NAME

Question types


Start with


Question limit

of 10 available terms

Print test

10 True/False questions

 1. grātus, grāta, grātum
  grateful

        

 2. mīrus, mīra, mīrum
  broad

        

 3. tacitus, tacita, tacitum
  grateful

        

 4. sordidus, sordida, sordidum
  horrendous

        

 5. ignāvus, ignāva, ignāvum
  grateful

        

 6. iūstus, iūsta, iūstum
  grateful

        

 7. lātus, lāta, lātum
  broad

        

 8. caecus, caeca, caecum
  broad

        

 9. horrendus, horrenda, horrendum
  horrendous

        

 10. dēfessus, dēfessa, dēfessum
  tired