NAME

Question types


Start with


Question limit

of 60 available terms

Print test

60 Matching questions

 1. Welcome
 2. I'll have 3 lemonades please
 3. Pretty
 4. 5 items
 5. I'll have 11 fried noodles please
 6. Rice ball
 7. This is 500 yen
 8. Yucky
 9. Change is 500 yen
 10. I'll have 2 glasses of cola please
 11. I'll have 4 lemonades please
 12. Buy
 13. What is this?
 14. It's 20 000 yen
 15. 9 items
 16. It's 600 yen
 17. It's 300 yen.
 18. So
 19. Change is 2000 yen
 20. How much is this cat?
 21. This is 800 yen
 22. Small
 23. Change
 24. 7 items
 25. Expensive
 26. How much is that cat?
 27. Here you are
 28. How much is that?
 29. Blessing before meal
 30. Big
 31. 6 items
 32. Thank you
 33. Bought
 34. This is the menu
 35. Thanks
 36. 1 item
 37. 4 items
 38. How much is this?
 39. How much is it?
 40. Japanese savoury pancake
 41. 10 items
 42. counter for drinks (glasses)
 43. Thank you (past tense)
 44. 2 rice balls please
 45. I't 500 yen
 46. I'll have 1 glass of cola please
 47. Change is 800 yen
 48. 3 items
 49. It's 3000 yen
 50. please
 51. It's 1000 yen
 52. I'll have that please
 53. That's 300 yen
 54. Yummy
 55. Thanks after meal
 56. 8 itens
 57. It's 10 000yen
 58. Cheap
 59. 2 items
 60. I'll have this please
 1. a Sore wa ikura desu ka
 2. b Kono neko wa ikura desu ka
 3. c san byaku en desu.
 4. d Douzo
 5. e mittsu
 6. f koora wo nihai kudasai
 7. g Happyaku en no o tsuri desu
 8. h futatsu
 9. i onigiri wo futatsu kudasai
 10. j gohyaku en no otsuri desu
 11. k okonomiyaki
 12. l ichi man en desu
 13. m itsutsu
 14. n Takai
 15. o Kore wa ikura desu ka
 16. p too
 17. q kudasai
 18. r Arigatou gozaimasu
 19. s roppyaku en desu
 20. t Kore wa nan desu ka
 21. u Arigatou
 22. v Kore wa happyaku en desu
 23. w Chiisai
 24. x Kirei
 25. y ni man en desu
 26. z Sore wo kudasai
 27. aa yakisoba wo hitotsu kudasai
 28. ab hitotsu
 29. ac yotsu
 30. ad yattsu
 31. ae hai
 32. af Sen en desu
 33. ag Ookii
 34. ah nanatsu
 35. ai gohyaku en desu.
 36. aj Kore wa menyuu desu
 37. ak koora wo ippai kudasai
 38. al Sono neko wa ikura desu ka
 39. am irasshaimase
 40. an kaimashita
 41. ao ni sen en no otsuri desu
 42. ap ramune wo sanbai kudasai
 43. aq Sanzen en desu
 44. ar Ikura desu ka
 45. as Mazui
 46. at muttsu
 47. au Yasui
 48. av Oishii
 49. aw ramune wo yon hai kudasai
 50. ax gochisousama deshita
 51. ay Kore wo kudasai
 52. az onigiri
 53. ba kokonotsu
 54. bb Kaimasu
 55. bc Sore wa san byaku en desu
 56. bd O tsuri
 57. be itadakimasu
 58. bf kara
 59. bg Arigatou gozaimashita
 60. bh Kore wa gohyaku en deu