NAME

Question types


Start with


Question limit

of 39 available terms

Print test

39 True/False questions

 1. lomarole

        

 2. skartto mark

        

 3. nieki/niecigsto deny

        

 4. verdzibaslavery

        

 5. ciņarespect

        

 6. man vajag, man vajagdzēja, man vajadzēsI need, I needed (past), I will need

        

 7. pašpaliecībaself confidence

        

 8. aptaujamemory

        

 9. atliktto postpone

        

 10. nevisimage

        

 11. atteiktiesto reject

        

 12. regionsinstead

        

 13. pienakumssuccess

        

 14. veidsinstead

        

 15. uz visiem laikiemforever

        

 16. zimetfight

        

 17. Es esmu parliecinātaself confidence

        

 18. atrisinajumsreport

        

 19. novertetto rate, to value, to appreciate

        

 20. spriedzerespect

        

 21. atsacitiesmemory

        

 22. cieņarespect

        

 23. pakalpojumiservices

        

 24. noliegtto postpone

        

 25. panakumsobligation, responsibility

        

 26. reķinatto calculate

        

 27. slēgt ligumsenter into a treaty

        

 28. zinojumsreport

        

 29. atceltimage

        

 30. telsway

        

 31. reklamaadvertisement/commercial

        

 32. ticums/neticumsmoral, immoral

        

 33. novēršanasto rate, to value, to appreciate

        

 34. viens ar otru; cits ar citueach other

        

 35. izraisit (iii)solution

        

 36. jomafield, area

        

 37. pretrunāregion

        

 38. maiga varasurvey

        

 39. atminamemory