NAME

Question types


Start with


Question limit

of 215 available terms
(39 exact duplicates found)

Print test

207 Matching questions

 1. entirely, completely
 2. to have fever
 3. injection (medicine)
 4. to take care of
 5. to close
 6. in that case
 7. to be a possibility
 8. breakfast
 9. you both
 10. to see
 11. too much
 12. accountant
 13. have to, must
 14. put (eng)
 15. to stop
 16. quickly
 17. hot
 18. all day long
 19. virus
 20. dinner
 21. only, just
 22. probably
 23. dry up
 24. then, after which
 25. best/ most of all
 26. to take someone somewhere
 27. to be a bachelor
 28. tree
 29. cheap
 30. to miss, lack
 31. to forget
 32. taste, flavor
 33. to know
 34. fully, to be full
 35. toilet
 36. every
 37. to use
 38. person
 39. to support, maintain
 40. else, another
 41. a little bit
 42. lawyer
 43. muscle cramp
 44. adequate. complete. full.
 45. fast, quick
 46. enough. adequate to
 47. to take shelter
 48. finish
 49. NGO
 50. infection
 51. half
 52. to be cool
 53. to be long in time
 54. dont joke
 55. it depends on
 56. uncooked rice
 57. at the present time
 58. throughout, until
 59. factory
 60. bus
 61. to sit down
 62. on the left
 63. paw laew (thai)
 64. listen to me
 65. under
 66. money
 67. to chat
 68. to follow
 69. lunch
 70. vegetable
 71. umbrella
 72. to tell, inform
 73. to walk
 74. (white board) marker
 75. bottle clf.
 76. both
 77. reason. cause.
 78. fingernail
 79. small shop as part of the house
 80. artisan
 81. many kinds
 82. runny nose
 83. to be difficult
 84. to be free, vacant
 85. unripe
 86. sometimes
 87. class level
 88. anywhere at all
 89. bring
 90. because
 91. of. belonging to
 92. to farm
 93. evening
 94. to swallow
 95. to have a cold
 96. awile, for awhile
 97. sure, certain
 98. such as
 99. packet clf.
 100. to have ever
 101. to steam
 102. airplane
 103. are you awake or not
 104. pineapple
 105. on the right
 106. toothache
 107. on the part of
 108. to take
 109. Have a safe trip
 110. to chew
 111. to rain, rain
 112. secretary
 113. sia (thai)
 114. about, of
 115. thats it. you got it
 116. swallow, dont chew
 117. to be busy
 118. together
 119. green tea
 120. shirt. coat
 121. tomorrow
 122. cut (nails. hair)
 123. to be time consuming
 124. kit waa (thai)
 125. swelling
 126. soldier
 127. lump. chin. clf.
 128. now
 129. to work
 130. laundry
 131. kind. variety. dish
 132. why is it that...
 133. one
 134. they
 135. to visit
 136. to reverse, turn around
 137. airport
 138. in the process of
 139. when
 140. to support oneself
 141. nearly, almost
 142. but (eng)
 143. to treat. care for
 144. starting from
 145. to try it out
 146. stubborn
 147. money. silver
 148. food
 149. work
 150. to stop studying
 151. to be good at, skillful
 152. nul tam prom daen
 153. to be good, prett
 154. to fall asleep
 155. every day
 156. papaya
 157. look
 158. to be unable to sleep
 159. toenail
 160. darling
 161. piece clf.
 162. with , along with
 163. why
 164. sore throat
 165. mango
 166. dessert
 167. Good luck
 168. yesterday
 169. back
 170. to seek. to earn
 171. place
 172. to meet
 173. it
 174. student. below university level.
 175. diarhea
 176. all, everything
 177. rice field
 178. same muang kan
 179. before
 180. to fall
 181. muscle ache
 182. coconut
 183. twenty
 184. comb brush hair
 185. to drive
 186. already
 187. to have malaria
 188. to mount. ride
 189. to pick out. choose
 190. similar
 191. bruise
 192. wife
 193. never
 194. to be hungry
 195. father
 196. to sell
 197. to continue
 198. to be wet
 199. tourist
 200. to be different
 201. menu
 202. neg imperative: dont
 203. To [do] all
 204. have a sweet dream
 205. new years jan 01
 206. salary
 207. husband
 1. a but
 2. b cok
 3. c haet qwəy baan ciə
 4. d haaŋ bao qoat
 5. e rɔɔbah
 6. f ciəŋ
 7. g rɔɔwɔl
 8. h baək
 9. i douŋ
 10. j qəwpuk
 11. k khəən
 12. l muəy-plɛɛt
 13. m phseiŋ
 14. n trəw
 15. o baə qancəŋ
 16. p lee-khaa
 17. q pɪn
 18. r cak thnam
 19. s national border
 20. t qɑŋkal
 21. u weiə
 22. v leep
 23. w pɪn muəy thŋay
 24. x cih
 25. y cɪt
 26. z pii moen
 27. aa qɑh peel-weeliə
 28. ab bɑŋkun
 29. ac roəl thŋay
 30. ad kɑnlaeŋ
 31. ae cɑmhoy
 32. af hiə sam baow
 33. ag kaaŋlaey naa kaa baan dae(die)
 34. ah graw caw day
 35. ai ceh
 36. aj təəp
 37. ak puh das sigh
 38. al chɪɪ puəh rhiə
 39. am taŋ pii
 40. an m noəy
 41. ao tɑɑ
 42. ap kroəp
 43. aq yuŋ hɑɑ
 44. ar tɪw leeŋ
 45. as kancɑp
 46. at tumnee
 47. au muk
 48. av krun can
 49. aw kɑmlɑh
 50. ax khdaw
 51. ay kroən-tae
 52. az tiət
 53. ba tiəhiən
 54. bb rɔɔk
 55. bc thwəə srae
 56. bd caern muk
 57. be lmɔɔm
 58. bf graw caw cuŋ
 59. bg dɑɑb
 60. bh ɑwee
 61. bi baay bruuk
 62. bj haet
 63. bk phyiəbaal
 64. bl kh caiy
 65. bm kee
 66. bn cieŋ kee
 67. bo phlɪt
 68. bp ch lɑŋ may ruk
 69. bq sdam-day
 70. br kɑɑbaan
 71. bs dak
 72. bt chɪɪ sac dom
 73. bu rəəh
 74. bv thnak
 75. bw lmɔm haəy
 76. bx lqɑɑ
 77. by chat(kh)
 78. bz fuaə
 79. ca yɔɔk
 80. cb beilaa
 81. cc prɑpun
 82. cd twəə daam naə mien some naŋ laqaa
 83. ce some aoy doq bun lɑqɑɑ
 84. cf pro lien yuŋ hɑɑ
 85. cg thwəə-kaa
 86. ch cəncɪm ciiwɪt
 87. ci peek
 88. cj qɑmpii
 89. ck rɔɔhout dɑl
 90. cl tum pia
 91. cm lŋiəc
 92. cn qəyləw
 93. co prohael-khniə
 94. cp tɔɔtɪk
 95. cq douc cie
 96. cr lhoŋ
 97. cs daə
 98. ct reəŋ
 99. cu douac khniə
 100. cv neak thieŋ pii
 101. cw ruəc-haəy
 102. cx khliən
 103. cy lɔɔ məəl
 104. cz trɑɑceək
 105. da meethiəwii
 106. db ciə-muəy khniə
 107. dc kit thaa
 108. dd khaan
 109. de kom
 110. df laan kroŋ
 111. dg koan səh
 112. dh haaŋ leuk cab huəy
 113. di cop
 114. dj pra kɑt
 115. dk haet ay
 116. dl məəl-thai-thu-um
 117. dm tae
 118. dn phdəy
 119. do sqaek
 120. dp məəl
 121. dq cuun
 122. dr ɑh
 123. ds roəl
 124. dt luək
 125. du pibaak
 126. dv teəŋ-qɑh
 127. dw trɑɑlɑp
 128. dx kom nyieh leeŋ
 129. dy puukae
 130. dz mɔnuh
 131. ea luy
 132. eb some samnaŋ lɑqɑɑ
 133. ec cɑmnaek
 134. ed phlieŋ
 135. ee leep min tum pia baay
 136. ef p nyieh haəy rɪɪnɪw
 137. eg prak khae
 138. eh chɪɪ kaw
 139. ei sɑp-thŋay-nih
 140. ej dom
 141. ek kɑnlah
 142. el kɑ qɑh
 143. em thleak
 144. en tae-bay-tong
 145. eo swaay
 146. ep noəp
 147. eq mhoup
 148. er aaw
 149. es may ruk
 150. et baay lŋiəc
 151. eu daəm chəə
 152. ev dael
 153. ew chup riən
 154. ex cool ch nam sa kɑɑ
 155. ey kraom
 156. ez qɑŋkɑɑ
 157. fa cuep
 158. fb srae
 159. fc tauq
 160. fd keeŋ mɪn luək
 161. fe bɑntəc-bɑntuəc
 162. ff sdap khnom
 163. fg sət sɑk
 164. fh rooŋcak
 165. fi tesacɑɑ
 166. fj mnoəh
 167. fk praə
 168. fl pii-msəl-mən
 169. fm muəy
 170. fn moke tae
 171. fo bɑŋqaem
 172. fp luəq
 173. fq kɑmpuŋ-tae
 174. fr krup kroən dae
 175. fs chɪɪ taa min
 176. ft bon-lae
 177. fu qɑŋkuy
 178. fv prap
 179. fw choa um
 180. fx cuən kaal
 181. fy cəncɪm
 182. fz chup
 183. ga lɪen
 184. gb baay thiŋay dtroŋ
 185. gc prak
 186. gd kɑt
 187. ge niyəy khniə ləəŋ
 188. gf ruəs ciət
 189. gg kasamnəl
 190. gh srac tae
 191. gi chweiŋ-day
 192. gj nɪŋ haəy
 193. gk mɪn-dael
 194. gl song saah
 195. gm krun
 196. gn mphɪy
 197. go haəm
 198. gp taam
 199. gq wɪn
 200. gr teəŋ-pii
 201. gs yuu
 202. gt qɑŋkaa
 203. gu ciə-muəy
 204. gv crɔɔk
 205. gw pii pruəh
 206. gx kaa
 207. gy ruŋ rooh