NAME

Question types


Start with


Question limit

of 42 available terms

Print test

42 Matching questions

 1. vt to open; to turn/switch on
 2. vt to wash
 3. (f) basket
 4. tonight
 5. (f) permission
 6. vt to send
 7. (f) air, weather
 8. vt to air,ventilate
 9. this month
 10. this evening
 11. (f) stove
 12. (f) paint
 13. vt to close/shut; to turn/switch off;
  to take/receive; to catch
 14. (f) call
 15. this week
 16. vi to climb up
 17. this morning
 18. vi to stay, to remain
 19. vt to cut (hair), to shave
 20. vt to give
 21. empty
 22. (m) picture, painting, photo
 23. vi to get, to receive
 24. airy
 25. vt to hold, to grab
 26. then, (if) so
 27. vt to boil
 28. vt to rent
 29. vt to make, to repair
 30. (f) omelette
 31. (f) dust
 32. today
 33. this year
 34. none
 35. now
 36. vi to boil, to be boiled
 37. vt to put, to drop, to let fall
 38. (f) greeting, hello
 39. with, in sb's presence
 40. (f) telephone
 41. (f) rent
 42. vt to light
 1. a silav (, silab)
 2. b hewadar
 3. c destûr
 4. d şandin (bişîne)
 5. e li cem
 6. f îsal
 7. g hilkişîn (hilkişe)
 8. h hewadar kirin
 9. i kirê
 10. j stendin (bistîne)
 11. k çêkirin (çêke, çêbike)
 12. l vêxistin (vêxe)
 13. m girtin (bigire)
 14. n hewa
 15. o bang
 16. p xistin (bixe)
 17. q kirê kirin
 18. r kur kirin
 19. s wêne
 20. t îro
 21. u man (bimîne)
 22. v kelîn (bikele)
 23. w sobe
 24. x vê êvarê
 25. y toz
 26. z îşev
 27. aa dan (bide)
 28. ab pê girtin
 29. ac tu
 30. ad şuştin (bişo)
 31. ae niha (, nuha)
 32. af selik
 33. ag vekirin (veke)
 34. ah boyax
 35. ai wê gavê
 36. aj hêkerûn
 37. ak kelandin (bikelîne)
 38. al vê sibê (vêsê)
 39. am vala
 40. an vê mehê
 41. ao vê heftê
 42. ap telefon