NAME

Question types


Start with


Question limit

of 10 available terms

Print test

10 True/False questions

 1. parvus, parva, parvum
  small

        

 2. creō, creāre, creāvī, creātum
  to create

        

 3. mūtō, mūtāre, mūtāvī, mūtātum
  to change

        

 4. dubius, dubia, dubium
  false

        

 5. explōrō, explōrāre, explōrāvī, explōrātum
  to explore

        

 6. vērus, vēra, vērum
  false

        

 7. cōgitō, cōgitāre, cōgitāvī, cōgitātum
  to doubt

        

 8. falsus, falsa, falsum
  small

        

 9. magnus, magna, magnum
  large, great

        

 10. dubitō, dubitāre, dubitāvī, dubitātum
  to think