NAME

Question types


Start with


Question limit

of 59 available terms

Print test

57 Matching questions

 1. so
 2. vt to mention, to talk about
 3. (m) south
 4. beans
 5. vt to help
 6. Well done, Long Live!
 7. (f) lock
 8. vi to turn (back), to return
 9. (f) padlock
 10. (f) lettuce, cos
 11. vt to bring down, to take down
 12. right (direction)
 13. (f) prison
 14. vi to go out, to come out, to get out
 15. Urfa (A Kurdish city)
 16. fortunately, it's good that
 17. vegetable
 18. back, backwards
 19. (f) towel
 20. vi to come down, to go down
 21. vt to show
 22. (m) north
 23. vt to turn (sth)
 24. instead (of)
 25. (m) cabbage
 26. on foot, standing up
 27. (f) peach
 28. vt to put (down), to lay down, to set down
 29. (f)visit
 30. (m) side
 31. (f) side
 32. peas
 33. out, outside
 34. guide
 35. there, there it is
 36. vt to continue, to last
 37. together
 38. visitor
 39. vt to take out, to bring out
 40. (f) greenness, greenery
 41. (f) help, assistance
 42. (f) subject, topic
 43. dentist
 44. please, help yourself
 45. Diyarbakir
 46. left
 47. through
 48. (f) flower
 49. (f) map
 50. (f) pipe
 51. (f) key
 52. if not, or not
 53. (m) shift, session
 54. assistant, aide, helper
 55. prisoner
 56. (f) news
 57. between, among
 1. a borî
 2. b kelem
 3. c tê re
 4. d çep
 5. e başûr
 6. f daxistin (daxe)
 7. g xox
 8. h wa ye
 9. i tevde
 10. j nexşe
 11. k rêber
 12. l ji dêvla/dewsa
 13. m nûçe
 14. n girtî
 15. o sewze
 16. p li derve
 17. q werê
 18. r polik
 19. s xas
 20. t alîkarî
 21. u şanî (yekî) dan/kirin
 22. v lobî
 23. w dan, dahn
 24. x danîn (deyne,dîne)
 25. y çîçek
 26. z alîkarî kirin
 27. aa an na
 28. ab Amed
 29. ac derketin (derkeve)
 30. ad serdan
 31. ae girtîgeh
 32. af Ruha
 33. ag kilîd
 34. ah bakur
 35. ai daketin (dakeve)
 36. aj alîkar
 37. ak axir(ê)
 38. al qal(a tiştekî) kirin
 39. am zîvirandin (bizîvirîne)
 40. an diransaz, diranker
 41. ao qal
 42. ap mifte
 43. aq alî
 44. ar qufil
 45. as ji pêyan
 46. at bi şûn de/ve
 47. au serdanvan
 48. av rast
 49. aw xewlî
 50. ax Bijî!
 51. ay fermo
 52. az hêşînahî
 53. ba dom kirin
 54. bb zîvirîn (bizîvire)
 55. bc hêl
 56. bd derxistin (derxe)
 57. be di nav ... de