NAME

Question types


Start with


Question limit

of 53 available terms

Print test

53 True/False questions

 1. ūu-sככm-lōtPencil

        

 2. An nìi mεεn njaŋ?What is this?

        

 3. Pâak-kaaWe

        

 4. Hàan-aa-hâanRestaurant

        

 5. Càw si paj sâj?Where are you going?

        

 6. KhĉjI , Me

        

 7. Khúu-baaMonks

        

 8. An nàn mεεn njaŋ?What is that?

        

 9. Hóoŋ-sâajOffice building

        

 10. MûakCourt

        

 11. Sya-fônRaincoat

        

 12. Phùak-háwYou (all)

        

 13. PýmBook

        

 14. Sûan-sátZoo

        

 15. Hóoŋ-hεεmHotel

        

 16. BôotChurch

        

 17. WātYou

        

 18. Tāŋ-ìiTemple

        

 19. Nāk-kii-láaAthletes

        

 20. Khככ-thòotExcuse Me

        

 21. Sככ-khaawChalk

        

 22. Sככ-damNot going

        

 23. Khá-càwThey

        

 24. Hóoŋ-kaanSchool

        

 25. Phùak-khĉjWe (all)

        

 26. SâanWhere

        

 27. SýaClothing

        

 28. To'Shade

        

 29. Khככp-cajThank You

        

 30. Bככ pajPencil

        

 31. Háan-khâaj kəəpRestaurant

        

 32. Dék-nככjChildren

        

 33. Hóoŋ-phímSchool

        

 34. HōmShade

        

 35. CìaPaper

        

 36. Láaw , PhēnCourt

        

 37. Sá-baaj-diiZoo

        

 38. Bככ pen ŋjaŋYou are welcome

        

 39. Tá-lâatThey

        

 40. Hóoŋ-híanSchool

        

 41. PajWhere

        

 42. Hóoŋ-síi-néeTheater

        

 43. Kom-tam-lûatMarket

        

 44. CàwWhere

        

 45. Hóoŋ-mככSchool

        

 46. SâjCourt

        

 47. Khán-hōmUmbrella

        

 48. NjâŋWhat

        

 49. Hàan-səəm-sûajPost office

        

 50. Phùak-càwYou (all)

        

 51. Khככp-khúaExcuse Me

        

 52. FônRain

        

 53. Khàaj thā-hâanRestaurant