NAME

Question types


Start with


Question limit

of 77 available terms
(1 exact duplicate found)

Print test

75 Matching questions

 1. (f) pool
 2. how many times; few times
 3. (f) word
 4. (f) German (lang.)
 5. vi to get off, to dismount
 6. vt to finish, to complete
 7. vt to miss
 8. last year
 9. to get on, to mount
 10. (f) sea
 11. when
 12. together
 13. last, gone
 14. vt to listen
 15. vi to get angry
 16. vt to teach
 17. later, then
 18. oneself, own
 19. (f) family
 20. here, this place
 21. which
 22. there, that place
 23. where to
 24. again
 25. vt to look, to watch
 26. (f) beard
 27. (f) joke
 28. (f) Turkish (lang.)
 29. you are welcome, my pleasure
 30. vi to walk
 31. (f) lesson, studying
 32. tired
 33. vt make (a) joke
 34. (f) cinema
 35. (f) goodness, favour, alms
 36. vt to thank
 37. on foot
 38. (f) English (lang.)
 39. at least
 40. always
 41. because
 42. why
 43. (f) way, road
 44. (f) swimming
 45. ago, first; formerly
 46. (f) health
 47. vt to begin, to start
 48. after
 49. vt to repeat
 50. the day before yesterday
 51. vt to tire
 52. vi to believe
 53. (m) hair (on the head)
 54. that much
 55. (f) sentence
 56. (f) shopping centre, market
 57. how (much)
 58. (f) restaurant
 59. vt to love, to like s.o.
 60. (f) centimetre
 61. (f) time (as 1st time, 2nd time, etc)
 62. (f) Kurdish (lang.)
 63. vi to learn
 64. (f) metre
 65. so, like this
 66. sometimes
 67. (f) bus-stop, stop
 68. vi to get tired
 69. often, usually
 70. vt to swim
 71. thanks
 72. vi to be finished, to be completed
 73. vi to go to bed
 74. vi to stop
 75. yesterday
 1. a betilandin (bibetilîne)
 2. b avjenî
 3. c Kurdî
 4. d sekinîn (bisekine)
 5. e bijûnî
 6. f hevok
 7. g
 8. h derya
 9. i qedandin (biqedîne)
 10. j siwar bûn
 11. k ewqas
 12. l ji ber ku
 13. m cardin
 14. n metre
 15. o sipas
 16. p por
 17. q wir (, wira)
 18. r qedîn (biqede)
 19. s duh (, do, doh)
 20. t jê hez kirin
 21. u hîn kirin
 22. v ducar kirin
 23. w xwe
 24. x bêrî (ya yekî) kirin
 25. y peya bûn
 26. z kengî
 27. aa xêr
 28. ab mêze kirin
 29. ac guhdarî kirin
 30. ad sûk
 31. ae piştî
 32. af malbat
 33. ag ders
 34. ah peya
 35. ai Tirkî
 36. aj hîn bûn
 37. ak henek kirin
 38. al dest pê kirin
 39. am betilîn (bibetile)
 40. an dûre
 41. ao avjenî kirin (, bi avjenî lîstin)
 42. ap
 43. aq ketin nav nivînan
 44. ar Almanî
 45. as tim
 46. at santîm
 47. au çima
 48. av car
 49. aw carina(n)
 50. ax meşîn (bimeşe)
 51. ay pirîcar
 52. az kîjan (, kîjik)
 53. ba qehirîn (biqehire)
 54. bb çiqas
 55. bc (bi) ku de
 56. bd henek
 57. be betilî
 58. bf sipas(î) xweş
 59. bg sînema
 60. bh vir (, vira)
 61. bi seknok
 62. bj xwarinxane
 63. bk çend caran
 64. bl sipas kirin
 65. bm pevre
 66. bn çû (, çûyî)
 67. bo par
 68. bp birk (, berk)
 69. bq Îngîlîzî
 70. br pêr
 71. bs berê
 72. bt bawer kirin
 73. bu wanî
 74. bv peyvik
 75. bw ji tune de