NAME

Question types


Start with


Question limit

of 60 available terms

Print test

60 True/False questions

 1. futatsu6 items

        

 2. Sen en desuIt's 10 000yen

        

 3. TakaiSo

        

 4. ichi man en desuIt's 20 000 yen

        

 5. too10 items

        

 6. yakisoba wo hitotsu kudasaiI'll have 11 fried noodles please

        

 7. yattsu3 items

        

 8. ni man en desuIt's 20 000 yen

        

 9. Ikura desu kaHow much is that?

        

 10. Kaimasu7 items

        

 11. haicounter for drinks (glasses)

        

 12. O tsuriCheap

        

 13. gohyaku en no otsuri desuChange is 500 yen

        

 14. Sore wa ikura desu kaHow much is this?

        

 15. nanatsu8 itens

        

 16. kaimashitaBuy

        

 17. ramune wo yon hai kudasaiI'll have 3 lemonades please

        

 18. ni sen en no otsuri desuChange is 2000 yen

        

 19. Kore wa gohyaku en deuThis is the menu

        

 20. gochisousama deshitaI't 500 yen

        

 21. Kore wo kudasaiI'll have this please

        

 22. Chiisaicounter for drinks (glasses)

        

 23. Kono neko wa ikura desu kaHow much is this cat?

        

 24. Arigatou gozaimashitaThank you (past tense)

        

 25. kokonotsu4 items

        

 26. DouzoHere you are

        

 27. koora wo ippai kudasaiI'll have 1 glass of cola please

        

 28. karaExpensive

        

 29. koora wo nihai kudasaiI'll have 1 glass of cola please

        

 30. Happyaku en no o tsuri desuChange is 800 yen

        

 31. mittsu1 item

        

 32. muttsu3 items

        

 33. onigiriYummy

        

 34. Kore wa menyuu desuThis is 800 yen

        

 35. Sore wo kudasaiI'll have that please

        

 36. Sono neko wa ikura desu kaHow much is that cat?

        

 37. OishiiYummy

        

 38. hitotsu1 item

        

 39. gohyaku en desu.I't 500 yen

        

 40. OokiiYummy

        

 41. Arigatou2 items

        

 42. Kore wa happyaku en desuThis is 800 yen

        

 43. Sanzen en desuIt's 1000 yen

        

 44. Kore wa ikura desu kaHow much is this?

        

 45. roppyaku en desuIt's 600 yen

        

 46. okonomiyakiJapanese savoury pancake

        

 47. itsutsu5 items

        

 48. Sore wa san byaku en desuThis is 800 yen

        

 49. kudasaiplease

        

 50. Arigatou gozaimasuThank you

        

 51. onigiri wo futatsu kudasaiI'll have 11 fried noodles please

        

 52. ramune wo sanbai kudasaiI'll have 3 lemonades please

        

 53. Yasui4 items

        

 54. Kore wa nan desu kaHow much is this?

        

 55. KireiSo

        

 56. yotsu8 itens

        

 57. irasshaimaseWelcome

        

 58. itadakimasuBuy

        

 59. MazuiYucky

        

 60. san byaku en desu.I't 500 yen