NAME

Question types


Start with


Question limit

of 215 available terms
(39 exact duplicates found)

Print test

215 True/False questions

 1. kɑmpuŋ-taein the process of

        

 2. trɑɑlɑpto reverse, turn around

        

 3. lhoŋhot

        

 4. kasamnəlpiece clf.

        

 5. pibaakto be difficult

        

 6. cak thnaminjection (medicine)

        

 7. tum piato chew

        

 8. praəto use

        

 9. kaal munbefore

        

 10. wɪnback

        

 11. krup kroən daesalary

        

 12. chɪɪ taa minsore throat

        

 13. baəkto sell

        

 14. keeŋ mɪn luəkairplane

        

 15. thleakto fall

        

 16. khdawhot

        

 17. douac khniəsame muang kan

        

 18. pii moenbefore

        

 19. aawto tell, inform

        

 20. təəppiece clf.

        

 21. haet qwəy baan ciəlaundry

        

 22. bantop tɪktoilet

        

 23. tɔɔtɪkto be wet

        

 24. muəy-plɛɛtto be a bachelor

        

 25. luəkto sell

        

 26. qɑŋkuytoilet

        

 27. lqɑɑto be good, prett

        

 28. haetput (eng)

        

 29. twəə daam naə mien some naŋ laqaaswallow, dont chew

        

 30. beilaaaccountant

        

 31. qɑh peel-weeliəto be time consuming

        

 32. ɑweebring

        

 33. laan kroŋbefore

        

 34. hiə sam baowdarling

        

 35. weiəto sell

        

 36. niyəy khniə ləəŋtree

        

 37. lmɔm haəyalready

        

 38. pɪn muəy thŋayall day long

        

 39. trɑɑceəkto be cool

        

 40. cəncɪmto support, maintain

        

 41. thaokreason. cause.

        

 42. tae-bay-tongto follow

        

 43. luəqto sell

        

 44. qəwpukvirus

        

 45. prakmoney. silver

        

 46. thwəə-kaato pick out. choose

        

 47. srac taesalary

        

 48. lmɔɔmof. belonging to

        

 49. haet aywhy

        

 50. taamcheap

        

 51. caern mukbruise

        

 52. trəwhave to, must

        

 53. khliənto fall asleep

        

 54. fuaəone

        

 55. moke taeevery day

        

 56. leepthey

        

 57. p nyieh haəy rɪɪnɪwthats it. you got it

        

 58. qɑŋkaaNGO

        

 59. ruəs ciəttaste, flavor

        

 60. kroən-taenever

        

 61. prak khaeto be good at, skillful

        

 62. chɪɪ puəh rhiəto try it out

        

 63. qɑŋkɑɑuncooked rice

        

 64. rɔɔkbottle clf.

        

 65. ɑhentirely, completely

        

 66. chat(kh)every day

        

 67. phseiŋpapaya

        

 68. puukaeto be good at, skillful

        

 69. mhoupfood

        

 70. komlump. chin. clf.

        

 71. daəto walk

        

 72. ciə-muəy khniəsoldier

        

 73. douc ciesuch as

        

 74. kroəpfast, quick

        

 75. teəŋ-qɑhall, everything

        

 76. mukto be long in time

        

 77. qɑmpiifather

        

 78. kh caiyto miss, lack

        

 79. chɪɪ kawmuscle cramp

        

 80. cɑmhoyto steam

        

 81. roəl thŋayalready

        

 82. qɑŋkaldessert

        

 83. ch lɑŋ may rukNGO

        

 84. kraomunder

        

 85. chup riənto take someone somewhere

        

 86. bɑŋqaembest/ most of all

        

 87. douŋput (eng)

        

 88. rɔɔbahto be a possibility

        

 89. butto close

        

 90. krun canto have fever

        

 91. bɑŋkuntoilet

        

 92. phdəyswelling

        

 93. haəmto walk

        

 94. peekmuscle ache

        

 95. chupfood

        

 96. lŋiəclook

        

 97. noəpmenu

        

 98. baay bruukdinner

        

 99. dɑɑbbottle clf.

        

 100. pra kɑtto tell, inform

        

 101. yuuto be long in time

        

 102. lɔɔ məəlto try it out

        

 103. kaaŋlaey naa kaa baan dae(die)anywhere at all

        

 104. keework

        

 105. cihmuscle ache

        

 106. lɪenquickly

        

 107. məəl-thai-thu-umto take care of

        

 108. song saahdarling

        

 109. lee-khaaaccountant

        

 110. meethiəwiihave to, must

        

 111. ciəŋdry up

        

 112. daelcheap

        

 113. bon-laerice field

        

 114. copkind. variety. dish

        

 115. haaŋ leuk cab huəysmall shop as part of the house

        

 116. bɑntəc-bɑntuəca little bit

        

 117. graw caw cuŋtoenail

        

 118. leep min tum pia baayto treat. care for

        

 119. phlieŋto fall

        

 120. sqaektomorrow

        

 121. nɪŋ haəythats it. you got it

        

 122. pro lien yuŋ hɑɑuncooked rice

        

 123. prapto tell, inform

        

 124. thwəə sraeto see

        

 125. tumneevacant

        

 126. puh das sighto have a cold

        

 127. khəənto see

        

 128. tɪw leeŋplace

        

 129. graw caw dayfingernail

        

 130. mphɪyhusband

        

 131. national bordernul tam prom daen

        

 132. cuepto meet

        

 133. cuən kaalmany kinds

        

 134. crɔɔkto open

        

 135. roəlevery

        

 136. tumneeto fall asleep

        

 137. mnoəhpineapple

        

 138. daktoo much

        

 139. some aoy doq bun lɑqɑɑhave a sweet dream

        

 140. ay laewnow

        

 141. neak thieŋ piistarting from

        

 142. qəyləwnow

        

 143. chweiŋ-dayon the right

        

 144. rəəhto pick out. choose

        

 145. teəŋ-piimore

        

 146. ceh taeto miss, lack

        

 147. ruŋ roohstarting from

        

 148. pɪnfully, to be full

        

 149. luyto close

        

 150. sdam-dayon the right

        

 151. kɑnlaeŋplace

        

 152. muəykind. variety. dish

        

 153. kɑmlɑhto pick out. choose

        

 154. kancɑppacket clf.

        

 155. cuunto take someone somewhere

        

 156. kaawork

        

 157. haaŋ bao qoatfingernail

        

 158. tiəhiənsoldier

        

 159. m noəymenu

        

 160. rɔɔhout dɑlthroughout, until

        

 161. cəncɪm ciiwɪtsore throat

        

 162. yɔɔkto seek. to earn

        

 163. kɑnlahto be a bachelor

        

 164. kom nyieh leeŋevery day

        

 165. sɑp-thŋay-nihat the present time

        

 166. domlump. chin. clf.

        

 167. tauqkind. variety. dish

        

 168. tɑɑto follow

        

 169. pii pruəhbecause

        

 170. chɪɪ sac dommuscle cramp

        

 171. rɔɔwɔlto take shelter

        

 172. sət sɑkbottle clf.

        

 173. pii-msəl-mənsoldier

        

 174. taerice field

        

 175. choa ummuscle ache

        

 176. krunto have fever

        

 177. məəlto pick out. choose

        

 178. baay lŋiəcdinner

        

 179. kɑɑbaanto be a possibility

        

 180. sraerice field

        

 181. ciəŋartisan

        

 182. phyiəbaalto treat. care for

        

 183. rooŋcakNGO

        

 184. some samnaŋ lɑqɑɑhave a sweet dream

        

 185. koan səhstudent. below university level.

        

 186. tiətelse, another

        

 187. cool ch nam sa kɑɑtourist

        

 188. thnakclass level

        

 189. kɑ qɑhpacket clf.

        

 190. mɔnuhperson

        

 191. prohael-khniəto use

        

 192. kɑtcut (nails. hair)

        

 193. swaaymango

        

 194. cieŋ keebest/ most of all

        

 195. baə qancəŋin that case

        

 196. baay thiŋay dtroŋin that case

        

 197. taŋ piistarting from

        

 198. sdap khnomneg imperative: dont

        

 199. ciə-muəywith , along with

        

 200. may rukvirus

        

 201. cɪtnearly, almost

        

 202. cehto know

        

 203. reəŋevery

        

 204. khaanmango

        

 205. phlɪtto forget

        

 206. yuŋ hɑɑtourist

        

 207. tesacɑɑbottle clf.

        

 208. kit thaaevery day

        

 209. ruəc-haəyalready

        

 210. daəm chəətree

        

 211. cokmuscle ache

        

 212. prɑpunwife

        

 213. mɪn-daelnever

        

 214. baəkto open

        

 215. cɑmnaekbring