NAME

Question types


Start with


Question limit

of 53 available terms

Print test

53 Matching questions

 1. Garage
 2. They
 3. Office building
 4. Pen
 5. Excuse Me
 6. Hello!
 7. Rain
 8. Thank You
 9. To go
 10. Raincoat
 11. Not going
 12. Market
 13. Shade
 14. Where are you going?
 15. Church
 16. What is that?
 17. What is this?
 18. We
 19. Family
 20. Embassy
 21. Monks
 22. Hotel
 23. Theater
 24. You
 25. Hospital
 26. Chair
 27. Umbrella
 28. Paper
 29. You are welcome
 30. He , She
 31. Chalk
 32. Beauty parlor
 33. Book
 34. What
 35. We (all)
 36. Zoo
 37. Post office
 38. Pencil
 39. Clothing
 40. Children
 41. Temple
 42. Printing office
 43. You (all)
 44. Restaurant
 45. Court
 46. Shoe store
 47. Athletes
 48. Police station
 49. Where
 50. Hat
 51. School
 52. Table
 53. I , Me
 1. a Phùak-háw
 2. b Nāk-kii-láa
 3. c Khàaj thā-hâan
 4. d Hóoŋ-síi-née
 5. e Háan-khâaj kəəp
 6. f Càw
 7. g Tāŋ-ìi
 8. h Cìa
 9. i Phùak-càw
 10. j An nàn mεεn njaŋ?
 11. k Pým
 12. l Sככ-khaaw
 13. m Khככp-caj
 14. n Sûan-sát
 15. o Khúu-baa
 16. p ūu-sככm-lōt
 17. q Njâŋ
 18. r Sככ-dam
 19. s Fôn
 20. t Kom-tam-lûat
 21. u Càw si paj sâj?
 22. v Tá-lâat
 23. w To'
 24. x Pâak-kaa
 25. y Khככ-thòot
 26. z Phùak-khĉj
 27. aa Hàan-aa-hâan
 28. ab Sá-baaj-dii
 29. ac Hōm
 30. ad Láaw , Phēn
 31. ae Khככp-khúa
 32. af Khá-càw
 33. ag Dék-nככj
 34. ah Hóoŋ-hεεm
 35. ai Sâj
 36. aj Sýa
 37. ak Paj
 38. al Wāt
 39. am Hóoŋ-kaan
 40. an Hóoŋ-sâaj
 41. ao Hóoŋ-phím
 42. ap Mûak
 43. aq An nìi mεεn njaŋ?
 44. ar Bככ paj
 45. as Khĉj
 46. at Khán-hōm
 47. au Sya-fôn
 48. av Bככ pen ŋjaŋ
 49. aw Hàan-səəm-sûaj
 50. ax Hóoŋ-hían
 51. ay Sâan
 52. az Hóoŋ-mככ
 53. ba Bôot