NAME

Question types


Start with


Question limit

of 32 available terms

Print test

32 True/False questions

 1. Он төрт14

        

 2. Он әкі12

        

 3. Әкі2

        

 4. Алты6

        

 5. Мың1

        

 6. Жүз100

        

 7. Он үш13

        

 8. Он сегіз19

        

 9. Алпыс60

        

 10. Әкі Мың2000

        

 11. Он тоғыз19

        

 12. Жиырма20

        

 13. Әкі жүз200

        

 14. Отыз30

        

 15. Он бес11

        

 16. Тоғыз9

        

 17. Он жеті17

        

 18. Төрт4

        

 19. Сексен80

        

 20. Жетпіс70

        

 21. Он алты16

        

 22. Үш100

        

 23. Бес50

        

 24. Бір1

        

 25. Hоль0

        

 26. Тоқсан9

        

 27. Қырық4

        

 28. Елу5

        

 29. Жеті6

        

 30. Сегіз8

        

 31. Он бір15

        

 32. Он0