NAME

Question types


Start with


Question limit

of 67 available terms

Print test

66 Matching questions

 1. He goes
 2. i'll meet you in the evening
 3. i will come back
 4. it
 5. win
 6. What is your name?
 7. run
 8. get me a glass of water
 9. walk
 10. I go
 11. this is good
 12. stop
 13. happy to meet you
 14. chair
 15. yes
 16. know
 17. why
 18. drive slowly
 19. I am from bangalore
 20. let us go
 21. sorry
 22. fast
 23. who
 24. when
 25. now
 26. table
 27. door
 28. window
 29. eat
 30. then
 31. I
 32. listen
 33. i don't want it
 34. give
 35. inside
 36. please
 37. where
 38. don't know
 39. how
 40. take
 41. sit
 42. She came by bus yesterday
 43. What
 44. drink
 45. take (plu)
 46. no
 47. tell
 48. sorry, i'm late
 49. there
 50. ours
 51. tell (plu)
 52. water
 53. like
 54. you
 55. house
 56. here
 57. she
 58. go
 59. yours
 60. listen (plu)
 61. wait until i'm back
 62. i want it
 63. He
 64. come
 65. outside
 66. come tomorrow
 1. a nanage ondhu lota neeru kodi
 2. b naanu baruvavaregu kaadhiri
 3. c gothu
 4. d odu
 5. e mane
 6. f neenu
 7. g yaavaga
 8. h nidhaanavagi vaahana chalayisi
 9. i namma
 10. j meju
 11. k avanu
 12. l eega
 13. m bega
 14. n hogu
 15. o kodu
 16. p thegedhukolli
 17. q naale banni
 18. r idhu chennagidhe
 19. s howdhu
 20. t helu
 21. u idhu nanege beku
 22. v illa
 23. w nanu
 24. x banni
 25. y gellu
 26. z nadee
 27. aa Ninna hesaru yenu?
 28. ab yenu
 29. ac gothilla
 30. ad adu
 31. ae kudee
 32. af Avanu hoguthane
 33. ag keli
 34. ah alli
 35. ai olage
 36. aj kurchi
 37. ak nimmannu beti madi santoshavayithu
 38. al aaga
 39. am avalu
 40. an Avalu ninna businalli hoguthane
 41. ao koothkoli
 42. ap hege
 43. aq kshamisi thada aayithu
 44. ar horage
 45. as thogo
 46. at nimma
 47. au dayavittu
 48. av yeli
 49. aw kitaki
 50. ax Nanu hoguthene
 51. ay naanu ninna sanje beti maduve
 52. az illi
 53. ba kelu
 54. bb ishta
 55. bc baagilu
 56. bd yake
 57. be kshamisi
 58. bf nanna ooru bengalooru
 59. bg naanu punaha baruthene
 60. bh hogona
 61. bi heli
 62. bj thinnu
 63. bk yaaru
 64. bl neeru
 65. bm idhu nanege beda
 66. bn nillu