NAME

Question types


Start with


Question limit

of 23 available terms

Print test

23 Matching questions


 1. since

 2. to stir up or disturb

 3. eye (m)

 4. and so, thus

 5. limb or branch (n)

 6. to sing

 7. to hold, keep or position

 8. to bring

 9. to create

 10. to change or exchange

 11. to stand

 12. but

 13. and

 14. or

 15. to look at or watch

 16. finger or toe (m)

 17. hair of the head (f)

 18. to desire or want

 19. story (f)

 20. form, shape, or beauty (f)

 21. because

 22. while, as long as

 23. and (incletic ending)
 1. a teneō, tenēre, tenuī, tentus
 2. b digitus, digitī
 3. c sed
 4. d creō, creāre, creāvī, creātus
 5. e apportō, apportāre, apportāvī, apportātus
 6. f bracchium, bracchiī
 7. g misceō, miscēre, miscuī, mixtus
 8. h quod
 9. i dum
 10. j et
 11. k -que
 12. l ita
 13. m quōniam
 14. n mūtō, mūtāre, mūtāvī, mūtātus
 15. o spectō, spectāre, spectāvī, spectātus
 16. p fōrma, fōrmae
 17. q dēsīderō, dēsīderāre, dēsīderāvī, dēsīderātus
 18. r fābula, fābulae
 19. s coma, comae
 20. t cantō, cantāre, cantāvī, cantātus
 21. u oculus, oculī
 22. v aut
 23. w stō, stāre, stetī, status