NAME

Question types


Start with


Question limit

of 42 available terms

Print test

42 True/False questions

 1. kelîn (bikele)vi to boil, to be boiled

        

 2. pê girtinvt to hold, to grab

        

 3. sobe(f) stove

        

 4. wêne(f) call

        

 5. xistin (bixe)vt to close/shut; to turn/switch off;
  to take/receive; to catch

        

 6. li cemwith, in sb's presence

        

 7. silav (, silab)(f) greeting, hello

        

 8. vê heftêthis month

        

 9. toz(f) dust

        

 10. îsaltoday

        

 11. wê gavêthen, (if) so

        

 12. vêxistin (vêxe)vt to put, to drop, to let fall

        

 13. vê mehêthis month

        

 14. man (bimîne)vi to stay, to remain

        

 15. stendin (bistîne)vt to send

        

 16. hewadarairy

        

 17. hewa(f) air, weather

        

 18. girtin (bigire)vt to put, to drop, to let fall

        

 19. kirê kirinvt to cut (hair), to shave

        

 20. dan (bide)vt to give

        

 21. boyax(f) paint

        

 22. kirêtoday

        

 23. vala(f) air, weather

        

 24. kur kirinvt to cut (hair), to shave

        

 25. hilkişîn (hilkişe)vi to climb up

        

 26. îşevtoday

        

 27. tu(f) dust

        

 28. niha (, nuha)(f) greeting, hello

        

 29. vê sibê (vêsê)this morning

        

 30. çêkirin (çêke, çêbike)vt to open; to turn/switch on

        

 31. vê êvarêthis month

        

 32. şuştin (bişo)vt to wash

        

 33. bang(f) call

        

 34. îrothis year

        

 35. vekirin (veke)vt to open; to turn/switch on

        

 36. hewadar kirinvt to air,ventilate

        

 37. hêkerûn(f) omelette

        

 38. selik(f) basket

        

 39. telefon(f) basket

        

 40. destûr(f) permission

        

 41. şandin (bişîne)vi to get, to receive

        

 42. kelandin (bikelîne)vt to boil