        

 115. go/5

        

 116. torawhose

        

 117. etohyaku/100

        

 118. go/5

        

 119. geijutsukaartist

        

 120. gakusei ja nakattawasnt

        

 121. akidog

        

 122. denwatelephone

        

 123. kimidorilight green

        

 124. nihongo o hanashimasu kado you speak japanese

        

 125. shinpai shinaidedont be shy

        

 126. osakinirabbit

        

 127. wakarimaseni dont understand

        

 128. KowaiiCute

        

 129. yoroshikupink

        

 130. ikurabear

        

 131. desuwhen

        

 132. oishiidelicious

        

 133. itsudemofox

        

 134. soretiger

        

 135. naniwhat

        

 136. gambattedo your best

        

 137. kyuu, ku/9

        

 138. So soi agree

        

 139. kami (proper noun)hair

        

 140. itsuwhen

        

 141. oureiwalion

        

 142. dokowhere

        

 143. shichi, nana/7

        

 144. akaiwell

        

 145. yukkuri hanashite kurosaione moment please

        

 146. junbi dekita?ready?

        

 147. 二十一nijuuichi