New

Long-Term Learning

Learn efficiently and remember over time.

Start Long-Term Learning

Get personalized study reminders at intervals optimized for better retention.
Track your progress on this set by creating a folder
Or add to an existing folder

Add this set to a folder

 • uzvedība

  behavior

  tīklos

  Networks

  zinātņu

  Sciences

  nolēmusi

  decided

  pašas

  own

  sākotnēji

  originally

  sajūtu

  sensory

  noslēpties

  abscond

  atjaunošana

  restoration

  darbojās

  active

  atlikums

  balance

  saruka

  decreased

  izvēlēsies

  choose

  izlemt

  decide

  dažām

  some

  savstarpējās

  mutual

  draudzene

  girlfriend

  briesmīgāka

  worse

  brīdis

  moment

  piemērots

  suitable

  izrādīties

  turn out, prove, appear

  labvēlīgus

  favorable

  apstākļus

  conditions

  strīdēties

  argue, quarrel, wrangle

  palīdzība

  hand

  ķermenis

  body

  nogrupējums

  wing

  smadzenes

  brain

  ķieģelis

  brick

  jumts

  roof

  brauciens

  journey

  gadījums

  accident

  līkums

  curve

  stāvoklis

  condition

  bojājums

  damage

  ikdienā

  everyday

  līdzena

  flat

  likvidēšanas

  elimination

  dibināts

  founded

  pārveidojās

  transformed

  ierašanos

  arrival

  palīgā

  help

  piedalījās

  participated

  iekarojumus

  conquest

  likteņa

  fate

  turpmāk

  henceforth, hereafter, forward

  sakāvi

  defeat

  starp

  between, among, amid

  samaksāt

  to pay

  pārtraukt

  interrupt, stop, discontinue

  cīnīties

  fight, combat, struggle

  bijušās

  former

  apmēram

  about, approximately, around

  sadalīts

  divided

  vienlaikus

  at the same time

  apvienotas

  together

  pastāvīgie

  Permanent

  aizklātās

  secret

  pašreizējais

  current

  ietekme

  effect, influence, weight

  atkārtoti

  repeatedly

  apdzīvotu

  populated

  apraksts

  description, depiction, painting

  pamazām

  gradually, little by little, by and by

  noslēgumam

  completion

  atsevišķās

  separate

  garums

  length, longitude, height

  galvenokārt

  mainly, mostly, above all

  maigs

  soft, mild, gentle

  piekrastē

  coast

  iedalījums

  division

  sastāvs

  structure

  pārmaiņas

  change

  siltāks

  Warmer

  platības

  area

  dabisko

  natural

  mērenās

  moderate

  samazināšanās

  reduction

  skaitīšanas

  census

  valodas

  language

  tautas

  popular

  veiksmīgi

  successful

  līdztekus

  alongside

  neveiksmēm

  failure

  pēdējais

  last, latest, recent

  neatkarības

  independence

  pagaidu

  temporary

  apakšā

  below, underneath, beneath

  pieaugums

  growth, increase, gain

  iestādes

  authority

  ierobežotas

  limited

  atbilstoši

  according to

  rūpniecības

  industrial, manufacturing

  darījumus

  business

  iekārtas

  Equipment

  bezmaksas

  free, gratuitous, costless

  pretestība

  resistance

  sniegums

  performance

  līdzīgs

  similar

  drūms

  heavy

  uzreiz

  at once

  redzams

  visible, obvious

  tukšas

  empty

  Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

  Having trouble? Click here for help.

  We can’t access your microphone!

  Click the icon above to update your browser permissions above and try again

  Example:

  Reload the page to try again!

  Reload

  Press Cmd-0 to reset your zoom

  Press Ctrl-0 to reset your zoom

  It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

  Please upgrade Flash or install Chrome
  to use Voice Recording.

  For more help, see our troubleshooting page.

  Your microphone is muted

  For help fixing this issue, see this FAQ.

  Star this term

  You can study starred terms together

  NEW! Voice Recording

  This is a Plus feature